Den fulde tekst

Fremsat den 8. februar 2001 af økonomiministeren (Marianne Jelved)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

(Udvidelse af stormflods- og stormfaldspuljens anvendelsesområde)

 

§ 1

I lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald foretages følgende ændringer:

1. § 19 stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at ydelsen af tilskud efter loven og den deraf følgende tilbagebetalingsforpligtelse såfremt basisforsikringen opsiges, registreres i matriklen på de berørte ejendomme ved første og sidste udbetaling af tilskud.«

2. I § 23 indsættes efter stk. 5:

»Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormflods- og stormfalds puljen, tilfalder stormflods- og stormfaldspuljen«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indledning og baggrund

I den eksisterende lov om stormflod og stormfald er det en forudsætning for at kunne opnå offentligt tilskud til gentilplantning efter et stormfald, at skovejeren har en basisforsikring mod stormfald. For at sikre at skovejerne kunne tegne en sådan forsikring, har Økonomiministeriet efter et offentligt EU-udbud indgået aftale med et privat forsikringsselskab, der herefter udbyder en basisforsikring mod stormfald. Forsikringsselskabet har stillet som betingelse, at der er en minimum præmieindtægt pr. år. Herudover var det nødvendigt at sikre, at skovejerne kunne blive omfattet af en forsikringsdækning fra det øjeblik, hvor skovejerne anmodede om at tegne en basisforsikring. Derfor valgte økonomiministeren via et aktstykke at anmode Folketingets Finansudvalg om tilladelse til, at Økonomiministeriet garanterede, at forsikringsselskabet opnåede den forudsatte årlige minimums præmieindtægt. Af aktstykket fremgår, at økonomiministeren i indeværende folketingssamling vil foreslå loven ændret, således at stormflods- og stormfaldspuljen kan dække en eventuel manglende forsikringspræmie i forsikringsordningens løbetid.

På den baggrund foreslås den eksisterende lov ændret således, at stormflods-og stormfaldspuljen overtager den indgåede og evt. fremtidige garantiforpligtelser.

Lovforslaget giver mulighed for, at Stormrådet kan anvende stormflods- og stormfaldspuljen til at garantere for en eventuel difference mellem den præmie-indbetaling forsikringstagerne i stormfaldsordningen foretager og den eventuelle minimum præmieindbetaling, som forsikringsselskabet, der udbyder basisforsikringen i stormfaldsordningen, kræver for at etablere en forsikringsordning.

Den eksisterende aftale mellem forsikringsselskabet og Økonomiministeriet er baseret på en konkret vurdering af, hvorledes forsikringsordningen denne gang kunne etableres billigst muligt for skovejerne. Der er endvidere indgået i vurderingen, at garantien ikke kan siges at have et urimeligt omfang. I forbindelse med fremtidige udbud af forsikringsordningen vil der ligeledes ske en konkret vurdering af hvilke elementer, der skal indgå i forsikringsordningen. Ved fremtidige udbud vil man tillige have en mere konkret viden om volumen i ordningen.

Herudover foreslås en præcisering af den eksisterende lovs registreringsbestemmelse, således at udbetaling af tilskud fra det offentlige til en skovejer kan registreres i matriklen på den pågældende ejendom i forbindelse med udbetaling af tilskuddet. Herved får en ny erhverver af ejendommen bedre mulighed for at blive bekendt med, at der på den pågældende ejendom er ydet et tilskud, og at der som følge heraf påhviler ejendommen en tilbagebetalingsforpligtelse, såfremt basisforsikringen opsiges.

Den eksisterende lovs behandling i folketinget fremgår af folketingstidende således: 1. behandling den 29/3/2000 i FT 1999/2000 sp. 5793- 5810, 2. behandling 9/5/2000, FT sp. 7645- 7646, 3. behandling 11/5/2000, FT sp. 7785-7786. Lovforslaget er fremsat skriftligt 16/3/2000 tillæg A, sp. 6226 ff., lovforslag som fremsat tillæg A, sp.6198 ff., betænkning 3/5/2000, tillæg B sp. 659 ff., lovforslaget som vedtaget, tillæg C, sp. 661 ff.

Lovforslagets hovedpunkter

Lovforslaget indeholder to ændringsforslag til den eksisterende lov om stormflod og stormfald. Den ene ændring vedrører en præcisering af, hvornår udbetaling af offentligt tilskud skal registreres i matriklen. Den anden ændring åbner mulighed for, at Stormrådet ved indgåelse af en aftale med det forsikringsselskab, der skal tilbyde basisforsikringen for skovejerne, kan stille en garanti, således at forsikringsselskabet opnår den forudsatte minimums præmieindtægt.

Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige

Forslaget vil ikke have nye administrative konsekvenser for det offentlige. Økonomisk indebærer lovforslaget, at en af Økonomiministeriet stillet garanti på 1,9 mio. kr. årligt i en periode på 5 år bortfalder. Denne overtages af stormflods- og stormfaldspuljen, der administreres af Stormrådet.

Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget skønnes ikke at have erhvervsmæssige eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget:

Positive konsekvenser/mindreudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Negative konsekvenser/merudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Den ydede statsgaranti på 1,9 mio. kr. bortfalder

Stormflods -og stormfaldspuljen overtager garantiforpligtelsen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen.

Ingen.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen.

Ingen.

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen.

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Ingen.

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen.

Ingen.

Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Høring

Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder:

Advokatrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevælgesens Erhvervsråd, Dansk Skovforening, Dansk Skovlandbrug, De Danske Landboforeninger, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Forsikring & Pension, If Skadeforsikring, Justitsministeriet, Konkurrence Styrelsen, Kommunernes Landsforening, Kort- og Matrikelstyrelsen, KVL Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Landbrugsrådet, Majoratsforeningen, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Skovdyrkerforeningerne, Stormflodsrådet.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1.

Til nr. 1

Allerede efter den gældende lov skal der ske registrering i matriklen. Efter den eksisterende bestemmelse skal registreringen først ske, når tilbagebetalingsforpligtelsen indtræder. Dette virker uhensigtsmæssigt, idet en eventuel ny ejer af en ejendom med skov ikke fra starten bliver gjort opmærksom på, at der påhviler ejendommen en tilbagebetalingspligt, såfremt basisforsikringen ikke opretholdes. Med forslaget præciseres det, at registreringen i matriklen af en eventuel tilbagebetalingsforpligtelse skal ske på tidspunktet for første og sidste udbetaling af tilskud. Herved sikres det, at en eventuel ny erhverver af ejendommen får kendskab til, at der er ydet tilskud fra stormfaldsordningen, og at der som følge heraf påhviler ejeren af den pågældende skov en forpligtelse til at have en basisforsikring i 15 år efter udbetaling af sidste rate af tilskuddet.

Den foreslåede ændring afspejler, at det er planlagt at registreringen skal ske i matriklen, og præciserer at registreringen maksimalt sker to gange. I matriklen registreres, at der er en tilbagebetalingsforpligtelse samt sagens journalnummer og dato for registreringen. Ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen kan man få oplyst størrelsen af tilbagebetalingsforpligtelsen. Registreringen sker i princippet maksimalt to gange pr. sag, første gang når forpligtelsen indtræder, og sidste gang, når en eventuel sidste etape af tilskuddet er udbetalt og 15 års fristen begynder at løbe (2. rate kan udbetales i op til 5 etaper, og det er fra udbetalingen af sidste etape af 2. rate, at tilbagebetalingsforpligtelsen regnes iflg. loven).

Registreringen slettes automatisk af matriklen efter 15 år, regnet fra datoen for sidste registrering i matriklen. Ved ophør af forpligtelsen af andre grunde, foranlediger Stormrådet forpligtelsen slettes i matriklen.

I forbindelse med stormfaldet i december 1999 sker registreringen ved første udbetaling efter ansøgnings indgivelse og igen ved sidste udbetaling af tilskud.

Til nr. 2

Lov om stormflod og stormfald er for den del, der omhandler stormfald, opbygget således, at ordningen omfatter en tilskudsdel og en forsikringsdel. Tilskud ydes kun til private skovejere, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Tilskud til gentilplantning efter stormfald finansieres af en afgift, der betales af alle brandforsikringstagere i Danmark.

Forsikringsordningen er en privat forsikring, der udbydes af det forsikringsselskab, som staten indgår aftale med, efter at forsikringsordningen har været i offentligt EU-udbud.

Alle de forsikringsselskaber, der bød på ordningen ved udbud i sommeren 2000, havde som forudsætning for at indgå en aftale, at der var en minimum årlige præmieindtægt. Situationen var derfor, at først på det tidspunkt hvor det kunne konstateres, at der var den tilstrækkelig minimum årlige præmie kunne ordningen etableres. Det kunne i værste fald være den 31. august 2001, som er fristen for at tegne forsikring for de skove, der blev ramt af stormfald i december 1999. For at de skovejere, der valgte at indgå en forsikringsaftale, også skulle have mulighed for at få erstatning for en forsikringsbegivenhed, der indtraf før 1. september 2001, var det nødvendigt ved et aktstykke at yde en statsgaranti overfor forsikringsselskabet. I aktstykket er det anført, at økonomiministeren vil fremsætte nærværende lovforslag, således at stormflods- og stormfaldspuljen kan dække en eventuel manglende forsikringspræmie i forsikringsordningens løbetid. Stormflods- og stormfaldspuljens forpligtelse dækker kun en eventuel difference mellem den totale præmieindtægt fra de af skovejerne tegnede forsikringspolicer og den garanterede minimum præmieindtægt på 1,9 mio.kr. Skovejerne er sikret en erstatningssum på 7.75o kr. pr. forsikrede ha.

Såfremt der i forsikringsperioden indtræffer stormfaldssituationer omfattet af ordningen, er det aftalt med forsikringsselskabet, at dette udbetaler en forsikringssum pr. skadebegivenhed til den garantistiller (efter forslaget stormfaldspuljen), der har indbetalt en eventuel manglende præmie. Beregningsmodellen for den indgåede aftale er:

PT =

Den totale præmieindtægt fra de private forsikringstagere

PS =

Garantistillerens præmieindbetaling
(forskellen mellem 1,9 mio. kr. og PT)

PS/PT * 7.750 = Garantistillerens erstatningssum i kr. pr. ha.

Garantistillerens erstatningssum i kr. pr. ha skal herefter ganges med det antal ha, som skovejerne har fået erstatning for.


Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

   

I Lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, foretages følgende ændringer:

     

§ 19.

 

1. § 19 stk. 3, hæves, og i stedet indsættes:

    Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at forpligtelsen efter stk. 2 registreres i matriklen på de berørte ejendomme.

 

»Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at ydelsen af tilskud efter loven og den deraf følgende tilbagebetalingsforpligtelse såfremt basisforsikringen opsiges, registreres i matriklen på de berørte ejendomme ved første og sidste udbetaling af tilskud.«

     
   

2. I § 23 indsættes efter stk. 5:

   

»Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormflods- og stormfalds puljen, tilfalder stormflods- og stormfaldspuljen«.

     
   

§ 2

   

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.