Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ændring af
landets inddeling i kommuner og amtskommuner, lov om
økonomisk støtte til politiske partier m.v. og
værnepligtsloven

(Nedlæggelse og ændring af visse råd og nævn på det kommunale område)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, som ændret ved § 7 i lov nr. 311 af 19. juni 1974 og § 2 i lov nr. 329 af 26. juni 1975, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »eller« til: »,«, og i nr. 3 indsættes efter »amtskommunale opgaver«: »eller«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) administrative hensyn, såfremt ændringen regulerer grænsen mellem to kommuner og reguleringen vedrører arealer på tilsammen højst 100 ha, der ikke er beboet af mere end 50 personer«.

3. § 1, stk. 2, ophæves.

4. § 2, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. I § 2, stk. 2, udgår »sådanne af inddelingsnævnet anbefalede«.

6. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

7. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår i 2. pkt. »efter anbefaling fra inddelingsnævnet og« og »1 og«.

8. § 3 ophæves.

9. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

10. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår », ligesom inddelingsnævnet under behandlingen af en inddelingssag kan inddrage større områder eller flere kommuner i sine forslag«.

11. § 6 ophæves.

12. § 7, stk. 1, affattes således:

»Såfremt indenrigs- og sundhedsministeren finder grundlag for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, udarbejdes et forslag herom.«

13. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »Det foreløbige forslag« til: »Forslaget«.

14. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »inddelingsnævnet« til: »indenrigs- og sundhedsministeren«.

15. I § 7, stk. 4, ændres »det foreløbige forslag« til: »forslaget«.

16. I § 7 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på de mindre reguleringer, der er nævnt i § 1, nr. 4.«

17. § 8 affattes således:

»§ 8. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer beslutning om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling på baggrund af kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes udtalelser om forslaget og efter eventuelle forhandlinger med de enkelte kommunalbestyrelser og amtsråd.«

18. § 9, stk. 2 og 3, ophæves.

19. I § 15 udgår »efter indstilling fra inddelingsnævnet«.

20. I § 20, stk. 1, ændres »Inddelingsnævnet« til: »Indenrigs- og sundhedsministeren«.

§ 2

I lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 20. september 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 12 affattes således:

»Klagebestemmelse«

2. § 12 affattes således:

»§ 12. Afgørelser efter §§ 8-11 d kan indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren.«

3. I § 14, 1. pkt., udgår »samt udgifterne ved partistøttenævnets virksomhed«.

§ 3

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 23. december 1998, som ændret ved § 2 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nævnet består af en formand, der skal være en statsamtmand, der ikke er bemyndiget til at forestå afholdelsen af sessioner, jf. § 6, og 4 andre medlemmer, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra forsvarsministeren og 2 medlemmer efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer.

2. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De af talsmandsorganerne indstillede medlemmer og stedfortrædere udpeges dog for 1 år uden mulighed for genudpegning. «

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Værnepligtnævnets hidtidige medlemmer fortsætter som medlemmer af Værnepligtsnævnet, indtil indenrigs- og sundhedsministeren har udnævnt Værnepligtsnævnets medlemmer i overensstemmelse med reglerne i værnepligtslovens § 10, stk. 2, som affattet ved § 3, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen