Den fulde tekst

Fremsat den 24. februar 2005 af Bertel Haarder

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område

(Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer)

 

§ 1

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

  » § 3 a. For selvejende sygepleje- og radiografskoler, der er godkendt efter § 3, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. For CVU’er, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, og for CVU’er, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for CVU’ernes samlede virksomhed.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

”Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU ved aftale henlægger sygeplejerskeuddannelsen til Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

Stk. 6. CVU’er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser, der er godkendt til udbud af ungdomsuddannelse, er omfattet af bestemmelserne om samarbejde og koordination i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.”

3. § 27 f, stk. 1, affattes således:

»Uanset § 27 e, stk. 4, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU’et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder.«

4. § 27 f, stk. 3, ophæves.

 

5. § 27 k, stk. 2-4 , ophæves.

 

6. Efter § 28 a indsættes:

  » § 28 b. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de enkelte institutioner godkende samarbejde mellem eller sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser.«

§ 2

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 9 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 11 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, indsættes som 2. pkt :

»For sygeplejerske-, radiograf- og pædagoguddannelserne fastsættes optagelsestallene efter dialog med regionsrådene og kommunalbestyrelserne.«

2. Efter § 6 indsættes i kapitel 1 :

  » § 6 a. Statens institutioner, regionsråd, kommunalbestyrelser og private, herunder selvejende institutioner, der modtager statstilskud, skal stille egnede praktikpladser til rådighed for praktik i uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut og pædagog.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare det behov, der følger af optagelsestallene for uddannelserne, jf. § 5, stk. 4.«

3. I § 8, stk. 1, nr. 2 , ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

§ 3

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 8 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 10 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem udpeges efter forslag fra regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening.«

§ 4

I lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., som ændret ved lov nr. 457 af 1. juni 1994, § 13 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og § 59 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

» § 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne, undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.«

2. I § 2, stk. 1, ændres »Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner og kommuner« til: »regionerne«.

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren.«

4. § 2 a ophæves.

§ 5

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000, som ændret ved § 67 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 7 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 ophæves stk. 1 , og i stk. 2 , som bliver stk. 1, ændres »Ministeren« til: »Undervisningsministeren«

2. Kapitel 3 ophæves.

§ 6

I lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-3 affattes således:

» § 1. Centre for Videregående Uddannelse (CVU), der i henhold til § 27 c i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af pædagoger samt i særlige tilfælde CVU’er, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler. Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm , jf. § 28 b i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. eller jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Opgaven som center for undervisningsmidler består i at:

1) Omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner.

2) Sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse.

3) Yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Opgaven som center for undervisningsmidler kan bestå i:

1) Kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl.

2) Pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

§ 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om CVU’ernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne og om brugerbetaling samt om det geografiske område, som CVU’et skal dække.

§ 3. Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til CVU’erne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2.«

2. §§ 4 og 5 ophæves.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 7

Stk. 1. For hver af de i § 8, stk. 3, nævnte institutioner, herunder amtskommunale institutioner, der sammenlægges med en anden amtskommunal institution eller med en eller flere selvejende institutioner i statsligt regi, og for de i § 8, stk. 4, nævnte centre for undervisningsmidler nedsættes der pr. 1. januar 2006 midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje (midlertidige bestyrelser).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte midlertidige bestyrelser skal i 2006 under ansvar over for undervisningsministeren forberede de i § 8, stk. 3, nævnte institutioners overgang til selveje eller inddragelse i centre for videregående uddannelse pr. 1. januar 2007 og forberede de i § 8, stk. 4, nævnte centres inddragelse i Centre for Videregående Uddannelse og skal fungere, indtil der er udpeget nye bestyrelser efter de i § 8, stk. 3, nævnte institutioners overgang til selveje i statsligt regi, eller indtil inddragelserne i CVU’er den 1. januar 2007 er godkendt af undervisningsministeren. Hvis et amtsråd og et CVU har indgået aftale om CVU’ets drift af sygeplejerske- og radiografuddannelserne, nedsættes der ikke midlertidige bestyrelser. Bestyrelsen for CVU’et varetager i så fald den midlertidige bestyrelses opgaver. I vedtægten for et sådant CVU fastsættes efter ministerens nærmere bestemmelse, at der pr. 1. januar 2007 oprettes en studiebestyrelse for den eller de sygeplejerske- og radiografuddannelser, som CVU’et udbyder, og at der tillægges denne studiebestyrelse beføjelser, jf. § 27 e, stk. 4, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Stk. 3. I 2006 varetager de midlertidige bestyrelser tillige for de i § 8, stk. 4, nævnte centre under ansvar over for undervisningsministeren de opgaver, som de hidtidige bestyrelser har varetaget i henhold til § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v. De midlertidige bestyrelser træffer i 2006 beslutning om ansættelse og afskedigelse af lederne for de i § 8, stk. 3, nævnte institutioner og de i § 8, stk. 4, nævnte centre.

Stk. 4. Lederen af den enkelte institution og det enkelte center for undervisningsmidler udpeger under ansvar over for undervisningsministeren den midlertidige bestyrelse, jf. stk. 1, der består af

1) en formand, der har erfaring med stiftelse og ledelse af selvejende uddannelsesinstitutioner i statsligt regi eller har tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt vedrørende institutionelle forhold,

2) et medlem efter indstilling af forberedelsesudvalget for den pågældende region,

3) et medlem efter indstilling af kommunerne i det pågældende amt i forening,

4) et medlem efter indstilling af de ansatte på institutionen og

5) en studerende efter indstilling af de studerendes råd på den pågældende institution, der tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 5. For institutioner på Bornholm udpeges de medlemmer, der er nævnt i stk. 4, nr. 2 og 3, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. For institutioner i Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeges det medlem, der er nævnt i stk. 4, nr. 3, efter indstilling fra den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 6. Formanden for den midlertidige bestyrelse udpeges efter indstilling af eller tilslutning fra Rektorkollegiet og CVU-rektorkollegiet i forening eller fra CVU-rektorkollegiet eller fra en eller flere landsdækkende eller lokale foreninger for ledere af selvejende uddannelsesinstitutioner for kompetencegivende uddannelser. I særlige tilfælde kan udpegning ske uden indstilling af eller tilslutning fra de nævnte organer, men efter undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 7. Medlemmer af amtsrådet kan ikke udpeges som medlemmer af den midlertidige bestyrelse. Dette gælder dog ikke kommunale repræsentanter for Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune.

Stk. 8. Institutionens leder er sekretær for den midlertidige bestyrelse.

Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de midlertidige bestyrelsers nedsættelse og virksomhed, om kompetenceforholdet mellem de midlertidige bestyrelser og amtsrådene og om inddragelse af studerendes råd samt om de midlertidige bestyrelsers virke, indtil en ny bestyrelse er nedsat, eller inddragelse i et CVU er godkendt af undervisningsministeren, jf. stk. 2. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om, at amtskommunernes beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i forhold til de institutioner og centre, som skal overgå til selveje i statsligt regi eller inddrages i et CVU, kræver godkendelse af ministeren og om, at ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 10. Undervisningsministeren kan give påbud til en midlertidig bestyrelse om tilrettelæggelsen og varetagelsen af opgaverne vedrørende forberedelsen af overgangen til selveje i statsligt regi.

Stk. 11. Der kan ydes formændene for de midlertidige bestyrelser særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 7 og 9 træder i kraft den 1. januar 2006. § 2, stk. 2, og § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, ophæves den 1. januar 2006.

Stk. 3. Sygepleje- og radiografskoler, der drives af amtskommunerne og af Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutte, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole den 1. januar 2007 overgår til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser. Udkast til vedtægt indsendes af den midlertidige bestyrelse til Undervisningsministeriet inden den 1. november 2006. Undervisningsministeren kan fastsætte institutionens vedtægt, hvis institutionen ikke har en godkendt vedtægt inden den 1. januar 2007. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutte, at en sygepleje- og radiografskole fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et eller beslutte, at den sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole. Driftsansvaret for HS’ sygeplejerskeuddannelse på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole kan overgå fra den 1. januar 2007 til et CVU efter undervisningsministerens bestemmelse, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 4. De i § 6 nævnte centre for undervisningsmidler, der drives af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune, inddrages med virkning fra den 1. januar 2007 i CVU’er og omfattes af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. dog § 1 i lov om centre for undervisningsmidler m.v. Undervisningsministeren træffer efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutning om, at centret for undervisningsmidler fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til de i stk. 3 og 4 nævnte institutioner og centre for undervisningsmidler og kan herunder i en overgangsperiode fravige bestemmelserne i kapitel 5 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og § 10 i lov om mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan bestemme, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af et eller flere amtsråd i forening bevarer deres bestyrelseshverv på institutioner godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., indtil regionsrådene har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer. Undervisningsministeren kan med virkning fra den 1. januar 2007 fastsætte nærmere regler om ændring af vedtægter, for så vidt angår konsekvenser af teknisk karakter afledt af kommunalreformen, herunder om tidspunktet for hvornår regionsrådene skal have udpeget bestyrelsesmedlemmer til de pågældende institutioner.

§ 9

Ved overgang til selveje af de i § 1 nævnte institutioner eller inddragelse i et CVU og ved inddragelse af centre for undervisningsmidler i CVU’er, jf. § 6, overtager undervisningsministeren de faste ejendomme og dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller ejendommene til disposition for institutionerne på vilkår, som fastsættes af undervisningsministeren. Ministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de af denne paragraf omfattede selvejende institutioner.

§ 10

Stk. 1. Beslutning om afskedigelse af den selvejende institutions tjenestemænd samt om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen.

Stk. 2. I tilfælde af institutionens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og pension til den selvejende institutions tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

 

 

.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Baggrunden for lovforslaget

Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af en ny kommunalreform. Forslaget er således et led i udmøntningen af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004.

Aftalen indebærer, at der gennemføres en kommunalreform, som grundlæggende ændrer rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service i Danmark.

Reformen tegner en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og stat har hver sin opgavemæssige identitet. Staten fastlægger de overordnede rammer. Kommunerne varetager de direkte borgerrettede opgaver og bliver dermed for borgere og virksomheder hovedindgangen til den offentlige sektor. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver og får ansvaret for at løse visse driftsopgaver for kommunerne.

Reformen indebærer, at amtskommunerne, HS og Hovedstadens Udviklingsråd nedlægges, at der sker en ny fordeling af de opgaver, der løses i den offentlige sektor, mellem kommuner, regioner og statslige myndigheder, og at antallet af skatteudskrivende niveauer reduceres fra tre til to.

For at styrke kvaliteten og samspillet mellem de forskellige sundhedsuddannelser, styrke de efterspurgte tværfaglige kompetencer i sundhedssektoren samt sikre et fortsat geografisk spredt tilbud af mellemlange sundhedsfaglige uddannelser placeres sygeplejerske- og radiografuddannelserne i staten. En samling af uddannelserne giver bl.a. mulighed for ensartede styrings- og rammevilkår, som muliggør et mere vidtgående samarbejde mellem de enkelte institutioner, når faglige og lokale forhold taler til fordel herfor.

Forankringen af centre for undervisningsmidler m.v. i Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) skal ses som led i forligspartiernes ønske om at samle en række naturligt sammenhængende opgaver for derigennem at skabe større enkelhed, kvalitet og samarbejde i opgaveløsningen.

En placering af disse opgaver i sammenhæng og samspil først og fremmest med de CVU’er, der er tillagt særlige opgaver og koordinerende funktion i forbindelse med udlægningen af afdelinger fra Danmarks Pædagogiske Universitet og således har ansvar for grund-, efter- og videreuddannelse til og med diplomniveau, forskningstilknytning og videncenterfunktion inden for det pædagogiske fagområde, vil kunne styrke og udvikle opgaveløsningen på begge områder og tilføre det nationale pædagogiske undervisnings- og videnfelt nye aspekter. Disse CVU’er betegnes som kerne-CVU’er. Samplaceringen vil forkorte afstanden mellem teori og praksis og skabe muligheder for en øget brugerbaseret fornyelse og udvikling af praksis og teorier på det pædagogiske felt.

Lovreguleringen af det nuværende amtskommunalt ansatte personale i såvel de institutioner, der er omfattet af lovforslaget, som det relevante personale i de amtskommunale forvaltninger, vil ske i det samtidig med dette lovforslag fremsatte forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, som fremsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

2. Lovforslagets indhold

Lovforslaget indeholder som følge af aftalen konsekvensændringer af

lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., idet sygepleje- og radiografskolerne omfattes af loven enten ved inddragelse i et CVU eller ved dannelse af en ny selvejende institution,

lov om mellemlange videregående uddannelser,

lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser),

lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.,

lov om uddannelse af pædagoger og

lov om centre for undervisningsmidler m.v., idet centrene omfattes af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. ved inddragelse i CVU’er.

Sygepleje- og radiografskolerne foreslås organiseret som selvejende institutioner og omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Sygeplejerske- og radiografuddannelserne kan også forankres direkte i CVU’er. Forslaget ændrer ikke gældende uddannelsesregler for sygeplejerske- og radiografuddannelserne.

Regeringen ønsker, at sygepleje- og radiografskolernes overgang til selveje i statsligt regi sker på et velforberedt og ordentligt tilrettelagt grundlag, således at også forberedelserne af overgangen til selveje giver tillid og ro i sektoren. Det er derfor også vigtigt, at arbejdet med at forberede institutionernes overgang til selveje påbegyndes så hurtigt som muligt og senest pr. 1. januar 2006. Centralt skal Undervisningsministeriet i åben dialog med især de berørte institutioner og deres ledere samt de midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje målrettet bistå med forberedelserne af institutionernes overgang til selveje i statsligt regi.

Centrene for undervisningsmidler foreslås overført til staten og forankres først og fremmest i kerne-CVU’er. Også her er det vigtigt, at arbejdet med at forberede centrenes inddragelse i CVU’erne sker på et velforberedt og ordentligt tilrettelagt grundlag. Arbejdet hermed skal derfor også påbegyndes så hurtigt som muligt.

Det drejer sig om følgende 16 centre, som drives af amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune:

1) Amtscentret for Undervisning, Nordjyllands Amt

2) Amtscentret for Undervisning, Århus Amt

3) Amtscentret for Undervisning, Viborg Amt

4) Amtscentret for Undervisning, Ringkjøbing Amt

5) Amtscentret for Undervisning, Vejle Amt

6) Amtscentret for Undervisning, Ribe Amt

7) Amtscentret for Undervisning, Sønderjyllands Amt

8) Amtscentret for Undervisning, Fyns Amt

9) Amtscentret for Undervisning, Storstrøms Amt

10) Amtscentret for Undervisning, Vestsjællandsamt Amt

11) Amtscentret for Undervisning, Roskilde Amt

12) Amtscentret for Undervisning, Frederiksborg Amt

13) Pædagogisk Center, Frederiksberg Kommune

14) Amtscentret for Undervisning, Københavns Amt

15) Københavns Kommune, Center for Undervisningsmidler

16) Pædagogisk Center, Bornholm.

Det forventes, at overdragelsen af de 16 centre for undervisningsmidler sker primært til de CVU’er, som er tillagt særlige opgaver og koordinerende funktion i forbindelse med udlægningen af afdelinger fra Danmarks Pædagogiske Universitet, og som derfor vil kunne opfylde målsætningen om, at sammenhængende opgaver skal skabe enkelthed, kvalitet og samarbejde i opgaveløsningen. Særlige regionale hensyn kan dog medføre, at et center for undervisningsmidler må forankres i et CVU, der ikke er godkendt som kerne-CVU, eller for så vidt angår Bornholm i en anden uddannelsesinstitution.

Centrene for undervisningsmidler omfatter samlinger af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner beliggende i amtskommunen. Herudover sørger centrene for information og yder rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse og yder bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

Lovforslaget viderefører uændret formål og opgaveprofil for centre for undervisningsmidler i et nyt institutionelt regi, idet CVU’erne får til opgave at videreføre centrenes opgaver i forhold til brugerne og samtidig indpasse og udvikle dem i samspil med CVU’ernes øvrige opgave- og videnprofil.

Undervisningsmiddelområdet indtænkes dermed i kerne-CVU’ernes generelle forpligtelse til kvalitativ udbygning og udvikling af lærer- og pædagoguddannelserne. CVU-dannelserne har skabt helt nye rammer for samspil mellem grund-, efter- og videreuddannelse, for indbyrdes samspil mellem og tværgående udvikling af uddannelserne og ikke mindst for samspil mellem den praksisbaserede og den forskningsbaserede videnudvikling, som skal sikre, at der inddrages og anvendes ny viden i undervisningen. Inddragelsen af undervisningsmiddelområdet i den pædagogiske CVU-sektor rummer udviklingspotentialer for begge parter.

Der lægges afgørende vægt på fortsat at fastholde og videreføre det tætte samspil mellem centrene og deres brugere, så nem og hurtig adgang til materialesamlinger samt introduktion til og undervisning i nye undervisningsmidler fortsat kan være en dynamo i udviklingen af undervisningssektoren. Særligt lægges der vægt på, at den nuværende fleksible tilrettelæggelse af denne adgang, bl.a. gennem korte introduktionskurser, kan fortsætte.

Det er hensigten, at CVU’erne modtager en særlig bevilling på finansloven til formålet, og at det af regnskabet fremgår, hvad der er brugt til formålet.

Placeringen af CVU’er og centre for undervisningsmidler i ét institutionelt regi skal styrke opgavevaretagelsen begge steder. CVU’ernes professions- og udviklingsbasering og forskningstilknytning forventes at kunne bidrage til en fortsat videreudvikling af kvaliteten i amtscentrenes indsats over for brugerne. Omvendt vil adgang til materialesamlinger og ekspertise på undervisningsmiddelområdet kunne inddrages og anvendes i CVU’ernes undervisningsaktiviteter og således bringe lærere og studerende tættere på praksis. Det kan betyde et yderligere kvalitetsløft i lærer- og pædagoguddannelserne, hvor læring og kompetenceopbygning netop er baseret på en vekselvirkning i selve uddannelsesforløbet mellem teori, målrettet praktik og praksisorienteret opgaveløsning.

Der påregnes igangsat et udvalgsarbejde med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet. Udvalget skal udrede og give anvisninger på, hvordan centrenes opgaver kan indpasses i og sammentænkes med CVU’ets samlede opgaver, så der skabes en øget synergi og kvalitet for brugerne i opgavevaretagelsen. Udvalget skal herunder pege på, i hvilket omfang aktører uden for CVU-regi bør inddrages i opgaveløsningen. Endelig skal udvalget pege på, hvordan centrenes tætte samspil med brugerne kan videreføres efter centrenes inddragelse i CVU-regi.

Der indsættes en hjemmel til, at undervisningsministeren kan fastsætte regler for CVU’ernes varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler, bl.a. om brugerinddragelse og brugerbetaling, samt om det geografiske område, som CVU’et skal dække. Hjemmelen vil blive udmøntet på baggrund af resultatet af udvalgets arbejde.

Tjenestemænd overgår til ansættelse ved de enkelte selvejende institutioner i statsligt regi med et ansættelsesområde, der er begrænset til den pågældende institution, jf. herved bemærkningerne til bestemmelsen i forslagets § 10.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige

De økonomiske konsekvenser drøftes i øjeblikket med de kommunale parter, jf. Vejledning om Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Det indebærer, at der vil kunne ske ændringer i de anførte skøn for de økonomiske konsekvenser, efter at lovforslaget er fremsat for Folketinget.

Forslaget medfører, at drifts- og institutionsansvaret for sygeplejerske- og radiografuddannelserne samt centrene for undervisningsmidler placeres i staten, og at staten overtager de amtskommunale udgifter i forbindelse med driften m.v. pr. 1. januar 2007. Som det fremgår af aftalen om strukturreformen, vil ændringerne i opgavefordelingen i forbindelse med reformen blive gennemført ud fra princippet om, at reformen er udgiftsneutral, og pengene følger opgaverne.

Undervisningsministeriet udsendte på den baggrund lovforslaget i DUT-høring den 27. oktober 2004. Udgangspunktet for drøftelserne af de økonomiske konsekvenser har været udgiftsniveauerne i regnskaberne for 2003, som er det seneste afsluttede regnskabsår. Formålet med drøftelserne har været at kvalificere skønnene over de økonomiske konsekvenser, herunder især at nå en teknisk afklaring af de enkelte lovforslags udgiftsopgørelser på de kommunale og amtskommunale driftskonti, bortset fra administration (hovedkonto 6).

Det er Undervisningsministeriets vurdering, at der i forbindelse med lovforslaget overføres 658 mio. kr. fra den amtskommunale sektor. Heraf overføres 0 kr. til primærkommunerne, 0 kr. til regionerne og 658 mio. kr. til staten. De anførte beløb er baseret på udgiftsopgørelserne på hovedkonto 0-5 i regnskab 2003 opregnet til 2005 pris- og lønniveau og 2007 opgaveniveau.

Hertil kommer korrektioner som følge af fordeling af væksten i den amtskommunale sektor fra regnskab 2003-2006, fordelingen af de amtskommunale administrationsudgifter (hovedkonto 6) og anlægsudgifter på sektorer.

Regeringen vil søge tilslutning til den endelige regulering af amternes og kommunernes økonomi i forbindelse med den lovgivning, som fastlægger ændringerne i den kommunale finansiering, herunder tilskuds- og udligningssystemet. Denne lovgivning fremsættes i folketingssamlingen 2005/06.

For sygeplejerske- og radiogramområdet skønnes det overførte beløb at udgøre 457 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau og 2007 opgaveniveau).

Lovændringen vedrørende centrene for undervisningsmidler skønnes at medføre en overførsel fra amterne til staten på 201 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau og 2007 opgaveniveau).

De foreslåede ændringer i lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium har ingen økonomiske konsekvenser.

Ejendomme, jordarealer m.v. overtages vederlagsfrit af staten, og staten indtræder, jf. også bemærkningerne til § 9, i samtlige rettigheder og forpligtigelser, der hidtil har påhvilet eller tilkommet amtsrådet som ejer og bruger af skolernes bygninger. Staten overtager endvidere eventuelle lejeaftaler vedrørende fast ejendom.

Værdien af ejendomme m.v. optages i statsregnskabet for 2007 og vil dermed fremover indgå i statens statusposter i statsregnskabet.

For Undervisningsministeriet og amtskommunerne m.v. medfører forslaget en række opgaver i forbindelse med overdragelserne til staten, herunder med fremskaffelse af de nødvendige oplysninger til brug ved fastlæggelse af overdragelserne samt udfærdigelse af overdragelsesdokumenter. Det administrative merarbejde forudsættes afholdt inden for de afgivende kommuners, amtskommuners og Undervisningsministeriets samlede rammer.

4. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR), som har vurderet, at forslaget ikke indeholder økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget er derfor ikke forelagt et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.

5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen konsekvenser for miljøet.

6. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7. Høring

Domstolsstyrelsen, Datatilsynet, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Regionskommune, HS, HUR, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Byggeri, Dansk ErhvervsFremme (Tidl. Danske Erhvervschefers Fællesråd), Dansk Handel og Service (DHS), Dansk Industri (DI), Dansk Transport og Logistik, Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS), Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA), Akademikernes Centralorganisation (AC), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Landsorganisationen i Danmark (LO), Forbundet af Offentligt Ansatte, Dansk Sygeplejeråd, Sundhedskartellet, Danmarks Lærerforening, Lærernes Centralorganisation, Centralorganisationernes FællesUdvalg (CFU), Det Kommunale Kartel, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO), Statsansattes Kartel, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL, Ankerhus Seminarium, Suhr’s Seminarium, Danmarks Forvaltningshøjskole, CVU Rektorkollegiet, Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen, Lærerseminariernes Rektorforsamling, Pædagogseminariernes Rektorforsamling, Frie Samarbejdende MVU-institutioner, CVU-Samrådet, Lærerseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening, Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser, Erhvervsakademirådet, Danske Studerendes Fællesråd, Moderate Studenter, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Landsforeningen af landsbysamfund, Landdistrikternes fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Børne- og Kulturchefforeningen, Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, SU-styrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Evalueringsinstitut, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd.

8. Sammenfattende skema

 

Positive konsekvenser/ mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang)

Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Der vil både i amtskommuner, i staten og på institutionsniveau være et vist administrativt merarbejde i forbindelse institutionernes overgang til staten. Udgifterne hertil afholdes inden for amtskommunernes og Undervisningsministeriets rammer.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

De amtskommunale sygepleje- og radiografskoler og centre for undervisningsmidler er offentlige institutioner og derfor omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Det forudsættes, at disse institutioner efter overgangen til statsligt selveje den 1. januar 2007 fortsat skal være omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. I konsekvens heraf foreslås det, at selvejende institutioner, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelser, bliver omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. For de CVU’er, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne samt for de CVU’er, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler, foreslås det, at forvaltningsloven og offentlighedsloven skal gælde for disse CVU’ers samlede virksomhed, d.v.s. også for de nuværende opgaver.

 

Til nr. 2

I dag udbyder Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole for HS, der er en selvejende institution, sygeplejerskeuddannelsen efter overenskomst mellem Den Danske Diakonissestiftelse og HS.

Med nedlæggelsen af HS overtager staten ansvaret for sygeplejerske- og radiografuddannelserne i hovedstadsområdet, og HS’ sygepleje- og radiografskoler overgår til en selvejekonstruktion inden for lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Det foreslås, at driftsansvaret for sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole pr. 1. januar 2007 kan overgå til et CVU. Med den foreslåede bemyndigelse kan undervisningsministeren godkende, at et CVU fra 1. januar 2007 ved aftale henlægger sygeplejerskeuddannelsen til Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole. Hermed skabes der mulighed for, at Diakonissestiftelsen fortsat kan udbyde uddannelsen som i dag.

Af det lovforslag om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, der samtidig fremsættes, fremgår, at den myndighed, hvortil en opgave overføres, indtræder i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til varetagelse af opgaven.

Det følger af forslag til lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, at regionerne bl.a. skal have visse koordinerende funktioner på uddannelsesområdet. Det foreslås derfor, at de CVU’er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser, der i dag i henhold til særlige aftaler er godkendt til udbud af ungdomsuddannelse, omfattes af bestemmelserne i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen om samarbejde og koordination, herunder bestemmelserne om regionsrådets funktioner i relation til den geografiske placering af uddannelsesudbuddet og uddannelsesinstitutionernes kapacitet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle unge.

I dag udbydes hf af CVU Vest, CVU Midt Vest og CVU Vitus Bering. Den pædagogiske grunduddannelse udbydes af CVU København og Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn, CVU Vitus Bering, CVU Midt Vest og CVU Vest samt Kolding Pædagogseminarium i henhold til driftsaftaler med amtsrådene. Endvidere udbyder CVU Vitus Bering erhvervsuddannelser samt htx. Disse institutioner vil fortsat kunne udbyde den pædagogiske grunduddannelse efter 1. januar 2007.

Der henvises til det samtidig fremsatte Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre (VUC) og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre).

Med forslaget vil det enkelte regionsråd få ret til at afgive indstilling til undervisningsministeren om den geografiske placering af ungdomsuddannelserne i regionen. Den endelige geografiske placering af ungdomsuddannelserne bestemmes af undervisningsministeren.

Til nr. 3

Med forslaget om ændret affattelse af § 27 f, stk. 1, ophæves den gældende bestemmelse i 27 f, stk. 1, nr. 2, der giver mulighed for at fastsætte særlige regler for styrelsen af amtskommunale uddannelser, der er henlagt til et CVU. Sygepleje- og radiografskolerne overgår i forbindelse med amtskommunernes nedlæggelse til staten i en selvejekonstruktion inden for lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Samtlige sygepleje- og radiografskoler, der drives af amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab samt af Bornholms Regionskommune, er omfattet af overtagelsen. Der er derfor ikke længere behov for en særlig bestemmelse om styrelse af de nuværende amtskommunale uddannelser.

Skolerne kan efter undervisningsministerens beslutning på baggrund af en indstilling fra den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje etableres som selvstændige selvejende institutioner eller efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje og fra et CVU inddrages i det pågældende CVU.

Til nr. 4 og 5

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslagets § 1, nr. 3.

Til nr. 6

Bornholms Regionsråd har udtrykt ønske om, at de nuværende videregående uddannelsestilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsestilbuddene fastholdes og videreudvikles, og at det skal understøttes af den netværks- og udviklingsenhed for de videregående uddannelser på Bornholm, der benævnes Bornholms Akademi. Bornholms Akademi fungerer som en paraplyorganisation for de videregående uddannelser på Bornholm, der skal bidrage til at styrke samarbejde og nytænkning. Ligeledes ønskes Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskeskole bevaret og udbygget. Uddannelsernes tilstedeværelse på øen er en væsentlig forudsætning for, at udkantsproblemer i form af fraflytning af unge, et lavt uddannelsesniveau og stor arbejdsløshed ikke forstærkes yderligere.

Med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde og sammenlægning af institutioner på tværs af de eksisterende institutioner foreslås indsat en hjemmel for ministeren til at fravige lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. En tilsvarende hjemmel er foreslået indsat i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Til § 2

Til nr. 1

Hjemmelen i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser om amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes medvirken ved fastsættelse af optagelsestallene for sygeplejerske- og radiografuddannelserne er foreslået bortfaldet med det samtidig fremsatte forslag til lov om blandt andet ændring af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Den tilsvarende hjemmel for pædagoguddannelsen foreslås ophævet med forslagets § 5, nr. 2.

Med forslaget vil optagelsestallene fremover blive fastsat af undervisningsministeren efter dialog med regionsrådene og kommunalbestyrelserne, d.v.s. efter en gensidig udveksling af synspunkterne parterne imellem. Ministeriet vil inddrage institutionerne eller deres foreninger i forbindelse med dialogen med regionsråd og kommunalbestyrelser om fastsættelse af optagelsestallene på en måde, der svarer til hidtidig praksis på læreruddannelsesområdet med de nødvendige afvigelser bl.a. som følge af, at regionsråd og kommunalbestyrelser ikke er inddraget i dimensioneringen af læreruddannelsen.

Til nr. 2

Forpligtelsen til at stille praktikpladser til rådighed for de nævnte uddannelser foreslås samlet i denne nye bestemmelse. Tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser foreslås uddannelsesinstitutionerne selv at stå for ligesom de øvrige institutioner for mellemlange videregående uddannelser. Det forudsættes, at institutionerne i nødvendigt omfang samarbejder indbyrdes og med praktikinstitutioner, ansættelsesmyndigheder og dimittendorganisationer i deres naturlige opland om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser svarende til hidtidig praksis på sosu- og læreruddannelsesområderne med de nødvendige afvigelser bl.a. som følge af, at de lærerstuderende ikke får ansættelse ved praktikstederne. Det naturlige omdrejningspunkt for det forudsatte samarbejde vil være interessenterne i institutionernes bestyrelser. Den foreslåede bemyndigelse til undervisningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser skal primært anvendes ved uddannelser, der har et stort behov for praktikpladser. Forslaget giver undervisningsministeren mulighed for at pålægge de nævnte institutionsejere at stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring er en konsekvens af amtskommunernes nedlæggelse og etablering af regioner.

Til § 3

Til nr. 1

Den foreslåede ændring er en konsekvens af amtskommunernes nedlæggelse og etablering af regioner samt den ændrede status for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har hidtil i forening som repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere haft sæde i Erhvervsakademirådet. Varetagelsen af de offentlige arbejdsgiveres interesser på området for de korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) forventes at blive videreført af regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening.

Til § 4

Til nr. 1

Som følge af ressortdelingen i november 2001 på uddannelsesområdet mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blev lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. delt mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Forslagene er konsekvensændringer som følge af kommunalreformen på området for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Forslagene indebærer ikke materielle ændringer.

Forslaget er en følge af amtskommunernes nedlæggelse og af, at de amtskommunale opgaver vedrørende sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. i Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner, København og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune overgår til regioner.

Til nr. 2

Forslaget er en konsekvens af kommunalreformen.

Loven vil herefter i sin helhed høre under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Til nr. 3

Der henvises til bemærkningerne til nr. 1.

Til nr. 4

Bestemmelsen bliver med forslagets § 2, nr. 2, indsat i lov om mellemlange videregående uddannelser i en ny § 6 a, stk. 1, om at stille egnede praktikpladser til rådighed i en række mellemlange videregående uddannelser.

Til § 5

Til nr. 1

§ 4, stk. 1, der drejer sig om undervisningsministerens fastsættelse af antallet af praktikpladser efter indstilling fra praktikpladsudvalgene, foreslås ophævet som følge af, at praktikpladsudvalgene foreslås nedlagt, jf. nr. 2.

Til nr. 2

De af amtsrådene nedsatte praktikpladsudvalg foreslås nedlagt.

Til § 6

Til nr. 1

Centrene for undervisningsmidler foreslås overført til staten og forankret i kerne-CVU’er. Af regionale hensyn kan en forankring dog komme på tale i pædagogiske CVU’er, selvom de ikke er godkendt som kerne-CVU’er. I dag vil det kun være aktuelt for CVU Jelling.

Der henvises til § 1, nr. 6, om de særlige forhold for Bornholms Regionskommune. Med forslaget vil undervisningsministeren kunne godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm.

Bestemmelsen om de opgaver, der skal varetages i CVU’erne, foreslås videreført uændret. Bestemmelsen i § 1, stk. 4, i lov om centre for undervisningsmidler, hvorefter amtsrådet kan beslutte, at centrene formidler lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng, foreslås udgået, idet der intet er til hinder for, at det enkelte CVU fortsat kan formidle sådanne tilbud.

Det foreslås, at undervisningsministeren yder et særligt tilskud til CVU’er til dækning af udgifter til varetagelsen af funktionen som center for undervisningsmidler. Tilskuddet vil blive fastsat på de årlige finanslove. Tilskuddet indgår i CVU’ets samlede bloktilskud. Det vil af regnskabet fremgå, hvad der er brugt til formålet. Herudover forudsættes det, at der vil blive stillet krav om en afrapportering af aktivitetsfelter som en integreret del af institutionernes årsrapport.

Der foreslås indsat en hjemmel til, at undervisningsministeren kan fastsætte regler for CVU’ernes varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler, herunder om brugerinddragelse. Hjemlerne vil blive udmøntet på baggrund af resultatet af det udvalgsarbejde, der er omtalt i de almindelige bemærkninger.

Der foreslås endvidere indsat hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om brugerbetaling, bl.a. for at eksisterende betalingsordninger kan fortsætte, og aktiviteterne dermed bevares. I dag dækker et center for undervisningsmidler de undervisningsinstitutioner, der ligger i den pågældende amtskommune. Med amternes nedlæggelse vil der skulle træffes beslutning om, hvilket geografisk område CVU’et skal dække i relation til opgaverne som center for undervisningsmidler. Det foreslås derfor, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om det geografiske område, som det enkelte CVU, der får disse opgaver, skal dække.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af nr. 1.

Til § 7

Til stk. 1

Det foreslås, at der for hver sygepleje- og radiografskole samt for hvert center for undervisningsmidler med virkning fra 1. januar 2006 under ansvar over for undervisningsministeren nedsættes en midlertidig bestyrelse, der er uafhængig af amtsrådet, til forberedelse af overgangen til selveje eller inddragelse i et CVU.

De midlertidige bestyrelser har status af særlige statslige forvaltningsenheder.

Til stk. 2

For de sygepleje- og radiografskoler, der overgår til at være selvejende institutioner, fungerer de midlertidige bestyrelser, indtil der er udpeget nye bestyrelser for institutionerne.

Der nedsættes dog ikke midlertidige bestyrelser i de tilfælde, hvor et CVU efter aftale med amtsrådet varetager driften af en sygeplejerske- og radiografuddannelse, idet CVU-bestyrelsen varetager de midlertidige bestyrelsers opgaver. Med bestemmelsen foreslås det, at der efter ministerens bestemmelse fra 1. januar 2007 oprettes studiebestyrelser for de amtskommunale sundhedsuddannelser, der i henhold til aftale med amtsrådet drives af CVU’er, og at der skal tillægges disse studiebestyrelser beføjelser. Ministeren vil med denne beføjelse sikre en styrelsesmæssig ligestilling mellem de amtskommunale sundhedsuddannelser og de andre mellemlange videregående uddannelser, der udbydes af de enkelte CVU’er. Det betyder, at der skal oprettes studiebestyrelser for disse uddannelser, hvis der i forvejen er oprettet studiebestyrelser for de øvrige mellemlange videregående uddannelser, og at de tillægges samme beføjelser, som er tillagt CVU’ets øvrige studiebestyrelser. I de tilfælde, hvor det i driftsoverenskomsten mellem CVU’et og amtsrådet er besluttet, at der ikke etableres studiebestyrelser for de amtskommunale sundhedsuddannelser, oprettes der ikke studiebestyrelser pr. 1.januar 2007. Den nærmere organisering fastsættes i vedtægten, der skal godkendes af undervisningsministeren.

For centrene for undervisningsmidler, der skal inddrages i kerne-CVU’er eller i særlige tilfælde i CVU’er, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, eller for så vidt angår Bornholm i en anden uddannelsesinstitution, og for de sygepleje- og radiografskoler, der ønsker at inddrages i CVU’er, vil de midlertidige bestyrelser skulle fungere, indtil inddragelserne er godkendt af undervisningsministeren.

Til stk. 3-10

De midlertidige bestyrelser får til opgave under ansvar over for undervisningsministeren at varetage ledelsen af de nødvendige opgaver vedrørende forberedelsen af sygepleje- og radiografskolernes overgang til selveje. Det gælder institutionens vedtægt, første budget, indretningen af institutionens administration samt andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af den selvejende institution. Endvidere skal den midlertidige bestyrelse varetage den kommende selvejende institutions interesser, især i forhold til amtsrådet, når amtsrådets beslutninger og prioriteringer i 2006 vil have væsentlig betydning for den selvejende institutions situation for 2007. Der er i bestemmelsen givet undervisningsministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler, efter hvilke amtskommunens beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i forhold til de amtskommunale institutioner, som skal overgå til statsligt selveje, kræver godkendelse af undervisningsministeren, herunder at ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen. Ministerens godkendelsesbeføjelse vil eventuelt helt eller delvist kunne delegeres til de midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje.

De midlertidige bestyrelser skal forberede inddragelse i CVU’er af centrene for undervisningsmidler. Fra 1. januar 2006 skal de midlertidige bestyrelser varetage de opgaver, som de hidtidige bestyrelser for centrene for undervisningsmidler indtil da varetager. Det drejer sig om fastsættelse af retningslinjer for virksomheden og godkendelse af budgettet inden for de fastsatte økonomiske rammer, fastsættelse af bestyrelsernes forretningsorden og afholdelse mindst en gang om året af et møde med repræsentanter for brugere af centret.

Den midlertidige bestyrelse overtager ligeledes i 2006 amtsrådets beføjelse til at ansætte og afskedige sygepleje- og radiografskolernes ledere og lederne af centre for undervisningsmidler.

Den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje skal bl.a. bestå af medlemmer, der har kendskab til etablering og drift af selvejende uddannelsesinstitutioner eller har tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt vedrørende institutionelle forhold, og det vil være naturligt, at den midlertidige bestyrelses formand har tilknytning til eller kendskab til lokalområdet og dets uddannelsesinstitutioner. Institutionens leder kan henvende sig til en eller flere af de i § 7 nævnte landsdækkende organisationer, men det kan også være nærliggende i den konkrete situation, at institutionens leder henvender sig til et lokalt uddannelsesinstitutionsfællesskab, hvis et sådant findes. Der bør gives den enkelte leder et vidt spillerum til at finde netop den formand, der findes bedst egnet til at påtage sig udviklingsopgaven for institutionen i et godt samarbejde med den pågældende institution.

Lederen kan selv beslutte, hvortil henvendelse skal ske blandt de i loven nævnte foreninger og organer om indstilling af formanden i forslagets § 7, stk. 6, jf. stk. 4.

Det foreslås, at de midlertidige bestyrelser skal udpeges af institutionens leder og bestå af en formand og tre medlemmer samt tilforordnes en repræsentant for de studerende. Der er dog ikke studerendes råd på centrene for undervisningsmidler. Indstillinger af medlemmer til den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje skal ske efter reglerne i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

For at sikre de midlertidige bestyrelsers uafhængighed i forhold til amtskommunen kan medlemmer af amtsrådet ikke udpeges som medlemmer af de midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje.

Den pågældende institutions leder foreslås at varetage sekretariatsopgaverne for den midlertidige bestyrelse.

Særligt om vedtægtsforhold

For den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje vil bestemmelser, der regulerer bestyrelsens virksomhed, herunder de processuelle forhold vedr. beslutningstagen, tegningsret m.v., blive fastlagt i en bekendtgørelse udstedt af undervisningsministeren. Reglerne vil gælde for forberedelsen af overgangen til selveje og for opgaver i 2006 med godkendelse af budget, ansættelse og afskedigelse af skolelederen og øvrige opgaver overtaget fra den tidligere bestyrelse eller amtsrådet. Der vil derfor ikke foreligge en egentlig vedtægt for den midlertidige bestyrelses virke.

Det foreslås, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om de midlertidige bestyrelsers nedsættelse og virksomhed, om kompetenceforholdet mellem på den ene side forberedelsesbestyrelserne og på den anden side amtsrådene, om inddragelse af de studerendes råd i processen og om de midlertidige bestyrelsers beføjelser fra den 1. januar 2007, indtil der er nedsat en ny bestyrelse, eller inddragelse i et CVU er godkendt af ministeren. Bemyndigelsen tænkes også anvendt til, at ministeren, hvis der måtte være behov herfor, skal kunne give konkrete anvisninger på og om nødvendigt påbud om tilrettelæggelsen og varetagelsen af opgaverne vedrørende forberedelsen af institutionernes overgang til selveje i statsligt regi.

Til stk. 11

Det foreslås, at der kan ydes formændene for de midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje særskilt vederlag for arbejdet med de amtskommunale institutioners overgang til selveje.

Til § 8

Til stk. 1

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2007, idet dog de midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje nedsættes pr. 1. januar 2006.

 

Til stk. 2

Det foreslås, at bestyrelserne for centrene for undervisningsmidler ophører pr. 1. januar 2006 og erstattes af de samtidigt hermed nedsatte midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje.

Til stk. 3

Med forslaget vil de amtskommunale sygepleje- og radiografskoler enten overgå til selveje eller inddrages i et CVU eller efter ministerens beslutning blive sammenlagt med en anden sygepleje- og radiografskole. Med forslaget kan driftsansvaret for sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole for HS den 1. januar 2007 dog blive placeret i et CVU efter undervisningsministerens bestemmelse.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, der udbyder både grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (sosu) og sygeplejerskeuddannelsen får med forslaget mulighed for at blive omfattet af enten lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor der foreslås indsat en tilsvarende bestemmelse, jf. det samtidigt hermed fremsatte lovforslag. På grund af den særlige organisation får ministeren i forbindelse hermed mulighed for at fravige den pågældende lovs bestemmelser. Ministeren træffer efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutning om, efter hvilket regelsæt institutionen skal godkendes. Der nedsættes kun én midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole.

Om vedtægter henvises til bemærkningerne til § 7.

Med forslaget om at sygepleje- og radiografskoler kan inddrages i et CVU, vil undervisningsministeren i henhold til § 27 a, stk. 4, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., kunne pålægge CVU’et at udbyde sygeplejerske- og radiografuddannelserne på nærmere bestemte uddannelsessteder, som det forudsættes i aftalen mellem regeringen og Dansk folkeparti om en strukturreform.

Til stk. 4

Det foreslås, at undervisningsministeren træffer beslutning om placering af det enkelte center for undervisningsmidler. Dette sker efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse til forberedelse af overgangen til selveje og bestyrelsen for CVU’et. Ministeren kan ved udøvelsen af godkendelsesbeføjelsen bl.a. lægge vægt på regionale hensyn.

Til stk. 5

Det er forudsat som led i kommunalreformen, at sygepleje- og radiografskolerne, uanset om de overgår til selveje eller inddrages i et CVU eller sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole, overgår til taxameterstyring pr. 1. januar 2007. Det foreslås, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud, og at de almindelige tilskudsbestemmelser i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og i lov om mellemlange videregående uddannelser i en overgangsperiode kan fraviges helt eller delvist med henblik på at etablere en overgangsordning for de pågældende institutioner. Tilskuddene vil i overgangsperioden, hvis længde fastsættes af ministeren, blive reguleret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes med udgangspunkt i forskellen mellem tilskuddene efter de hidtidige og de nye regler. Tillæg og fradrag aftrappes gradvist og bortfalder ved overgangsperiodens udløb. Tilskud vil kunne udbetales forskudsvis.

Til stk. 6

Fra den 1. januar 2007 vil der skulle foreligge en ny godkendt vedtægt for den nye selvejende institution, efter hvilken en ny bestyrelse konstitueres. Vedtægten, der udarbejdes af den midlertidige bestyrelse, skal være indsendt til Undervisningsministeriet senest den 31. oktober 2006. Såfremt der pr. 1. januar 2007 endnu ikke foreligger en endelig godkendt vedtægt for institutionen, kan undervisningsministeren fastsætte institutionens vedtægt, der vil være gældende indtil endelig godkendelse af den nye vedtægt.

Dels som følge af at centre for undervisningsmidler placeres i CVU’er, dels som følge af eventuel inddragelse af sygepleje- og radiografskoler skal der i de pågældende CVU’ers vedtægter indarbejdes ændringer i overensstemmelse med inddragelserne.

