Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. oktober 2002)

Undervisningsministeren (Ulla Tørnæs):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love (Momskompensation).

(Lovforslag nr. L 46).

Det foreslås, at der med virkning fra januar 2003 etableres en momskompensationsordning for institutioner, der er godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Lovforslaget omfatter tillige konsekvensændringer i en række uddannelseslove.

Forslaget skal ses som et led i Undervisningsministeriets bestræbelser på at give institutionerne optimale muligheder for at effektivisere institutionsdriften gennem udlicitering af driftsopgaver og samarbejde om disse opgaver.

Momskompensationsordningen vil indebære, at tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms udskilles fra institutionernes taxametertilskud, der dækker undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter, og at institutionerne i stedet for får deres faktiske udgifter til denne moms kompenseret af Undervisningsministeriet.

Efter den nugældende ordning får de selvejende institutioner taxametertilskud, der indeholder tilskud til dækning af institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Dette tilskud er baseret på gennemsnitlige udgifter til købsmoms og er dermed uafhængigt at den enkelte institutions faktiske momsudgifter.

Den gældende ordning er en væsentlig barriere for en hensigtsmæssig indkøbspolitik på institutionerne og indeholder et uhensigtsmæssigt incitament til stor egenproduktion. De selvejende uddannelsesinstitutioners skoleforeninger og rektorforsamlinger har ved flere lejligheder peget på dette problem.

En løsning af problemet ses af institutionssiden som en nødvendig forudsætning for, at institutionerne kan realisere de politiske ønsker om løbende produktivitetsforbedringer.

I lovforslaget er der åbnet mulighed for, at der kan etableres særlige overgangsordninger, der kan afhjælpe eventuelle økonomiske problemer, som indførelsen af momskompensationsordningen måtte medføre for institutioner, der i de senere år har haft større udgifter til nybyggeri.

Momskompensationsordningen forventes at være udgiftsneutral for staten, idet den skal ses i sammenhæng med, at der i finanslovforslaget for 2003 er indarbejdet en reduktion af taxametertilskudstaksterne, der svarer til det hidtidige momstilskud til institutionerne.

Undervisningsministeriet vil evaluere momskompensationsordningen i foråret 2005 og vil herunder undersøge omfanget af udliciteringer på de omfattede institutioner.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.