Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love som følge af
sammenlægningen af de bornholmske kommuner

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 29. januar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 52, stk. 2, indsættes efter »jf. dog stk. 3«: »og stk. 4«.

2. I § 52 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. På Bornholm udpeges de 7 kommunale repræsentanter efter indstilling fra Bornholms Kommunalbestyrelse.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 2

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

§ 3

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter 1. pkt . :

»Kommunalbestyrelsen i Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionsråd.«

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionskommune.«

3. I § 47, stk. 1, ændres »Frederiksberg og Københavns Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

4. I § 47, stk. 3, 1. pkt., ændres »Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune« til: »Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune«.

5. I § 60, stk. 1, 2. pkt., ændres »Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune« til: »Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune«.

§ 4

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som ændret senest ved lov nr. 1086 af 19. december 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres »Københavns eller Frederiksberg kommune« til: »Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommune«.

§ 5

I lov om amtskommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 6. oktober 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 289 af 28. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, ændres »Københavns eller Frederiksberg Kommune« til: »Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommune«.

§ 6

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Grundskyldpromillen i en kommune skal udgøre mindst 6 og højst 24. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner lægges den promille, der er fastsat for amtskommunal grundskyld, til de minimums- og maksimumsgrænser, der er nævnt i 1. pkt.«

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I Bornholms Kommune nedsættes grundskyldpromillen af ejendomme, der på tidspunktet for den vurdering, som lægges til grund ved skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven. Nedsættelsen for den enkelte ejendom opgøres som forskellen mellem den promille, der er fastsat for amtskommunal grundskyld, og den promille, der efter reglerne i § 5, stk. 2, er fastsat for amtskommunal grundskyld af samme typer ejendomme.«

3. I § 23, stk. 1, 5. og 7. pkt . , ændres »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

§ 7

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og § 5 i lov nr. 355 af 2. juni 1999 og senest ved lov nr. 1098 af 29. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, ændres »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

§ 8

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 13. juli 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

2. § 22 affattes således:

» § 22. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en eller to kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Stk. 2. Tilskuddet til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø samt statens tilskud i henhold til stk. 4 udgør 37,6 mio. kr. Tilskuddet reguleres fra og med tilskudsåret 2003 én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For de kommuner, der modtager tilskud, fordeles tilskuddet til kommunerne efter indbyggertal og sejltid samt med et grundtillæg på 3 mio. kr. pr. ø.

Stk. 3. Tilskuddet til Bornholms Kommune udgør 93,5 mio. kr. Tilskuddet reguleres fra og med tilskudsåret 2003 én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til herudover at foretage de reguleringer i tilskuddet, som er forudsat i forbindelse med sammenlægningen af de bornholmske kommuner.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan yde tilskud til kommuner med henblik på at støtte unge, der under uddannelse efter folkeskolen nødsages til at fraflytte øer, der er en del af en kommune. Tilskud kan ligeledes ydes af de kommuner og amtskommuner, hvori øerne er beliggende, samt af de kommuner, der modtager tilskud i henhold til stk. 2.«

3. I § 24 ændres »For Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »For Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«, og »den af henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune fastsatte« ændres til: »den af henholdsvis Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommune fastsatte«.

4. I § 26 ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

5. I § 28, stk. 1 og 2, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuners« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners«.

§ 9

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, som ændret ved lov nr. 459 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 2, indsættes efter 1. pkt . :

»For opstillingskredse, der er beliggende i Bornholms Amtskreds, skal kandidatanmeldelser dog indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune.«

2. I § 37, stk. 2, indsættes som 2. pkt . :

»For Bornholms Amtskreds skal meddelelsen dog gives til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune.«

3. I bilaget til loven (Fortegnelse over folketingsvalgkredse) ændres under B. Øerne, 6. Bornholms Amtskreds, 1. Rønnekredsen »Hasle, Rønne« til: »Den del af Bornholms Kommune, der omfatter Hasle, Klemensker, Knudsker, Nyker, Rutsker og Rønne Sogne«.

4. I bilaget til loven (Fortegnelse over folketingsvalgkredse) ændres under B. Øerne, 6. Bornholms Amtskreds, 2. Aakirkebykredsen »Allinge-Gudhjem, Christiansø, Nexø, Aakirkeby« til: »Christiansø samt den del af Bornholms Kommune, der omfatter Allinge-Sandvig, Bodilsker, Gudhjem, Ibsker, Nexø, Nylarsker, Olsker, Rø, Poulsker, Pedersker, Svaneke, Vestermarie, Østerlarsker, Østermarie og Aaker Sogne«.

§ 10

I lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 3, udgår 4. pkt .

§ 11

I lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 20. september 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

§ 12

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 141 af 5. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i denne lov om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. dog § 16 b, og Bornholms Kommune. § 11 gælder ikke for Hovedstadens Sygehusfællesskab.«

§ 13

I lov nr. 1132 af 21. december 1994 om Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 12 i lov nr. 232 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »amtskommunerne«: »og Bornholms Kommune«.

2. I § 8, stk. 2, indsættes som 3. pkt . :

»Betalingen sker ikke til Bornholms Kommune.«

3. I § 13, stk. 2, indsættes efter »amtskommuner«: », på Bornholm Bornholms Kommune«.

§ 14

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 462 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 5, indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: »og Bornholms Kommune«.

§ 15

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved lov nr. 495 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 3. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

2. I § 21, stk. 1, ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholm«.

3. I § 23, 2. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

4. I § 27 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt . :

»Reglerne i dette kapitel vedrørende amtskommunale opgaver gælder tilsvarende for Bornholms Kommune.«

§ 16

I lov om embedslægeinstitutioner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 13. september 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 4, og § 8, stk. 3, 2. pkt . , ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

§ 17

I lov om patientforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 395 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, ændres »eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: », Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune«.

§ 18

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 b, stk. 1, ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

2. I § 4 b, stk. 1, nr. 1, udgår »Bornholms Amt,«, og »og Storstrøms Amt,« ændres til: »,   Storstrøms Amt og Bornholms Kommune,«.

§ 19

I lov nr. 465 af 10. juni 1997 om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., som ændret senest ved lov nr. 494 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 3, ændres »Amtskommunen (Hovedstadens Sygehusfællesskab)« til: »Amtskommunen (Hovedstadens Sygehusfællesskab) og Bornholms Kommune«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: », Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune«.

§ 20

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 493 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 1, ændres »og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: », Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune«.

2. I § 54, stk. 2, ændres »eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: », Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune«.

3. I bilag A ændres »Bornholms Amt« til: »Bornholms Kommune«.

§ 21

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved lov nr. 139 af 2. marts 1994 og ved § 2 i lov nr. 345 af 17. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hver amtskommune«: »og Bornholms Kommune«, og efter »amtsrådet« indsættes: »henholdsvis af Bornholms Kommunalbestyrelse«.

2. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: «, Frederiksberg og Bornholms«.

§ 22

I lov nr. 634 af 17. december 1976 om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

Justitsministeriet

§ 23

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Under Østre Landsret henhører Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner og øernes amter, under Vestre Landsret Jyllands amter.«

2. § 145, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Disse medlemmer og stedfortrædere herfor udpeges af justitsministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra vedkommende amtsråd, i Københavns Kommune Borgerrepræsentationen, i Frederiksberg Kommune kommunalbestyrelsen og i Bornholms Kommune regionsrådet.«

3. I § 1021, stk. 3, ændres »og kommunalbestyrelsen på Frederiksberg« til: », kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og Bornholms Regionsråd«.

§ 24

I lov om svangerskabsafbrydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 389 af 7. juni 1989 og senest ved § 16 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Frederiksberg«: »og Bornholms«.

2. I § 8, stk. 1, indsættes efter »Frederiksberg«: »og Bornholm«.

§ 25

I lov om sterilisation og kastration, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. juli 1994, som ændret ved § 17 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »Frederiksberg«: »og Bornholm«.

§ 26

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, som ændret ved § 14 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 5 i lov nr. 661 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 25 a, stk. 1, indsættes efter »Frederiksberg«: »og Bornholms«.

Kulturministeriet

§ 27

I lov nr. 400 af 21. maj 2001 om billedkunst foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, indsættes som 4. pkt . :

»Bornholms Kommune kan nedsætte et kommunalt billedkunstråd.«

2. § 10, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeger i fællesskab fire medlemmer til et fælles kommunalt billedkunstråd. Bornholms Kommune udpeger fire medlemmer til et kommunalt billedkunstråd. To af medlemmerne af de nævnte billedkunstråd skal være billedkunstnere. Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer i fællesskab med Foreningen af Kunsthaller i Danmark blandt repræsentanter for kunstmuseerne og kunsthallerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner henholdsvis i Bornholms Kommune.

Stk. 5. Kunstnermedlemmerne af de amtskommunale billedkunstråd og de i stk. 4 omhandlede kommunale billedkunstråd udpeges fortrinsvis blandt kunstnere, som har bopæl i, subsidiært tilknytning til, den pågældende amtskommune henholdsvis kommune.

Stk. 6. Såfremt der ikke er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark i amtskommunen henholdsvis kommunen, udpeges det pågældende medlem af Foreningen af Danske Kunstmuseer blandt repræsentanter for kunstmuseerne i amtskommunen henholdsvis kommunen.«

§ 28

I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»I Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner nedsættes kommunale musikudvalg.«

2. § 11, 1. pkt., affattes således:

»De nærmere regler for amtsmusikudvalgenes og de kommunale musikudvalgs sammensætning og virksomhed fastsættes af henholdsvis amtsrådene og kommunalbestyrelserne.«

§ 29

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 7. februar 2000, som ændret ved lov nr. 444 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 29 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 12 a

Bornholms Kommune

§ 29 a. Lovens bestemmelser om amtskommuner finder tilsvarende anvendelse på Bornholms Kommune.«

§ 30

I museumsloven, jf. lov nr. 473 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. For museerne på Bornholm opretter Bornholms Kommunalbestyrelse et museumsråd. Rådets medlemmer er følgende: Samtlige statsanerkendte museer i kommunen udpeger hver 2 medlemmer, og kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for sit vedkommende beslutte ikke at lade sig repræsentere i museumsrådet.

Stk. 3. Museumsrådet har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i kommunen. Det varetager tillige samarbejdet med kulturministeren om fælles museumsanliggender. Det modtager arbejdsplaner fra museerne i kommunen og udarbejder på grundlag heraf en samlet arbejdsplan, for så vidt angår kommunen. Arbejdsplanen indsendes hvert 4. år til kulturministeren.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften til museumsrådets arbejde.

Stk. 5. § 18, stk. 2, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for dette råd.«

2. I § 22 ændres »og § 20, stk. 1« til: »§ 20, stk. 1, og § 20 a«.

§ 31

I lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan oprettes et råd for hvert amt og for Bornholms Kommune og et fælles råd for Københavns og Frederiksberg Kommuner.«

2. I § 4, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Til et kulturmiljøråd for Bornholms Kommune udpeger Bornholms Kommunalbestyrelse 2 medlemmer i stedet for de amtsråds- og kommuneforeningsudpegede medlemmer.«

Miljøministeriet

§ 32

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, som ændret senest ved lov nr. 480 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 g indsættes efter 1. pkt . :

»Bornholms Kommunalbestyrelse er regionplanmyndighed på Bornholm.«

2. § 6, stk. 1, affattes således:

»For hovedstadsområdet og hver af amtskommunerne i den øvrige del af landet skal der foreligge en regionplan. For Bornholm skal der foreligge en region- og kommuneplan. En regionplan og region- og kommuneplanen for Bornholm skal omfatte en periode på 12 år.«

3. I § 6, stk. 2, indsættes efter »Regionplanlægningen«: »og region- og kommuneplanlægningen for Bornholm«.

4. I § 6, stk. 3, indsættes efter »Regionplanen«: »og region- og kommuneplanen for Bornholm«, og »udviklingen i hovedstadsområdet henholdsvis amtskommunen« ændres til: »udviklingen i hovedstadsområdet henholdsvis i amtskommunen og på Bornholm«.

5. I § 6, stk. 5 og 6, indsættes efter »Regionplanen«: »henholdsvis region- og kommuneplanen for Bornholm«.

6. I § 6, stk. 7 og 8, § 6 a, stk. 1, § 6 c, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt . , indsættes efter »regionplanen«: »henholdsvis region- og kommuneplanen for Bornholm«.

7. I § 9, 1. pkt., indsættes efter »regionplanens«: »henholdsvis region- og kommuneplanen for Bornholms«.

8. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

9. I § 10, stk. 5, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuners« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners«.

10. I § 10, stk. 6, 2. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«, og i § 10, stk. 6, 3. pkt . , ændres: »Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser«.

11. § 11, stk. 1, affattes således:

»For hver kommune bortset fra Bornholm, jf. stk. 9, skal der foreligge en kommuneplan.«

12. I § 11 indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. For Bornholm skal der foreligge en region- og kommuneplan, jf. § 6, stk. 1. Planen skal fastlægge en hovedstruktur for de større bysamfund og fastsætte rammer for indholdet af lokalplaner for de i stk. 5 nævnte forhold. Planen kan indeholde retningslinjer for andre forhold af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen, herunder angivelse af bevaringsværdige bygninger og arealer, der kan tilbageføres til landzone.

Stk. 10. Region- og kommuneplanen for Bornholm er regionplan og kommuneplan ved bestemmelser i lovgivningen, der tillægger henholdsvis regionplaner og kommuneplaner retsvirkninger.«

13. I § 12, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt . , indsættes efter »kommuneplanens«: », på Bornholm region- og kommuneplanens«.

14. I § 12, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »kommuneplanen«: », på Bornholm region- og kommuneplanen«.

15. I § 12, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kommuneplanen«: », på Bornholm region- og kommuneplanen,«.

16. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kommuneplanen«: », region- og kommuneplanen for Bornholm«.

17. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kommuneplanen«: », på Bornholm region- og kommuneplanen«.

18. I § 22 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Region- og kommuneplanen for Bornholm tilvejebringes, revideres og ændres efter reglerne for regionplaner. Ved mindre ændringer i planens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.«

19. I § 29 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår retningslinjer i region- og kommuneplanen for Bornholm, der er fastsat efter § 6, stk. 3 og 5. Stk. 2 og 3 og § 29 a gælder ikke for regionplanmyndigheden på Bornholm.«

20. I § 51 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. På Bornholm er tilsynsmyndigheden efter loven i alle tilfælde Bornholms Kommunalbestyrelse.«

21. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Hovedstadens Udviklingsråds«: »og på Bornholm kommunalbestyrelsens«.

§ 33

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 475 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 90 affattes således:

»§ 90. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som ved loven eller regler fastsat i medfør af loven er henlagt til amtsrådet.«

§ 34

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som ved loven eller regler fastsat i medfør af loven er henlagt til amtsrådet.«

§ 35

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 479 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 ændres »Københavns og Frederiksberg« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms«.

2. § 64 affattes således:

»§ 64. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som ved loven eller regler fastsat i medfør af loven er henlagt til amtsrådet.«

§ 36

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved lov nr. 435 af 10. juni 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 447 af 31. maj 2000 og § 12 i lov nr. 474 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1 og 5 , og § 49, stk. 3, 1. pkt . , og stk. 4, 1. pkt . , udgår »(i Københavns Kommune kommunalbestyrelsen)«.

2. I § 51, stk. 1, og stk. 3, 1. pkt . , udgår »eller i Københavns Kommune kommunalbestyrelsens«.

3. Efter § 53 a indsættes i kapitel 15:

» § 53 b. I Københavns og Bornholms Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som ved loven eller regler fastsat i medfør af loven er henlagt til amtsrådet.«

§ 37

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 42 affattes således:

»Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«

2. § 42 affattes således:

»§ 42. De opgaver og beføjelser, som loven henlægger til amtsrådet, udføres for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners vedkommende af kommunalbestyrelsen. Københavns og Frederiksberg Kommuner udfører dog ikke amtsrådets opgaver efter § 5.«

§ 38

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 35, stk. 1, 1. pkt., ændres »for hvert amt« til: »for hvert amt og Bornholms Kommune«.

2. I § 35, stk. 3, 1. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

3. I § 46, stk. 2, nr. 3, ændres »Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser«.

4. § 49, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten afholder tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende amtskommune, henholdsvis Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Ligger det fredede område både i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, i en af disse kommuner og en amtskommune eller i flere amtskommuner, træffer fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemmelse om fordelingen.«

5. I § 77 ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuners« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners«.

§ 39

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, ændres »Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune« til: »Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bornholms Kommune«.

§ 40

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådene, eller som i henhold til bemyndigelse henlægges til amtsrådene.«

§ 41

I lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og genteknologi, som ændret ved lov nr. 471 af 1. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 4, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner«.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 42

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1-4, ændres alle steder »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 43

I landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt . :

»Bornholms Kommunalbestyrelse gennemfører dog planlægningen i Bornholms Kommune.«

2. I § 3 a, stk. 3, indsættes som 3. pkt . :

»Bornholms Kommunalbestyrelse varetager de i 1. og 2. pkt. nævnte opgaver i Bornholms Kommune.«

3. § 30, stk. 1, affattes således:

»Der nedsættes for hver amtskommune og for Bornholms Kommune en jordbrugskommission bestående af en formand og yderligere to medlemmer. Medlemmerne udpeges af amtskommunen. I Bornholms Kommune udpeges medlemmerne af Bornholms Kommune. For hvert medlem udpeges en suppleant.«

4. I § 30, stk. 4, indsættes efter »Amtskommunen«: »og Bornholms Kommune«.

§ 44

I lov nr. 592 af 12. december 1984 om kapitelstakster foretages følgende ændring:

1. I § 2, nr. 3, ændres »Bornholms amt,« til: »Bornholms Kommune,«.

§ 45

I lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordkøbsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 13. juni 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 477 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »amtsrådet«: »eller Bornholms Kommunalbestyrelse«.

2. I § 30 a, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt . , indsættes efter »Amtsrådet«: »eller Bornholms Kommunalbestyrelse«.

3. I § 30 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »amtet«: »eller Bornholms Kommune«.

§ 46

I lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Bornholms Kommunalbestyrelse og Bornholms Kommune sidestilles med henholdsvis amtsråd og amtskommuner i de i stk. 3 og 5 nævnte situationer.«

2. I § 19, stk. 3 og 5, indsættes efter »amtsråd«: », Bornholms Kommunalbestyrelse«.

3. I § 19, stk. 4, indsættes efter »amtsråd«: »eller Bornholms Kommunalbestyrelse«.

§ 47

I lov nr. 352 af 2. juni 1917 om superficiære Fæste- og Lejeforhold foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »Amtet«: »eller Bornholms Kommune«.

2. I § 5, 1. stykke, 1. pkt ., indsættes efter »i hvert Amt«: »og Bornholms Kommune«, og efter »Amtet« indsættes: »eller Bornholms Kommune«.

3. I § 5, 3. stykke, ændres »Amtet« til: »Amtet eller Bornholms Kommune«.

§ 48

I fiskeriloven, lov nr. 281 af 12. maj 1999, som ændret ved § 10 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »amtsråd«: » eller Bornholms Kommunalbestyrelse«.

2. I § 85, stk. 3, indsættes efter »det berørte amtsråd«: »eller Bornholms Kommunalbestyrelse«.

3. I § 128 indsættes efter »amtsrådenes«: »eller Bornholms Kommunalbestyrelses«.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 49

I lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999, som ændret ved lov nr. 337 af 17. maj 2000 og lov nr. 1087 af 19. december 2001, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved amtsråd forstås tillige Københavns Borgerrepræsentation, Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Bornholms Regionsråd.«

§ 50

I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes efter »amtskommunerne«: »,   Bornholms Kommune«.

Skatteministeriet

§ 51

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 18. september 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, 2. pkt., indsættes efter »amtskommune, for«: »Bornholms,«.

2. I § 23, stk. 1, 3. pkt., ændres »København og Frederiksberg kommuner« til: »Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner«.

Socialministeriet

§ 52

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 12. april 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 490 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetages de opgaver, som er henlagt til amtsrådene, af kommunalbestyrelsen.«

2. I § 41, stk. 1, ændres »og Frederiksberg« til: »,   Frederiksberg og Bornholms«, og »de to kommuner« ændres til: »de tre kommuner«.

3. I § 41, stk. 2, 1. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

4. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Der nedsættes et socialt nævn for Bornholms Kommune. Statsamtmanden er formand for nævnet.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges på samme måde som nævnt i § 45, stk. 2 og 3, dog således at den kommunale og amtskommunale indstilling foretages af Bornholms Kommune.«

§ 53

I lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service og lov om hjemmesygeplejerskeordninger. (Indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser i stedet for delt finansiering) foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Bornholms Kommune er fra 1. januar 2003 ikke omfattet af overgangsordningen efter reglerne i stk. 1-9. Socialministeren kan fastsætte særlige regler for tilskud og refusion til Bornholms Kommune i 2003.«

Trafikministeriet

§ 54

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994, som ændret ved lov nr. 469 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 24 indsættes efter »Borgerrepræsentationen«: »og for Bornholms Kommunes vedkommende af Bornholms Regionsråd«.

§ 55

I lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 16. juni 1995, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1317 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De opgaver og kompetencer, som loven henlægger til amtsråd eller til amtsråd og kommunalbestyrelser i forening, udøves for Bornholms Kommunes vedkommende af Bornholms Kommunalbestyrelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 4, stk. 3, indsættes efter 2. pkt . :

»I Bornholms Kommune består udvalget af 11 medlemmer, der alle vælges af Bornholms Kommunalbestyrelse.«

§ 56

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 3, indsættes efter 1. pkt . :

»Bornholms Kommune udgør i denne sammenhæng en selvstændig amtsrådskreds, idet udpegningen foretages af Bornholms Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens funktionstid.«

2. I § 58, stk. 3, indsættes efter 1. pkt . :

»Bornholms Kommune udgør i denne sammenhæng en selvstændig amtsrådskreds, idet udpegningen foretages af Bornholms Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens funktionstid.«

§ 57

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, indsættes efter 2. pkt . :

»Bornholms Kommune udgør i denne sammenhæng en selvstændig amtsrådskreds, idet udpegningen foretages af Bornholms Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens funktionstid.«

2. I § 7, stk. 3, indsættes efter 2. pkt .:

»Bornholms Kommune udgør i denne sammenhæng en selvstændig amtsrådskreds, idet udpegningen foretages af Bornholms Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens funktionstid.«

§ 58

I lov nr. 272 af 23. maj 1973 om Bornholmstrafikken foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, ændres »Bornholms amtsråd« til: »Bornholms Kommunalbestyrelse«.

Undervisningsministeriet

§ 59

I lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., som ændret ved lov nr. 457 af 1. juni 1994 og § 13 i lov nr. 1133 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 60

I lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. og 2. pkt . , ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 61

I lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, indsættes efter »for«: » Bornholms Kommune,«.

§ 62

I lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. § 7 c affattes således:

»§ 7 c. I Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner varetages amtsrådets opgaver efter denne lov af kommunalbestyrelserne.«

§ 63

I lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 7. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »for« : »Bornholms,«.

§ 64

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

2. I § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »i København og Frederiksberg« til: »i Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

3. I § 22, stk. 2, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

4. I § 22, stk. 6, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

5. I § 26, stk. 3, ændres »i København og på Frederiksberg« til: »i Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

6. I § 49, stk. 3, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 65

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 8. august 2000, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 286 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

2. I § 26 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes« til: »amtskommunernes samt Bornholms og Frederiksberg Kommuners«.

§ 66

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 8. august 2000, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 286 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

2. I § 35 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes« til: »amtskommunernes samt Bornholms og Frederiksberg Kommuners«.

§ 67

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 16 ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 68

I lov nr. 1125 af 29. december 1999 om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., som ændret senest ved § 6 i det af Folketinget den 19. marts 2002 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysning foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love. (Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.), foretages følgende ændring:

1. I § 7 a ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 69

I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, indsættes efter 1. pkt . :

»Inden for Bornholms Kommune fastsætter de ansættende myndigheder, jf. § 14, supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til uddannelserne i kommunen.«

2. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 22«: »og § 22 a«.

3. Efter § 22 indsættes i kapitel 4:

»§ 22 a. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Kommune nedsætter en fællesbestyrelse for uddannelserne og udpeger bestyrelsens formand og halvdelen af bestyrelsens medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af de færdiguddannedes organisationer. Skolelederne tilforordnes fællesbestyrelsen.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen varetager de opgaver, der efter §§ 19-21 tilkommer en fællesbestyrelse i forhold til Bornholms Kommune.

Stk. 3. Klageudvalget nedsat efter stk. 2 består af en formand og 2 medlemmer. Det ene medlem repræsenterer Bornholms Kommune. Det andet medlem repræsenterer de færdiguddannedes organisationer. Fællesbestyrelsens formand er formand for klageudvalget. For formanden og hvert medlem vælges der suppleanter.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen fastsætter sin egen og klageudvalgets forretningsorden.

Stk. 5. Bornholms Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for fællesbestyrelsen og klageudvalget.«

4. I § 24, stk. 2, ændres »Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune« til: »Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune«.

5. I § 26, stk. 2, sidste pkt . , ændres »Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune« til: »Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune«.

6. I § 27, stk. 1, indsættes efter »Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forening«: »samt Bornholms Kommune«.

7. I §§ 28-30 og § 36 ændres »Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune« til: »Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune«.

8. I § 39, stk. 1, ændres »jf. § 21 og § 22, stk. 3« til: »jf. § 21, § 22, stk. 3, og § 22 a, stk. 3«.

§ 70

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 508 af 30. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 40,«: »og kommunalbestyrelsen i Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 71

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 6. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 27, 1. pkt., indsættes efter »Amtskommunen«: »og Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner«.

§ 72

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 22. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner varetages amtsrådets opgaver efter stk. 1 af kommunalbestyrelsen.«

§ 73

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 28. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 2, indsættes som 2. pkt . :

»I Bornholms Kommune varetages opgaven af kommunalbestyrelsen.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 74

I lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 185, stk. 1, 1. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

2. I § 185, stk. 2, 2. pkt., ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

3. I § 185, stk. 3, ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

4. I § 187, stk. 1, 1., 2. og sidste pkt . , ændres »og Frederiksberg« til: », Frederiksberg og Bornholms«.

§ 75

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 75 af 12. februar 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 185 indsættes:

»§ 185 a. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetages de opgaver og forpligtelser, som i denne lov er henlagt til amtsrådene, af kommunalbestyrelsen.«

§ 76

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 26. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetages de opgaver og forpligtelser, som i denne lov er henlagt til amtsrådene, af kommunalbestyrelsen.«

§ 77

I lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000, som ændret ved lov nr. 1090 af 19. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »amtskommuner,«: »Bornholms,«.

2. I § 8, stk. 4, indsættes efter »amtskommuner,«: »Bornholms,«.

3. I § 8 a, stk. 1, indsættes efter »amtskommuner,«: »Bornholms,«

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen