Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. februar 2001)

 

 

Økonomiministeren (Marianne Jelved) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af stormflods-og stormfaldspuljens anvendelsesområde). 

(Lovforslag nr. L 169).

Det er en forudsætning for at kunne opnå offentligt tilskud til gentilplantning efter et stormfald, at skovejeren har en basisforsikring mod stormfald. For at sikre at skovejerne kunne tegne en sådan forsikring, har Økonomiministeriet efter et offentligt EU-udbud indgået aftale med et privat forsikringsselskab. Forsikringsselskabet har stillet som betingelse, at der er en minimum præmieindtægt pr. år. Folketingets Finansudvalgs har derfor givet tilladelse til, at Økonomiministeriet garanterer, at forsikringsselskabet opnåede den forudsatte årlige minimums præmieindtægt.

Forslaget indebærer, at stormflods-og stormfaldspuljen overtager den indgåede og evt. fremtidige garantiforpligtelser.

Herudover foreslås, at give nye ejere af ejendomme med skovarealer bedre mulighed for at blive bekendt med, at der på den pågældende ejendom er ydet et tilskud, og at der som følge heraf påhviler ejendommen en tilbagebetalingsforpligtelse, såfremt basisforsikringen opsiges. 

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg anbefale forslaget til det høje Tings velvillige behandling