Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. april 2003)

 

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel når der betales med betalingskort)

(Lovforslag nr. L 221).

Dankortsystemet har siden det blev etableret i 1984 været et af de mest effektive betalingssystemer i verden, som både forbrugerne, pengeinstitutterne og detailhandelen har nydt godt af.

Formålet med lovforslaget er at sikre Dankortsystemet i fremtiden, idet det er væsentligt at bevare et billigt og fælles Dankort med nem adgang for forbrugere og virksomheder, så brugen af kontanter fortsat er begrænset samt at fastholde Dankortet som et effektivt og sikkert betalingsmiddel.

Dette nødvendiggør, at det nuværende Dankort moderniseres i takt med udviklingen af nye teknologier, så Dankortet ikke sakker bagud i forhold til udviklingen i andre lande og betalingskort. På den baggrund forventes det, at de fleste betalingskort - herunder Dankortet - over de kommende år forsynes med en chip, mens de nuværende magnetstribebaserede betalingskort udfases. Gebyrreglerne i betalingsmiddelloven foreslås ændret, så incitamentet til og det økonomiske grundlag for at udvikle Dankortet og andre betalingskort med chip øges.

Chipbaserede betalingskort vil betyde, at kortene bliver væsentligt sikrere, og derved fastholder man tilliden til betalingssystemerne. Chipbaserede betalingskort vil også have den fordel, at det inden for en kort årrække kan blive muligt at anvende kortene til fx digital signatur.

Ved lovforslaget foreslås det, at betalingsmiddelloven ændres, således at det bliver muligt for pengeinstitutterne at opkræve gebyr af forretningerne, når der betales med betalingskort mv. med en indbygget chip. Derimod vil lovens forbud mod gebyr hos forretningerne ved anvendelse af betalingskort, som kun har en magnetstribe, blive opretholdt.

Lovforslaget indebærer blandet andet, at forretningerne kan pålægges et gebyr på op til 50 øre pr. handel, når der betales med chipbaserede betalingskort. For chipbaserede kort med saldokontrol, der kan udstedes til personer under 18 år, foreslås det, at gebyret kan fastsættes til op til 75 øre pr. handel. Ifølge forslaget friholdes forretningernes første 5000 Dankort-transaktioner om året for gebyr.

Disse regler skal gælde indtil 2010. Derefter foreslås det, at reglen skal være den, at pengeinstitutternes gebyrer over for forretningerne ikke må fastsættes ved anvendelse af urimelige priser og avancer, jf. den gældende lovs § 15, stk. 1. Konkurrencestyrelsen skal ifølge forslaget løbende føre tilsyn med overholdelsen af denne og de øvrige regler i loven.

Lovforslaget fremsættes på dette tidspunkt, idet der netop er opnået enighed med organisationerne på området. Derudover er der behov for sikkerhed om retsgrundlaget, før kortudstederne kan påbegynde arbejdet med udvikling og udstedelse af chipkort.

Samtidig med lovforslagets fremsættelse vil lovforslaget blive sendt i høring hos de for forslaget relevante myndigheder og organisationer. Høringssvar samt høringsnotat vil blive oversendt til Folketinget så hurtigt som muligt inden førstebehandlingen af forslaget.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.