Som det fremgår af lovforslaget, erstattes den udpegningsret til bestyrelserne, der måtte være fastsat i det enkelte CVU’s eller andre selvejende institutioners vedtægt for amtsrådene som aftagerinteressenter, af en udpegningsret for regionsrådene som aftagerinteressenter. Idet det ikke kan forventes, at alle regionsråd har udpeget nye medlemmer til at indtræde i bestyrelserne den 1. januar 2007, gives der undervisningsministeren hjemmel til at lade amtsrådenes repræsentanter fortsætte i bestyrelserne ud over denne dato. Bemyndigelsen påtænkes udnyttet til at fastsætte en kortere overgangsperiode.

Bemyndigelsen påtænkes endvidere udnyttet til at fastsætte regler om at fritage CVU’er og andre selvejende institutioner godkendt efter CVU-loven for umiddelbart efter ikrafttrædelse af kommunalreformen at indsende ændrede vedtægter til ministerens godkendelse, hvis ændringerne alene har karakter af tekniske ændringer afledt af kommunalreformen, f.eks. ændret hjemstedskommune eller bestyrelsens sammensætning. Hvis regionsrådet får samme antal medlemmer i bestyrelsen, som amtsrådet hidtil har haft, betragtes dette som en teknisk ændring. Ved fuld enighed i den afgående bestyrelse om at ændringerne ikke forrykker magtbalancen i bestyrelsen, hvis antallet af medlemmer i bestyrelsen udpeget af regionsrådet er mindre end antallet af medlemmer udpeget af amtsrådet, kan undervisningsministeren anse ændringerne for at være af teknisk karakter. Vedtægtsændringerne forudsættes dog indarbejdet ved førstkommende vedtægtsrevision.

Til § 9

I § 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen foreslås det blandt andet, at den myndighed, hvortil en opgave overføres i henhold til kommunalreformen, den 1. januar 2007 skal overtage de aktiver og passiver, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven, samt at den pågældende myndighed den 1. januar 2007 indtræder i de rettigheder og pligter, som udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven.

I lovforslagets § 9 foreslås det, at undervisningsministeren overtager de faste ejendomme, der huser de af lovforslaget omfattede uddannelser og centre for undervisningsmidler, og stiller dem til disposition for de selvejende institutioner i statsligt regi på vilkår, der fastsættes af undervisningsministeren, samt at ministeren på nærmere bestemte vilkår kan overtage disse ejendomme til de selvejende institutioner. Forslaget indebærer en fravigelse fra reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Reglerne i procedureloven finder i øvrigt anvendelse.

Til § 10

Til stk. 1

Efter bestemmelsen foretages afskedigelse af den selvejende institutions tjenestemænd af den pågældende institution, der endvidere har kompetencen til iværksættelse af disciplinære foranstaltninger.

Reguleringen af tjenestemænds overgang til ansættelse ved de statsligt selvejende institutioner under Undervisningsministeriet vil i øvrigt ske i det samtidig med dette lovforslag fremsatte forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, som fremsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Tjenestemændene under den nuværende ansættelse er omfattet af de (amts)kommunale tjenestemandsregulativer eller af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998 af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. Tjenestemændene vil blive omfattet af tjenestemandslovgivningens regler med de fravigelser, der følger af den foreliggende lovgivning.

 

Til stk. 2

Forslaget om, at statskassen afholder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og pension til institutionens tjenestemænd i de tilfælde, der er beskrevet i stk. 2, er en konsekvens af kommunalreformen.Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

 

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004, foretages følgende ændringer:

§ 1

 

 

1. Efter § 3 indsættes:

» § 3 a. For selvejende sygepleje- og radiografskoler, der er godkendt efter § 3, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. For CVU’er, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, og for CVU’er, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for CVU’ernes samlede virksomhed.«

 

 

2. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU ved aftale henlægger sygeplejerskeuddannelsen til Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

Stk. 6. CVU’er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser, der er godkendt til udbud af ungdomsuddannelse, er omfattet af bestemmelserne om samarbejde og koordination i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.«

§ 27 f. Uanset § 27 e, stk. 4, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at

1) den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU’et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder, og

2) der oprettes en studiebestyrelse og ansættes en studierektor for én eller flere amtskommunale videregående sundhedsuddannelser, hvis der er optaget bestemmelse herom i en overenskomst indgået mellem CVU’et og ét eller flere amtsråd eller Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvorefter sådanne uddannelser udbydes af CVU’et. Fordelingen af beføjerlser mellem CVU’ets organer fastsættes efter overenskomsten.

 

3. § 27 f, stk. 1, affattes således:

»Uanset § 27 e, stk. 4, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU’et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder.«

§ 27 f.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 8, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og et CVU, som har indgået en overenskomst med Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. stk. 1, nr. 2.

 

4. § 27 f, stk. 3, ophæves.

 

§ 27 k.

Stk. 2. Amtskommunale tjenestemænd og tjenestemænd ved Hovedstadens Sygehusfællesskab, der gør tjeneste ved institutioner for amtskommunale videregående sundhedsuddannelser, har pligt til at lade sig udlåne til tjeneste ved CVU’et, når uddannelsen ved overenskomst mellet et CVU og ét eller flere amtsråd eller Hovedstadens Sygehusfællesskab henlægges til CVU’et. Tjenestemændene opretholder deres ansættelsesforhold som amtskommunale tjenestemænd under udførelse af arbejdet under CVU’et.

Stk. 3. Tjenestemanden, jf. stk. 2, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af uddannelsens henlæggelse til CVU’et og har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger heraf.

Stk. 4. I overenskomsten, jf. stk. 2, optages bestemmelser om fordelingen af forpligtelser og beføjelser i forhold til tjenestemændene mellem CVU’et og den amtskommunale ansættelsesmyndighed eller Hovedstadens Sygehusfællesskab.

 

5. § 27 k, stk. 2-4 , ophæves.

 

 

6. Efter § 28 a, indsættes:

» § 28 b. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de enkelte institutioner godkende samarbejde mellem eller sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser.«

 

 

§ 2

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 9 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 11 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

 

§ 5.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte optagelsestal for mellemlange videregående uddannelser.

 

1. I § 5, stk. 4, indsættes som 2. pkt :

»For sygeplejerske-, radiograf- og pædagoguddannelserne fastsættes optagelsestallene efter dialog med regionsrådene og kommunalbestyrelserne.«

 

 

2. Efter § 6 indsættes i kapitel 1 :

» § 6 a. Statens institutioner, regionsråd, kommunalbestyrelser og private, herunder selvejende institutioner, der modtager statstilskud, skal stille egnede praktikpladser til rådighed for praktik i uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut og pædagog.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare det behov, der følger af optagelsestallene for uddannelserne, jf. § 5, stk. 4.«

§ 8. Undervisningsministeren nedsætter et råd for de mellemlange videregående uddannelser. Ministeren udpeger formanden og mellem 13 og 21 andre medlemmer med tilknytning til uddannelserne, herunder repræsentation for de studerende på området, og arbejdsmarkedet. 10 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra følgende organisationer:

1) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

2) 1 medlem udpeges efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark.

 

3. I § 8, stk. 1, nr. 2 , ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

 

 

§ 3

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 8 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 10 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

§ 5. Undervisningsministeren nedsætter et råd for de korte videregående uddannelser (Erhvervsakademirådet). Ministeren udpeger formanden og indtil 21 andre medlemmer med tilknytning til uddannelserne og arbejdsmarkedet. 14 af medlemmerne udpeges efter forslag fra følgende organisationer:

4 medlemmer udpeges efter forslag fra Dansk Arbejdsgiverforening.

1 medlem udpeges efter forslag fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.

1 medlem udpeges efter forslag fra Ledernes Hovedorganisation.

1 medlem udpeges efter forslag fra Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forening.

 

1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem udpeges efter forslag fra regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening.«

 

 

§ 4

I lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., som ændret ved lov nr. 457 af 1. juni 1994, § 13 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og § 59 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

§ 1. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren, ved hvilke sygehuse m.v. i amtskommunerne, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.

 

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne, undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.«

§ 2. Staten yder Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner og kommuner refusion for merudgifter, der er forbundet med, at den i § 1 nævnte undervisning henlægges til sygehuse under de pågældende sygehusvæsener.

 

 

2. I § 2, stk. 1, ændres »Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner og kommuner« til: »regionerne«.

 

 

 

 

 

 

3. § 2, stk. 3, affattes således:

Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med sundhedsministeren.

 

» Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren.«

§ 2 a. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren, hvor i Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommunerne og kommunerne praktikuddannelsen for jordemoderelever og fysio- og ergoterapeutelever skal foregå. Hovedstadens Sygehusfællesskab, Kommunerne og amtskommunerne er forpligtede til at stille egnede praktikpladser til rådighed til det fastsatte antal uddannelsespladser.

Stk. 2. Staten kan yde Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner og kommuner refusion for merudgifter, der er forbundet med praktikundervisningen.

Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion efter stk. 2 fastsættes af undervisningsministeren.

 

4. § 2 a ophæves.

 

 

§ 5

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000, som ændret ved § 67 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 7 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter efter forslag fra praktikpladsudvalgene, jf. § 19, antallet af uddannelsespladser på institutionerne.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til uddannelsen og om optagelsen på institutionerne.

 

1. I § 4 ophæves stk. 1 , og i stk. 2 , som bliver stk. 1, ændres »Ministeren« til: »Undervisningsministeren«

Kapitel 3

§ 15. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal i samarbejde stille egnede praktikpladser til rådighed for uddannelsen i overensstemmelse med det fastsatte antal uddannelsespladser, jf. § 4, stk. 1, og med de regler, der er fastsat i medfør af § 2, stk. 6.

Stk. 2. Statslige institutioner og private institutioner, der modtager statstilskud, er forpligtet til at stille egnede praktikpladser til rådighed for øvelsespraktikken.

§ 16. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner.

§ 17. Der nedsættes praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen af et eller flere amtsråd efter undervisningsministerens bestemmelse. Ministeren bestemmer, hvilke uddannelsesinstitutioner der helt eller delvis hører under det enkelte udvalg. Hvis et udvalg alene nedsættes af ét amtsråd, udpeges udvalget således:

Amtsrådet 1

Kommunalbestyrelserne

i amtsrådskredsen 3

De færdiguddannedes

organisationer 2

Stk. 2. Hvis udvalget nedsættes af flere amtsråd i fællesskab, fastsættes antallet af medlemmer i samme forhold som efter stk. 1.

Stk. 3. Rektorerne for de institutioner, der i henhold til stk. 1 hører under praktikpladsudvalget, eller den, de bemyndiger hertil, er tilforordnet praktikpladsudvalget.

Stk. 4. Praktikpladsudvalgets formand vælges af og blandt de kommunale medlemmer.

Stk. 5. Praktikpladsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Amtsråd, der er repræsenteret i udvalget, stiller sekretariatsbistand til rådighed for praktikpladsudvalget.

§ 18. (Ophævet).

 

2. Kapitel 3 ophæves.

§ 19. Ud fra en vurdering af det fremtidige behov for færdiguddannede pædagoger i området og muligheden for at skaffe praktikpladser på institutionerne afgiver praktikpladsudvalget forslag til undervisningsministeren om antallet af uddannelsespladser på institutionerne.

Stk. 2. Praktikpladsudvalget koordinerer arbejdet med at tilvejebringe praktikpladser. Udvalget træffer beslutning om fordeling af praktikpladserne mellem institutionerne, der har pligt til at udnytte dem.

Stk. 3. Et praktikpladsudvalg kan indgå aftale med et andet praktikpladsudvalg om at udnytte praktikpladser, der er tilvejebragt af det andet praktikpladsudvalg.

 

 

§ 20. Institutionerne fordeler de studerende mellem de anviste praktiksteder, der har pligt til at modtage dem.

 

 

§ 21. Diakonhøjskolen i Århus har efter nærmere aftale med praktikpladsudvalg, der fordeler praktikpladser mellem institutioner, der udbyder pædagoguddannelsen i Århus Amtskommune, ret til at få stillet praktikpladser til rådighed for diakonelever.

 

 

 

 

§ 6

I lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-3 affattes således:

§ 1. Amtskommunerne og Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner driver centre driver centre for undervisningsmidler. I Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som er henlagt til amtsrådet.

Stk. 2. Centrene for undervisningsmidler skal

omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutionerne i amtet,

sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. i amtet om undervisningsmidler og deres anvendelse og

yde bistand til lærere i amtet ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Aktiviteterne for centrene for undervisningsmidler kan omfatte

kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og

pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektroniske net.

Stk. 4. Amtsrådene kan beslutte, at centrene for undervisningsmidler formidler lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng.

 

» § 1. Centre for Videregående Uddannelse (CVU), der i henhold til § 27 c i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af pædagoger samt i særlige tilfælde CVU’er, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler. Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 28 b i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. eller jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Opgaven som center for undervisningsmidler består i at:

1) Omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner.

2) Sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse.

3) Yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Opgaven som center for undervisningsmidler kan bestå i:

1) Kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl.

2) Pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

 

§ 2. Amtsrådet har det overordnede ansvar for centret for undervisninsmidler.

Stk. 2. Til at varetage ledelsen af centret for undervisningsmidler oprettes en bestyrelse, der består af

2 repræsentanter for amtskommunen udpeget af og blandt medlemmerne af amtsrådet, og hvoraf den ene repræsentant af amtsrådet udpeges som formand for bestyrelsen,

4 repræsentanter for kommunerne i amtet udpeget af kommuneforeningen i amtet blandt medlemmerne af kommunalbestyrelserne,

1 repræsentant for medarbejderne ved centret for undervisningsmidler udpeget af og blandt centrets medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år fra den 1. april i det r, der følger efter nyvalg til amtsråd og kommunalbestyrelser. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen finder sted inden udgangen af februar måned samme år.

 

§ 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om CVU’ernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne og om brugerbetaling samt om det geografiske område, som CVU’et skal dække.

§ 3. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for virksomheden for centret for undervisningsmidler inden for de mål og rammer, som amtsrådet fastsætter.

Stk. 2. Efter indstilling fra lederen af centret for undervisningsmidler godkender bestyrelsen budgettet inden for de økonomiske rammer, som amtsrådet har fastlagt.

Stk. 3. Bestyrelsen afgiver indstilling til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af leder og øvrige medarbejdere ved centret for undervisningsmidler.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder mindst en gang om året et møde med repræsentanter for brugere af centret for undervisningsmidler. Mindst følgende organisationer indbydes

Frie Grundskolers Fællesråd.

Dansk Friskoleforening.

Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler.

Foreningen af Private Selvejende Gymnasier, Studenter- og HF-kurser.

Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening.

Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler.

Danmarks Lærerforening.

 

§ 3. Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til CVU’erne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2.«

§ 4. Lederen af centret for undervisningsmidler har den daglige ledelse af centret og er ansvarlig for centrets virksomhed over for bestyrelsen og amtsrådet. Lederen afgiver forslag til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af centrets øvrige medarbejdere. Lederen varetager sekretariatsforretningerne for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

2. §§ 4 og 5 ophæves.

§ 5. Udgiften til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2, afholdes af amtskommunerne. Aktiviteter efter § 1, stk. 3 og 4, udbydes af centrene for undervisningsmidler som brugerfinansierede aktiviteter. Amtskommunerne fastsætter omfanget af brugerfinansieringen efter § 1, stk. 3, nr. 1.