Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. december 2001)

 

 

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) :

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven (Nedsættelse af den kommunale grundkapital)

(Lovforslag nr. L 29).

Regeringens overordnede mål med boligpolitikken er at sikre balancen på boligmarkedet. Der skal være et reelt valg mellem ejer- og lejerboliger i Danmark.

Det indgår i regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse", at regeringen vil videreføre byggeriet af støttede almene udlejningsboliger. Regeringen vil derfor med dette lovforslag søge aftalen med kommunerne om kommunernes økonomi for 2002 gennemført for så vidt angår nedsættelsen af grundkapitalen i det almene byggeri.

Det foreslås derfor, at den kommunale grundkapital i forbindelse med opførelsen af nyt alment byggeri nedsættes fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen. For at undgå risikoen for en opbremsning af byggeriet i 2001 foreslås det, at ændringen får virkning for alle tilsagn afgivet fra datoen for kommuneaftalens indgåelse den 15. juni 2001 og frem til den 14. juni 2004.

Lovforslaget indebærer for årene 2002-2004 en samlet offentlig merudgift på 234 mio. kr. pr. år opgjort til nutidsværdi, fordelt med en statslig merudgift på 578 mio. kr. og en kommunal mindreudgift på 344 mio. kr. Som led i kommuneaftalen reduceres det kommunale bloktilskud ikke med denne mindreudgift. For 2001 er lovforslaget samlet set udgiftsneutralt for det offentlige, men finansieringsændringen indebærer statslige merudgifter på op til 213 mio. kr. opgjort til nutidsværdi og en tilsvarende kommunal mindreudgift. De kommunaløkonomiske konsekvenser i 2001 skal forhandles med de kommunale parter, dvs. optages som et punkt på det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet er under vurdering i et fokuspanel i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi. Forslaget vurderes endvidere ikke at have miljømæssige konsekvenser eller administrative konsekvenser for borgerne. Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Lovforslaget foreslås at træde i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende. Det foreslås samtidig, at forslaget har virkning for tilsagn, som er meddelt eller som meddeles i perioden 15. juni 2001 til 14. juni 2004.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.