Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat

(Ændring af statens afregning af pensionsafgifter m.v. til kommunerne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 17 a affattes således:

»§ 17 a. Staten udbetaler i et budgetår til den enkelte kommune den kommunale andel af afgifter af pensionsordninger m.v., hvoraf kommunerne modtager en andel i henhold til lov om beskatning af pensionsordninger m.v., vedrørende indkomståret to år før budgetåret samt reguleringer vedrørende tidligere indkomstår.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.«

2. § 17 b ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2002 og har virkning fra og med budgetåret 2002, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Afregning af forskellen mellem de udbetalte forskudsbeløb for budgetårene 2000 og 2001 og den endelige opgørelse af afgifterne for disse år sker fortsat efter reglerne i § 17 b, jf. den hidtil gældende § 17 a.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen