Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007)

 

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser (Ungdomsuddannelse til alle)

(Lovforslag nr. L 173).

Lovforslaget udmønter dele af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsaftalen), der vedrører ungdomsuddannelse til alle samt dele af aftalen fra 2. november 2006 mellem de samme aftalepartier om udmøntning af Globaliseringspuljen og opfølgning på Velfærdsaftalen, der vedrører at alle unge skal have en ungdomsuddannelse.

Med henblik på at skabe fremgang, fornyelse og tryghed for Danmark i den globale økonomi nedsatte regeringen i april 2005 Globaliseringsrådet, der skulle drøfte regeringens globaliseringsstrategier. En af strategierne var at skabe erhvervsuddannelser i verdensklasse og på baggrund af rådets drøftelser nedsatte regeringen to udvalg, Udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, med det udgangspunkt, at Danmark fortsat skal høre til blandt de rigeste lande i verden og forblive et samfund uden store skel. Lovforslaget er blevet til efter et intensivt forhandlingsforløb med ordførerne for velfærdsaftalepartierne. I væsentligt omfang bygger forslaget på anbefalinger fra Globaliseringsrådet og de to nævnte udvalg. Efter forslaget vil erhvervsuddannelserne blive fornyet med hensyn til strukturen, tilrettelæggelsen og de pædagogiske metoder. Forslaget indebærer i det væsentlige: Fælles ramme for erhvervsuddannelserne, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelserne, således at de tre uddannelsesformer samles i én lov. Justering af uddannelsernes formål og øget internationalisering. Forstærket uddannelsesgaranti. Ændring af indgangsstrukturen idet de nuværende syv fællesindgange afløses af indtil 12 fællesindgange. Ændring af principperne for adgangsbegrænsning til visse uddannelser, så det bliver helt klart for ansøgerne, at uddannelsen forudsætter, at eleven har en praktikplads. Fornyelse af grundforløbet, så både elever med svagere uddannelsesforudsætninger og elever med stærke uddannelsesforudsætninger tilgodeses, ligesom elever, der har brug for undervisning i dansk og dansk kulturforståelse, skal tilgodeses. Bedre muligheder for trindeling af uddannelser og for niveaudeling. Bedre muligheder for individuelle erhvervsuddannelser. Forstærket indsats mod frafald. Flere praktikpladser. Styrkelse af kvaliteten i skolepraktikken. Muligheder for bedre uddannelsesdækning gennem en styrket analyse- og prognosevirksomhed og etablering af udviklingsudvalg. Mulighed for modernisering og forenkling af styringen af de enkelte uddannelser. Styrkelse af læreruddannelsen og efteruddannelsen af lærere.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. august 2007, med en række overgangsordninger, herunder med mulighed for, at de nuværende uddannelser videreføres administrativt indtil nye uddannelser er udviklet. Herunder forventes den nye indgangsstruktur iværksat pr. 1. august 2008.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling.