Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. april 2005)

 

 

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v.

(Lovforslag nr. L 158).

Den gældende lov om butikstid trådte i kraft den 1. juli 2001. Loven indeholder en revisionsklausul, hvorefter økonomi- og erhvervsministeren skal fremsætte forslag om revision af loven i folketingsåret 2004/2005.

Den debat, der har været om revisionen af loven, herunder de drøftelser, der har været med organisationerne herom, har i det væsentligste koncentreret sig om det antal søndage, butikkerne kan holde åbent.

Det er regeringens opfattelse, at der skal ske en liberalisering af loven, men at det skal ske over en årrække, så detailhandelen og samfundet i sin helhed får mulighed for gennem en periode at indstille sig på og tilpasse sig til de ændrede forhold. En liberalisering skal derfor ske på en sådan måde, at der tages hensyn til en kombination af forbrugernes, de ansattes og de forretningsdrivendes behov. Dette er lovforslagets sigte.

De særrettigheder, som den gældende lov i et vist omfang stadig indeholder, berøres ikke, men bibeholdes uændret. Antallet af ”løse” søndage over året foreslås øget fra 4 til 6, hvoraf de to søndage skal ligge i månederne juli/august af hensyn til turisterne. Herudover får butikkerne mulighed for at holde åbent den første søndag i hver måned. I julemåneden december kan butikkerne yderligere holde åbent søndagene før juleaften. Af hensyn til personalet foreslås det, at butikkerne skal lukke kl. 15.00 på nytårsaftensdag. Bestemmelsen gælder kun de butikker, der er omfattet af de almindelige lukketidsregler.

Det foreslås, at den dispensationsmulighed, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har haft til at give tilladelse til søndagsåbent ved ganske særlige lejligheder, afskaffes.

Butikkernes åbningstider i øvrigt berøres ikke ved lovforslaget.

Detailsalg af alkohol er særskilt reguleret ved lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år. Da detailsalg af alkohol er underlagt særskilt regulering, er forbudet i lov om butikstid mod salg af alkohol efter kl. 20 overflødiggjort og foreslås derfor ophævet.

Restaurationsloven er ikke blevet liberaliseret i takt med lov om butikstid. Tiden er derfor fundet moden til at fjerne uhensigtsmæssige og konkurrencemæssige barrierer for nye kombinationer af samdrift mellem restaurationsvirksomheder og detailhandel. Lovforslaget fjerner de eksisterende begrænsninger i restaurationernes mulighed for salg ud af huset. Der skabes dermed mulighed for detailsalg i restaurationer i det omfang, dette er muligt efter lov om detailsalg m.v.

Tilsvarende vil der i butikker også kunne ske servering. Ved detailsalg vil reglerne i lov om detailsalg fra butikker m.v. gælde, og ved servering vil reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. gælde.

Det foreslås, at der foretages en ændring i såvel erhvervslejeloven som lejeloven , så vilkår i lejeaftaler om, at butikker i centre m.v. kan pålægges at holde åbent på søndage samt på hverdage efter kl. 20, ikke længere vil være gyldige. Ændringen skal gælde, uanset hvornår aftalen er indgået. For at give udlejere og andre rettighedshavere mulighed for at indstille sig på den ændrede retstilstand, træder ændringerne, der vedrører de ældre aftaler, dog først i kraft efter en periode på 5 år.

Som det er tilfældet med den gældende lov, indeholder lovforslaget også en revisionsklausul , hvorefter loven foreslås taget op til revision i folketingsåret 2009/10. Forinden skal der gennemføres en analyse af, hvordan loven påvirker detailhandelens struktur.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.