Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed

(Beliggenhed af apotek og apoteksfilial samt servicemål for apoteker)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Er der ikke for et apotek eller en apoteksfilial fastsat et beliggenhedsområde, fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren et sådant efter anmodning fra apotekeren.«

2. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Når ganske særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen efter forudgående samtykke fra indenrigs- og sundhedsministeren ved opslag af apotekerbevilling bestemme, at apoteket eller tilhørende apoteksfilial kun kan flyttes med ministerens godkendelse.«

3. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om apotekets og apoteksfilialers beliggenhed inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist.«

4. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) Fastlæggelse af servicemål for apotekets distributionsopgaver og faglige rådgivning efter nærmere af Lægemiddelstyrelsen fastsatte regler.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen