Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. maj 2007)

 

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til f olketingsbeslutning om det danske bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke mv.

(Beslutningsforslag nr. B 162).

Med virkning fra 1. juli 2007 meddeler Folketinget sit samtykke til en ændring af det danske militære bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak frem til 31. december 2007. Med virkning fra 1. juli 2007 meddeler Folketinget endvidere sit samtykke til en videreførelse af et dansk militært bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrkes træningsindsats, til NATO’s træningsindsats samt til beskyttelse af civilt dansk personel og ejendom.

Det internationale samfund yder på grundlag af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1546 af 8. juni 2004 og FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1723 af 28. november 2006 samt efter anmodning fra den irakiske regering støtte til de politiske og økonomiske reformer i Irak og til opretholdelse af sikkerhed i landet.

I resolution 1546 (2004) bekræftede FN’s Sikkerhedsråd sin bemyndigelse til den multinationale sikringsstyrke i Irak og fastlagde styrkens mandat. Resolution 1546 (2004) indeholdt endvidere en appel til FN’s medlemsstater om at yde bidrag til sikringsstyrken, herunder med militære styrker, for at imødekomme det irakiske folks behov for stabilitet og sikkerhed, humanitær assistance og genopbygning samt støtte til FN’s tilstedeværelse i landet.

Resolution 1723 (2006) har karakter af en ”roll over” resolution, hvilket betyder, at de dele af resolution 1546 (2004), som vedrører den multinationale sikringsstyrkes mandat, og opfordringen til FN’s medlemsstater, fortsat er gældende indtil den 31. december 2007. Knyttet til resolution 1723 (2006) er breve fra den irakiske premierminister og USA’s udenrigsminister til formanden for FN’s Sikkerhedsråd. Det fastslås i resolution 1723 (2006), at en gennemgang af mandatet skal finde sted efter anmodning fra den irakiske regering og under alle omstændigheder senest den 15. juni 2007, samt at mandatet vil ophøre tidligere, såfremt den irakiske regering anmoder herom.

Af begge de til Sikkerhedsrådsresolution 1723 (2006) knyttede breve fremgår, at der mellem Iraks regering og den multinationale sikringsstyrke er opnået enighed om tre fælles mål: 1) irakisk overtagelse af opgaverne vedr. rekruttering, træning, udrustning og bevæbning af de irakiske sikkerhedsstyrker, 2) irakisk overtagelse af kommandoen og kontrollen over de irakiske sikkerhedsstyrker samt 3) overdragelse af sikkerhedsansvaret til den irakiske regering.

I overensstemmelse med folketingsbeslutning B 139 af 30. maj 2006 udgør det nuværende samlede danske militære bidrag ca. 440 personer. Det nuværende danske bidrag til sikringsstyrken udgøres af en bataljon på ca. 400 personer, som indgår i den britiske brigade, der er underlagt den britisk-ledede division i det sydøstlige Irak, 5 personer udsendt til varetagelse af stabsfunktioner i den polsk-ledede division i det centrale sydlige Irak, samt 2 personer til den multinationale sikringsstyrkes militære træningsenhed (CMATT). I bataljonen indgår pt. ca. 30 specialstyrker, der ultimo april 2007 ekstraordinært blev udsendt med henblik på at imødegå en konkret trussel mod den danske lejr. Herudover består det danske militære bidrag i Irak af pt. 12 personer ved NATO’s træningsmission i Irak og pt. 20 personer, som er uddannede i personbeskyttelse, og som er udsendt med henblik på beskyttelse af den danske repræsentation i Bagdad og de dertil udsendte diplomater samt den danske styringsenhed i Basra og de dertil knyttede udsendte civile rådgivere. Endelig stiller Danmark et C-130 fly og pt. 34 tilknyttede personer til rådighed for FN’s bistandsmission i Irak (UNAMI) i perioden indtil 30. juni 2007. Flyet er stationeret i Kuwait. Mandatet for det samlede nuværende danske militære bidrag i Irak gælder således frem til den 30. juni 2007.

Regeringen finder det vigtigt, at Danmark fortsat bidrager til den multinationale sikringsstyrke i Irak, hvis tilstedeværelse understøtter den stadigt skrøbelige politiske transitionsproces såvel som den økonomiske genopbygningsproces. Samtidig finder regeringen, at det i lyset af de forbedrede irakiske militære kapaciteter er relevant at justere det danske militære bidrag til sikringsstyrken således, at der bliver tale om et bidrag, der bedst muligt passer til den rolle, de multinationale styrker i Basra-provinsen forventes at skulle varetage fremover.

I det sydlige Irak er ansvaret for sikkerheden i tre af de fire provinser, der indgår i den britisk-ledede multinationale divisions ansvarsområde, overdraget til de lokale myndigheder. Det drejer sig om provinserne Al Muthanna, Dhi Qar og Maysan. I Basra-provinsen, hvor den danske bataljon er placeret, er det forventningen, at sikkerhedsansvaret vil blive overdraget til de irakiske myndigheder i andet halvår af 2007.

Regeringen finder på den baggrund og efter aftale med den irakiske regering, at den danske bataljon på ca. 400 personer fortsat skal deltage operativt i den multinationale sikringsstyrke indtil den 1. august 2007. Hjemtagning af bataljonen vil blive forberedt og delvist iværksat i løbet af juli måned med endelig afslutning i august. Regeringen finder, at Danmark fra 1. august 2007 og frem til senest 31. december 2007 skal stille fire Fennec observationshelikoptere til rådighed for den multinationale sikringsstyrke i Irak med tilhørende piloter og støttepersonel, i alt op til ca. 55 personer, således at der kontinuerligt rådes over to operative helikoptere. Helikopterne vil alene være udstyret med våben til selvbeskyttelse for besætningen og helikopteren. Bidraget kan bl.a. bistå FN i forbindelse med de kommende valghandlinger i det tilfælde, at koalitionen yder bidrag i så henseende, og løse observationsopgaver, både dag og nat, herunder levere informationer til de britiske styrker i Sydirak, samt gennemføre mindre transportopgaver. Observation er en væsentlig del af koalitionens opgave i forbindelse med koalitionens mere tilbagetrukne rolle i det sydøstlige Irak.

Såfremt en konkret trussel mod danske styrker eller civilt personel fortsat gør det påkrævet at træffe særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, vil det ekstraordinært udsendte mindre bidrag på ca. 30 personer i form af specialister, herunder egentlige specialstyrker, blive opretholdt indtil afslutningen af den danske bataljons operative virke den 1. august 2007.

Regeringen finder endvidere, at det danske bidrag på 5 personer til den polsk-ledede division skal afvikles i forbindelse med afslutningen af bataljonens operative virke den 1. august 2007, idet bidraget vurderes at have tilført divisionen den ønskede merværdi.

Regeringen finder ligeledes, at det danske bidrag til koalitionens træningsindsats skal styrkes. Fsva. Danmarks bidrag til NATO’s træningsmission i Irak agter regeringen at fastholde et signifikant bidrag til missionen.

Endvidere finder regeringen, at støtte til det civile genopbygningsarbejde fortsat skal være en vigtig opgave for forsvaret, idet denne støtte er en forudsætning for den styrkede civile indsats i Bagdad. En del af forsvarets opgave vil derfor være – under hensyntagen til sikkerhedssituationen – at levere den tilstrækkelige beskyttelse til de danske udsendte diplomater tilknyttet den danske repræsentation i Bagdad samt til de op til 10 udsendte civile rådgivere tilknyttet repræsentationens nye rådgiverkontor i Bagdad for hermed at sikre bevægelsesfriheden og med henblik på at understøtte og facilitere en styrket civil indsats i Bagdad. Med henblik herpå opretholdes udsendelsen af et fornødent antal soldater uddannede i personbeskyttelse, p.t. 20 mand, til Irak. Personbeskyttelsesholdene vil i lyset af flytningen af tyngdepunktet i den danske indsats fra Basra til Bagdad fremover alle være placeret i Bagdad. Nærmere betingelser for forsvarets bidrag i denne forbindelse vil blive aftalt mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Det samlede danske styrkebidrag vil frem til 1. august 2007 udgøre op til ca. 440 personer. Fra 1. august 2007 til 31. december 2007 vil det samlede danske styrkebidrag udgøre maksimalt 100 personer. Bidraget vil herefter bestå af op til 45 personer til træningsindsatserne og personbeskyttelseshold i Bagdad og vil blive videreført indtil videre.

Den civile danske indsats i Irak styrkes ved at flytte tyngdepunktet for den danske indsats fra Basra til kapacitetsopbygning i Bagdad henover foråret 2007. Indsatserne i Bagdad forankres frem til og med 2008 i et teknisk rådgiverkontor med op til 10 rådgivere under den danske ambassade. Dermed imødekommes behovet for en styrket kapacitetsopbygningsindsats over for de centrale myndigheder i Bagdad. Gennemførelsen af kapacitetsopbygningsaktiviteter ventes at blive vanskeliggjort af sikkerhedssituationen. Alle danske rådgivere ventes at være ude af Basra-provinsen inden udgangen af august 2007.

Rigspolitiets rådgiverindsats i Bagdad styrkes også i takt med, at polititræningsopgaverne i Basra afsluttes.

Såfremt det skulle vise sig hensigtsmæssigt at justere Danmarks militære bidrag i Irak væsentligt eller såfremt der skulle ske en væsentlig ændring af opgavernes karakter eller det folkeretlige grundlag for den multinationale sikringsstyrkes tilstedeværelse, vil regering rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn herom eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget.