Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond

 

Herved bekendtgøres lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond med de ændringer, der følger af lov nr. 948 af 23. december 1986, lov nr. 192 af 29. marts 1989, lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 449 af 30. juni 1993, lov nr. 1133 af 21. december 1994, lov nr. 385 af 14. juni 1995, lov nr. 355 af 2. juni 1999, lov nr. 1098 af 29. december 1999 og lov nr. 145 af 25. marts 2002.

§ 1. De udgifter, kommuner og amtskommuner har til betaling af afgift i henhold til merværdiafgiftsloven ved køb af varer og tjenesteydelser, udlignes efter reglerne i denne lov.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgår i udligningsordningen.

§ 2. Gennem udligningsordningen modtager kommunerne og amtskommunerne beløb, der svarer til de enkelte kommuners og amtskommuners udgifter efter § 1.

    Stk. 2. Når der er gået mere end fem år efter udgangen af et regnskabsår, har en kommunalbestyrelse eller et amtsråd ikke længere krav på at modtage beløb svarende til udgifter, som er omfattet af § 1, og som er afholdt i regnskabsåret.

    Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i ganske særlige tilfælde at lade udgifter efter § 1 refundere, uanset at de er afholdt i regnskabsår, der ligger forud for den i stk. 2 nævnte frist.

§ 3. Samtlige kommuner og amtskommuner bidrager til de årlige samlede beløb efter § 2, som opgøres for henholdsvis kommuner og amtskommuner under et. Bidragene fordeles i overensstemmelse med §§ 10 og 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner i forhold til de enkelte kommuners og amtskommuners andel af det samlede kommunale henholdsvis amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. dog § 33 i den nævnte lov. De årlige samlede beløb efter § 2, som kommuner og amtskommuner bidrager til, tillægges efterreguleringer vedrørende tidligere år, jf. stk. 3 og 4.

    Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskommunernes budgettering af bidrag til de samlede beløb efter stk. 1 udmelder indenrigs- og sundhedsministeren senest 1. juli i året før tilskudsåret et foreløbigt beløb herfor for henholdsvis kommuner og amtskommuner.

    Stk. 3. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes på grundlag af de faktisk udbetalte beløb efter § 2 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen mellem det endelige beløb og det foreløbige beløb efter stk. 2 indregnes i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret 2 år efter det tilskudsår, som forskelsbeløbet vedrører.

    Stk. 4. Når oplysninger om de faktiske beskatningsgrundlag for tilskudsåret foreligger, foretages i overensstemmelse med § 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner en efterregulering mellem henholdsvis kommunerne og amtskommunerne af beløbet efter stk. 2. Medfører efterreguleringen, at der opstår et ufordelt restbeløb i forhold til beløbet efter stk. 2, indregnes det i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret 3 år efter det tilskudsår, som det ufordelte restbeløb vedrører.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af beløb efter § 2 og bidrag efter § 3.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens administrative tilrettelæggelse, herunder om, hvorledes Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Hovedstadens Udviklingsråd indgår i ordningen.

§ 6. Midlerne i det kommunale momsfond, der er oprettet i henhold til § 39, stk. 4, i merværdiafgiftsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 369 af 1. juli 1982, anvendes til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for amtskommunerne og kommunerne samt i øvrigt til finansiering af fælleskommunale opgaver.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler for fondets bestyrelse og virksomhed. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om fondets adgang til at påtage sig hæftelse for forpligtelser i medfør af løn- og øvrige ansættelsesvilkår for personale, der ansættes til løsning af opgaver inden for fondets virksomhedsområde.

    Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til fondet. Tilskuddet for 1986 fastsættes til 50 mio. kr. Tilskuddet for 1987 fastsættes til 50,100 mio. kr. Tilskuddet reguleres fra 1991 een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1994 forhøjes tilskuddet med 4,7 pct. ud over satsreguleringsprocenten og for hvert af årene 1995-97 med en procent ud over satsreguleringsprocenten svarende til den nedregulering, der følger af forhøjelsen af arbejdsmarkedsbidragene.

§ 7. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med det kommunale regnskabsår 1985.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner, der vedrører og ændrer § 5, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79 stk. 1.1)

    Stk. 2. - - -

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. juli 2002

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder

Officielle noter

1) § 79, stk. 1 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 har ingen virkning for nærværende lovbekendtgørelse.