Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. februar 2003)

Undervisningsministeren (Ulla Tørnæs):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Forenkling og mere fleksibilitet).

(Lovforslag nr. L 173).

Lovforslaget fremsættes som led i realiseringen af regeringens handlingsplan for »Bedre Uddannelser«, som blev fremlagt i juni 2002.

Lovforslaget har baggrund i en rapport om »Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser«, der blev afgivet til undervisningsministeren i maj 2002 af et udvalg, nedsat af undervisningsministeren med repræsentanter fra parter på arbejdsmarkedet, skoleledere, lærere og elever. På grundlag heraf blev regeringen den 14. august 2002 enig med Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om hovedindholdet i en fornyelse af de merkantile uddannelser.

Lovforslaget tager udgangspunkt i denne aftale om fornyelse af de merkantile uddannelser, men de foreslåede ændringer vil indebære muligheder for tilsvarende fornyelse af de tekniske uddannelser.

Lovforslaget har endvidere baggrund i den aftale, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i forbindelse med finanslovsaftalen for 2003 om bedre uddannelser, der blandt andet omfatter en flerårsaftale for erhvervsskolerne.

Det er sigtet med lovforslaget, at erhvervsuddannelseslovens rammer skal kunne rumme dels et løft af fagligheden og dels øget fleksibilitet, der skal udvikle erhvervsuddannelsernes struktur og indhold og forny vekseluddannelsessystemet. Forslaget indebærer endvidere en regelforenkling, bl.a. fordi hidtidige særregler på lovniveau for merkantile henholdsvis tekniske erhvervsuddannelser erstattes af fælles regler.

Lovforslaget vil endvidere kunne understøtte regeringens integrationsudspil af 5. marts 2002 »På vej mod en ny integrationspolitik«. Det fremgår heraf blandt andet, at regeringen vil gøre op med barrierer i uddannelsessystemet, der virker hæmmende for beskæftigelsen af udlændinge.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. august 2003.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling i det høje Ting.