Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (16. marts 2000)

 

 

Økonomiministeren (Marianne Jelved):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om stormflod og stormfald.

(Lovforslag nr. L 224).

Baggrunden for lovforslaget er orkanen, der den 3.-4. december 1999 anrettede store skader på skovene.

Formålet med lovforslaget er at opbygge et system, hvorefter der fremover i lignende situationer dels kan udbetales en sumerstatning via en forsikring, dels til fredskove ydes et tilskud fra stormflodsordningen. Hermed sikres det, at private skovejere kan rydde op og foretage en robust gentilplantning af skovene.

Stormflodsordningen (fremover dækkende stormflod og stormfald) er valgt, fordi stormfaldsordningen på en række områder vil have lighedspunkter med den nuværende stormflodsordning.

Forslaget bygger på, at de private ejere af fredskov i lighed med andre erhvervsdrivende skal tegne en forsikring mod stormskader. På den måde kombineres offentlig støtte med en privat forsikringsordning. Forsikringen gøres lovpligtig for fredskovspligtige skove over 5 ha for at sikre en tilstrækkelig volumen i ordningen.

Med henblik på at lave en »enhedspræmie«, således at alle skovejere betaler det samme beløb pr. ha, vil der blive gennemført et udbud af den samlede forsikringsordning. Der vil i denne forbindelse blive søgt tilvejebragt den billigste forsikring, der opfylder de i loven anførte kriterier; endvidere vil mulighederne for tegning af en (frivillig) tillægsforsikring blive undersøgt.

Den kombinerede Stormflods- og stormfaldspulje skal finansiere tilskud til dækning af meromkostninger ved gentilplantning med robust skov i forbindelse med stormfaldet den 3.-4. december 1999 - herunder også stormfaldet den 28.-29. januar 2000 - samt ved fremtidige hændelser, når der er tale om omfattende stormfald - i en landsdel eller på landsbasis. Tilskuddene herunder omkostninger til lagring af træ fra statsskovene i forbindelse med stormene i december og januar finansieres af stormflodspuljen med ca. 350 mio. kr. Med henblik på at generere en kapital af passende størrelse i den kombinerede pulje foreslås det, at brandforsikringsafgiften forhøjes fra 10 til 20 kr. Statens tilskud til genopbygning af de private skove skal notificeres over for Europa-Kommissionen.

Med lovforslaget skabes endvidere mulighed for at forbedre det eksisterende målernet til stormflodsvarsling samt mulighed for at forbedre det grundlag, hvorpå Stormflodsrådet træffer sine beslutninger om erstatning. Det foreslås, at der bliver mulighed for af Stormflods- og stormfaldspuljen at afholde de udgifter, der er nødvendige for etablering af nye vandstandsmålere. Endvidere afholdes de udgifter, der i Danmarks Meteorologiske Institut og Kystinspektoratet er forbundet med varsling af stormflod i det danske område.

Det skal nævnes, at det har været overvejet at medtage frugtplantager under ordningen. Det har imidlertid ikke vist sig muligt at finde en forsikringsmæssig løsning på dette område, hvorfor denne problemstilling må løses på anden vis.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg anbefale forslaget til det høje Tings velvillige behandling.