Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Loft over grundskyldpromillen for produktionsjord)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000 og § 6 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »grundskyld« ordene: »for de forskellige typer ejendomme, jf. § 5«.

2. § 2, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 12, opkræves den kommunale grundskyld med 12 promille af den afgiftspligtige grundværdi af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven. Den afgiftspligtige grundværdi, der er nævnt i 1. pkt., opgøres for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, som den samlede afgiftspligtige grundværdi bortset fra den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner lægges den promille, der, jf. § 5, er fastsat for amtskommunal grundskyld for de pågældende typer ejendomme til den maksimumsgrænse, der er nævnt i 1. pkt.

    Stk. 4. Statskassen yder for skatteåret 2003 et særligt tilskud til de kommuner, der er omfattet af stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune skal svare til det beløb, hvormed grundskylden til kommunen af de ejendomme, der er nævnt i stk. 3, nedsættes for det pågældende skatteår. For Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner ydes et eventuelt tilskud for de typer ejendomme, der er omfattet af § 5, stk. 2, alene på baggrund af kommunens grundskyldpromille nedsat med 4,3 promille. Hvis en kommune forhøjer grundskyldpromillen fra 2002 til 2003, ydes der dog for 2003 kun et tilskud, der svarer til den nedsættelse, der skulle være sket, såfremt kommunens grundskyldpromille for 2003 havde været den samme som for 2002. For Bornholms Kommune ydes tilskuddet på baggrund af kommunens grundskyldpromille for 2003.

    Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om udbetaling af særlige tilskud efter stk. 4.«

3. § 7, stk. 1, litra f, og stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 3-6.

4. § 8 A ophæves.

5. I § 23, stk. 3, ændres »§ 7, stk. 2« til: »§ 7, stk. 3«.

§ 2

    Stk. 1. Lovens § 1, nr. 3 og 5, træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1 og 4, træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen