Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Udtalt, at kommuner og amtskommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners og amtskommuners opgavevaretagelse ikke uden lovhjemmel kan varetage partipolitiske formål. En kommune eller en amtskommune kan derfor ikke uden lovhjemmel indrykke partipolitiske annoncer i dagblade mv.

Derimod kan kommuner og amtskommuner efter de nævnte grundsætninger uden lovhjemmel varetage informationsmæssige opgaver ved at orientere borgerne om kommunale og amtskommunale forhold og opgaver, f.eks. i informationsaviser, annoncer m.v. Kommuner og amtskommuner kan efter de nævnte grundsætninger også uden lovhjemmel yde støtte til nærdemokratiske aktiviteter, herunder indrykke annoncer med det formål generelt at øge interessen for at deltage i de kommunale valg.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kommunal informationsvirksomhed er lovlig, er, om denne er af neutralt oplysende karakter.

De annoncer vedrørende miljøet, som en amtskommune i den konkrete sag havde indrykket i forbindelse med et kommunalvalg, indeholdt en redegørelse for det pågældende område og de problemstillinger, der gjorde sig gældende på området, samt en opfordring til at stemme ved amtsrådsvalget for at få indflydelse på, den pågældende opgavevaretagelse.

Indenrigsministeriet fandt ikke grundlag for at antage, at amtskommunen havde varetaget ulovlige formål med annoncerne, herunder partipolitiske formål.

Indenrigsministeriet fandt på den baggrund ikke, at det var ulovligt, at amtskommunen havde indrykket de pågældende annoncer.

(Indenrigsministeriets brev af 18. december 1997 til en række landboforeninger - 2. k.kt. j.nr. 1997/1110/080-1).

Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om en amtskommunes adgang til at indrykke annoncer i forskellige aviser i forbindelse med et kommunalvalg

 

Resumé af Indenrigsministeriets brev af 18. december 1997

8. ANDRE UDTALELSER OG AFGØRELSER

Om en amtskommunes adgang til at indrykke annoncer i forskellige aviser i forbindelse med et kommunalvalg.

I breve af 20., 24. og 26. november og 3. december 1997, som Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt med breve af 28. november og 8. december 1997 har sendt til videre foranstaltning i Indenrigsministeriet, har henholdsvis Aalborg Amts Landboforening, Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab, Hobro og Omegns Landboforening og Himmerlands Samvirkende Landboforeninger klaget over to annoncer, som Nordjyllands Amtskommune har indrykket i dagspressen den 10. november 1997.

Der er tale om to af i alt fem annoncer, som Nordjyllands Amtskommune har indrykket i forbindelse med kommunalvalget den 18. november 1997. De fem annoncer omhandler emnerne psykiatrien, sygehusene, voksenuddannelsescentrene og miljøet i Nordjylland.

De to enslydende annoncer, som der er klaget over i ovennævnte breve, omhandler miljøet.

I annoncerne er anført bl.a. følgende:

"Valget er dit også når det gælder det nordjyske miljø

Mariager fjord og store dele af Limfjorden døde i sommer på grund af iltsvind. Vandboringer er blevet lukket på grund af forurening. Og flere af de berømte kilder i Himmerland er forurenet af plantegifte og nitrat. Selvom der er gjort meget for at begrænse forureningen, har 1997 vist, at der stadig er alvorlige miljøproblemer i Nordjylland.

Amtet er i centrum, når det gælder miljøet. .

Også derfor er det vigtigt, hvem der sidder i amtsrådet. En del af de emner, det nyvalgte amtsråd vil møde de kommende fire år, præsenteres her.

Nyt liv i Mariager fjord

Det ødelæggende iltsvind i Mariager fjord har givet genlyd over hele landet. Udvaskning af kvælstof og fosfor fra landbrugsjorden var hovedårsagen til iltsvindet. Skal fjorden sikres mod en ny katastrofe, må noget gøres for at nedbringe udvaskningen. I løbet af 1998 vil politikerne sikkert skulle tage stilling til, hvilke løsningsforslag der giver mest miljø for pengene og derfor skal gennemføres.

Limfjorden har brug for en hånd

Danmarks største fjord var i 1997 udsat for det værste iltsvind nogen sinde.

Byer og industrier renser deres spildevand effektivt. Også i Limfjorden er landbrugets udledning af næringsstoffer det væsentligste problem. Hvordan man løser det problem på en måde, der tilgodeser både landbrug og miljø, vil amtsrådet skulle forholde sig til.

Ådalene naturens egne renseanlæg

Miljøvenligt jordbrug også amtets bord

Rent grundvand ikke længere en selvfølge

Er det emner, der interesserer dig?

Vil du gerne have indflydelse på, hvordan de bliver løst?

Så brug din stemme, når der er amtsrådsvalg i Nordjylland."

Aalborg Amts Landboforening har i brevet af 20. november 1997 anført, at der i ovennævnte annoncer rettes nogle helt udokumenterede angreb mod nordjysk landbrug. Det anføres, at årsagen til iltsvindet i Mariager Fjord behandles ensidigt, idet hverken klimatiske forholds betydning for iltsvindet, eller at det er registreret, at iltsvind i danske farvande er forekommet siden 1100-tallet, nævnes i annoncerne. Foreningen henviser herved bl.a. til en kronik fra Dagbladet Politiken den 11. november 1997 af dr. scient. Henrik Breuning-Madsen. Foreningen henviser endvidere til kronikker i Jyllands-Posten den 15. september 1997 og Aalborg Stiftstidende den 8. september 1997 af henholdsvis dr. scient., ph. d. Niels K. Højerslev og cand. agro. Jens Juul Jensen, som begge peger på andre forhold end landbrugets kvælstofudledning som årsag til iltsvindet. Jens Juul Jensen nævner fx tørke, høje temperaturer og langvarigt stille vejr i juli og august i år, som årsag til iltsvindet. Idet de omhandlede annoncer ikke oplyser om bl.a. disse forhold som årsag til iltsvindet, er det foreningens opfattelse, at annoncerne er usaglige og et politisk angreb på landbruget samt et skattefinansieret partsindlæg i valgkampen.

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab og Hobro og Omegns Landboforening har i brevene af 24. og 26. november 1997 støttet ovennævnte klage, herunder bl.a. anført, at beskyldningerne mod landbruget vedrørende iltsvind ikke på nogen måde er dokumenteret, og at eksperterne på området ikke er enige om årsagen til iltsvindet.

Himmerlands Samvirkende Landboforeninger har i brevet af 3. december 1997 tilsluttet sig ovennævnte klagepunkter samt anført bl.a., at det er yderst alvorligt, når en offentlig myndighed på den måde tager part i en politisk debat.

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Det tilsyn, som Indenrigsministeriet udøver over for amtskommunerne, er retligt tilsyn. Tilsynet omfatter kun spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige grundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995).

Indenrigsministeriet kan ikke tage stilling til, om amtskommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners og amtskommuners opgavevaretagelse kan kommuner og amtskommuner ikke uden lovhjemmel varetage partipolitiske formål. En kommune eller en amtskommune kan derfor ikke uden lovhjemmel indrykke partipolitiske annoncer i dagblade mv.

Derimod kan kommuner og amtskommuner efter de nævnte grundsætninger uden lovhjemmel varetage informationsmæssige opgaver ved at orientere borgerne om kommunale og amtskommunale forhold og opgaver, f.eks. i informationsaviser, annoncer m.v. Kommuner og amtskommuner kan efter de nævnte grundsætninger også uden lovhjemmel yde støtte til nærdemokratiske aktiviteter, herunder indrykke annoncer med det formål generelt at øge interessen for at deltage i de kommunale valg.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kommunal informationsvirksomhed er lovlig, er, om denne er af neutralt oplysende karakter.

Annoncerne vedrørende miljøet, som Nordjyllands Amtskommune har indrykket i forbindelse med kommunalvalget, indeholder en redegørelse for det pågældende område og de problemstillinger, der gør sig gældende på området, samt en opfordring til at stemme ved amtsrådsvalget for at få indflydelse på, hvorledes den pågældende opgave skal varetages.

Annoncerne giver efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke udtryk for nogen bestemte partipolitiske holdninger til spørgsmålet om, hvorledes miljøproblemer skal håndteres. Endvidere giver det forhold, at amtskommunen ikke i annoncerne har redegjort for andre årsager til iltsvind end landbrugets udledning af kvælstoffer mv., ikke Indenrigsministeriet grundlag for at antage, at amtskommunen herved har varetaget usaglige formål. Indenrigsministeriet bemærker herved, at annoncerne med opfordringen til at stemme til amtsrådsvalget har vedrørt flere af amtskommunens opgaveområder, at annoncerne vedrørende miljøet omtaler en række andre miljøproblemer end iltsvindet i fjordene, samt at annoncernes summariske form i sig selv indebærer en naturlig begrænsning af omfanget og nuanceringen af de deri indeholdte oplysninger.

Indenrigsministeriet finder således ikke grundlag for at antage, at amtskommunen har varetaget ulovlige formål med annoncerne, herunder partipolitiske formål.

Indenrigsministeriet finder på den baggrund ikke, at det er ulovligt, at Nordjyllands Amtskommune har indrykket de omhandlede annoncer.

Der vedlægges til orientering en kopi af indenrigsministerens besvarelse af 25. november 1997 af et spørgsmål stillet af et folketingsmedlem vedrørende de omhandlede annoncer.

Kopi af dette brev er sendt til Nordjyllands Amtskommune, Hjørring amts Landøkonomiske Selskab, Hobro og Omegns Landboforening samt Himmerlands Samvirkende Landboforeninger.