Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. november 2003)

 

 

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og hjemmel til at gennemføre EU-regler om tilbageholdelse af skibe)

(Lovforslag nr. L 49).

I lyset af begivenhederne den 11. september 2001 vedtog FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) i december 2002 ændringer af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs af 1974 samt en ny international kode for sikring af skibe og havne. Lovforslaget etablerer hjemmel til administrativt at gennemføre konventionsændringerne og koden, som træder i kraft internationalt den 1. juli 2004.

Med lovforslagets vedtagelse giver Folketinget efter grundlovens § 19 samtykke til, at regeringen over for IMO accepterer konventionsændringerne og koden, hvilket skal ske senest den 31. december 2003.

Lovforslaget etablerer endvidere hjemmel til at fastsætte straffebestemmelser for overtrædelse af bestemmelser i De Europæiske Fællesskabers forordninger om forhold omfattet af loven. Bestemmelsen sigter i første række på en kommende forordning om maritim sikring.

I tilknytning til arbejdet i IMO har den årlige arbejdskonference i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedtaget ILO konvention nr. 185 af 2003 om søfarendes identitetsdokumenter. Den nye konvention sigter på at skabe forbedrede identitetsdokumenter for søfarende af hensyn til maritim sikring. Lovforslaget etablerer hjemmel til, at der til danske søfarende kan udstedes identitetsbeviser, som lever op til konventionens krav. Der lægges ikke op til egentlig ratifikation af ILO konvention nr. 185.

Endelig etablerer lovforslaget hjemmel til, at der kan fastsættes regler om nedlæggelse af forbud mod, at skibe forlader havn ved ugunstige vejrforhold. Reglerne er en følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF. Direktivet skal være gennemført senest den 5. februar 2004.

Lovforslaget har økonomiske og administrative konsekvenser for staten og for rederierhvervet af nogen betydning. Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser, men indeholder EU-retlige aspekter.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Folketingets velvillige behandling.