Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005)

 

 

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer)

(Lovforslag nr. L 107).

Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Forslaget er således led i udmøntningen af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004.

Med forslaget overgår de amtslige sygepleje- og radiografskoler til selveje i statsligt regi. En sygepleje- og radiografskole kan overgå som en enkeltstående selvejende institution eller sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole eller lade sig inddrage i et Center for Videregående Uddannelse (CVU). Med forslaget kan Hovedstadens Sygehusfællesskabs driftsansvar for sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole overgå til et CVU.

Endvidere vil de amtslige centre for undervisningsmidler med forslaget blive overført til staten og forankret først og fremmest i de såkaldte kerne-CVU’er, der er tillagt særlige opgaver og koordinerende funktion i forbindelse med udlægningen af afdelinger fra Danmarks Pædagogiske Universitet og således har ansvar for grund-, efter- og videreuddannelse til og med diplomniveau, forskningstilknytning og videncenterfunktion inden for det pædagogiske område. Af regionale hensyn kan en forankring dog komme på tale i pædagogiske CVU’er, der ikke er godkendt som kerne-CVU’er.

For så vidt angår de særlige forhold på Bornholm foreslås det, at undervisningsministeren efter indstilling fra de enkelte institutioner kan godkende samarbejde mellem eller sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm og godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm.

Herudover indeholder forslaget tekniske konsekvensændringer.

Idet jeg henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling i det høje Ting.