Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002
til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)

 

I medfør af § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved lov nr. 143 af 25. marts 2002 og Finanslov 2002, tekstanmærkning nr. 52 ad § 16.51.72, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsramme og fordeling

§ 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler for 2002 efter bestemmelserne i dette cirkulære tilskud til amtskommunerne til finansiering af meraktivitet i sygehusvæsenet inden for en ramme på i alt 1.438 mio. kr.

    Stk. 2. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 2. Tilskudsrammen efter § 1 fordeles mellem amtskommunerne på grundlag af værdien af deres beregnede forbrug af de af tilskuddet omfattede sygehusydelser ved et landsgennemsnitligt køns- og aldersbetinget forbrug, jf. stk. 2.

    Stk. 2. Det køns- og aldersbetingede forbrug efter stk. 1 beregnes for hver amtskommune på grundlag af den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der pr. 22. marts 2002 er opgjort for hver køns- og 1-års aldersgruppe for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, samt amtskommunernes og København og Frederiksberg kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2002.

    Stk. 3. Værdien af forbruget efter stk. 1-2 opgøres i DRG- og DAGS-takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem), jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Takstsystem 2002 Vejledning, samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten.

Kapitel 2

Meraktivitet, der udløser tilskud

§ 3. Tilskud efter dette cirkulære ydes i det omfang, værdien opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten af det samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af tilskuddet, i en amtskommune i 2002 overstiger et i henhold til § 5 beregnet forbrugsniveau (baseline).

§ 4. Tilskuddet omfatter al elektiv somatisk, herunder kirurgisk og medicinsk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3. Ved elektiv behandling under indlæggelse forstås behandlinger, hvor henvisningsdatoen ifølge Sundhedsstyrelsens Landspatientregister ligger før indlæggelsesdatoen. Ved elektiv ambulant behandling forstås ambulante patientbesøg, hvor henvisningsdatoen ifølge Landspatientregisteret ligger før datoen for det aktuelle besøg. Tilskuddet omfatter endvidere ikke-akutte patienter henvist og indlagt/behandlet samme dag, hvor henvisning er sket direkte fra almen praktiserende læge eller praktiserende speciallæge.

    Stk. 2. Sygehusopgaver, der udføres af et af de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.v. inden for de i medfør af denne lovs § 5, stk. 4, fastsatte rammer, indgår ikke ved opgørelsen af tilskuddet. Følgende behandlingsformer indgår ikke i opgørelsen:

1) Fertilitetsbehandling og refertilisation m.v. med følgende aktionsdiagnoser: DZ311, DZ312, DZ313, DZ314, DZ318, DZ319, DN970, DN971, DN972, DN973, DN974, DN978, DN978A, DN978B, DN978C, DN978D, DN978E, DN978F, DN979, DN469, DN469A, DN469B og DN469C eller med procedurekoderne BJFL0, BJFL00, BJFL01, BJFL09, BJFL3, BJFL30, BJFL31, KLAA10, KLAA11, KLAA20, KLCA30.

2) Sterilisationer med aktionsdiagnose DZ302 eller en af følgende procedurekoder: KKFD46, KLGA, KLGA00, KLGA10, KLGA11, KLGA20, KLGA21, KLGA22, KLGA96, KLGA97 og KLGA98.

3) Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse og klinikker m.v.

4) Behandling for alkoholmisbrug efter § 16 i lov om sygehusvæsenet.

    Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring og lov om sygehusvæsenet kan udføres i speciallægepraksis, og som kan medregnes som merforbrug efter stk. 1.

    Stk. 4. Merforbrug efter stk. 3, der inden for Hovedstadens Sygehusfællesskabs andel af den samlede pulje er finansieret af Københavns og Frederiksberg kommuner som sygesikringsydelser, refunderes de to kommuner af Hovedstadens Sygehusfællesskab efter aftale mellem parterne.

    Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter § 4.

Kapitel 3

Beregning af meraktivitet

§ 5. For hver amtskommune beregnes et forbrugsniveau for 2002 (baseline), der er udgangspunkt for beregningen af amtskommunens meraktivitet, der udløser tilskud efter dette cirkulære.

    Stk. 2. Baseline udgør for hver amtskommune den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der pr. 22. marts 2002 er registreret for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, opgjort i DRG- og DAGS-takster og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten med de korrektioner, der følger af stk. 3-5. Den samlede værdi efter 1. pkt. korrigeres for forskelle i amtskommunernes registrering i basisperioden og for kodeændringer pr. 1. januar 2002 inden for radiologi, hæmatologi og onkologi.

    Stk. 3. Der kan efter en konkret vurdering i Sundhedsstyrelsen frem til og med 5. april 2002 foretages korrektioner i baseline efter stk. 2, som er begrundet i konkrete, dokumenterbare fejl i indberetninger til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister eller til Sundhedsstyrelsens Register for ydelser i den primære sundhedssektor. Såfremt der efterfølgende konstateres væsentlige og systematiske fejl i forudsætningerne for de korrektioner, der er nævnt i stk. 2, 2. pkt., kan baseline efter forhandling med amtskommunerne korrigeres herfor også efter 5. april 2002.

    Stk. 4. Det samlede forbrug efter stk. 2 og 3, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse samt forbrug, der følger af § 4, stk. 3-5, forhøjes med 3,75 pct. til korrektion for ændret registreringspraksis og forudsat produktivitetsstigning. Forbrug efter stk. 2 og 3, der følger af § 4, stk. 3-5, opregnes til det i henhold til sygesikringsoverenskomsten på speciallægeområdet aftalte takstniveau pr. 1. april 2002.

    Stk. 5. Det efter stk. 4 beregnede beløb forhøjes med hver amtskommunes andel af 443 mio. kr., som fordeles på samme måde som den samlede tilskudsramme i ordningen, jf. § 2.

Kapitel 4

Indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 4, stk. 1-2, på sygehuse, der indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register. Forbrug efter § 4, stk. 3-4, i speciallægepraksis, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

    Stk. 2. Amtskommunerne sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsstyrelsens "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2002" og dokumenteres gennem dette register. Forbrug af ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring kan udføres i speciallægepraksis, og som ikke allerede indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til dette register, og dokumenteres gennem dette register. Amtskommunerne sikrer, at øvrigt forbrug efter § 4, herunder behandling i udlandet og behandling i speciallægepraksis efter lov om sygehusvæsenet, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG- eller DAGS-grupper, blandt andet ICD10-koder og nordiske operationskoder, til Sundhedsstyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

    Stk. 3. Amtsrådene meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1 og 2.

    Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for amtsrådenes dokumentation af aktivitet, der finansieres gennem ordningen, samt administration af ordningen.

Kapitel 5

Udbetaling af tilskud

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler den 10. i hver måned et tilskud til hver amtskommune. Tilskuddet udgør 1/12 af amtskommunens tilskudsramme, jf. § 2, med eventuelt fradrag eller tillæg for den registrerede meraktivitet fra 1. januar 2002 til udgangen af den 3. seneste måned før udbetalingsmåneden, jf. § 8.

    Stk. 2. Ved første udbetaling pr. 10. april 2002 udbetales tilskuddet for månederne januar til april 2002.

    Stk. 3. Udbetaling af tilskud pr. 10. maj 2002 efter stk. 1 forudsætter, at der senest pr. 10. maj 2002 foreligger en af indenrigs- og sundhedsministeren godkendt bestemmelse om amtskommunens administration af ordningen, jf. § 9. Der sker i modsat fald yderligere tilbagebetaling af første udbetaling pr. 10. april 2002.

    Stk. 4. Amtsrådene anviser konto i pengeinstitut, hvortil tilskud skal indbetales. Amtsrådene anviser CVR-nummer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner på grundlag af den indberettede aktivitet med fradrag af den beregnede baseline, jf. §§ 5-6, værdien af hver amtskommunes meraktivitet opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten, jf. § 3. Værdien af meraktiviteten beregnes hver måned, for perioden fra 1. januar 2002 til udgangen af den 3. seneste måned inden beregningen. Værdien beregnes første gang pr. 10. april 2002.

    Stk. 2. Baseline efter stk. 1 sæsonkorrigeres, så fordelingen heraf over året svarer til hver måneds procentvise andel af den samlede, årlige produktion i amtet. Fordelingen sker på grundlag af oplysninger for 2000 og 2001.

    Stk. 3. Såfremt den beregnede værdi af meraktiviteten er mindre eller større end den pågældende amtskommunes tilskudsramme for den samme periode, jf. § 7, nedsættes eller forhøjes udbetalingen i beregningsmåneden tilsvarende. En eventuel tilbagebetaling kan ikke overstige summen af tidligere måneders tilskud. Den samlede udbetaling i året kan ikke overstige amtskommunens samlede tilskudsramme, jf. § 2.

    Stk. 4. Afregning vedrørende det samlede tilskud sker pr. 1. april 2003.

    Stk. 5. Amtsrådene afgiver senest 15. august 2003 til indenrigs- og sundhedsministeren en revisionspåtegnet redegørelse for meraktiviteten efter § 6 og for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9.

    Stk. 6. Amtsrådene afgiver senest 1. september 2002 til indenrigs- og sundhedsministeren en redegørelse for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9 for perioden 1. januar 2002 til 1. august 2002.

    Stk. 7. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kræve for meget udbetalt tilskud tilbagebetalt.

Kapitel 6

Amternes administration af tilskuddet

§ 9. Amtsrådet fastlægger efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse vilkår for, hvordan budgettet for de enheder i amtskommunens sygehusvæsen, der har bidraget til amtskommunens meraktivitet efter § 8, øges med det i § 7 nævnte tilskud eller andele heraf. Enhederne kan f.eks. omfatte sygehuse, kliniske afdelinger, funktionsbærende enheder, hjælpefunktioner m.v.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over de oplysninger, der som minimum skal indgå i vilkårene efter stk. 1.

    Stk. 3. De af amtsrådet fastlagte vilkår godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herunder godkende bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

    Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte amtskommune skal indgå i en evaluering af den af cirkulæret omhandlede ordning. Evalueringen kan bl.a. omfatte produktion, ventetid, produktivitet og effektivitet, styre- og afregningsformer, arbejdstilrettelæggelse, kvalitet og service m.v.

    Stk. 5. Amtsrådene meddeler indenrigs- og sundhedsministeren alle nødvendige oplysninger til sikring af, at betingelserne for udbetaling af tilskud efter stk. 1 er opfyldt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 5. april 2002

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen