Den fulde tekst

Fremsat den 24. januar 2007 af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v.

(Nedbringelse af fondens egenkapital)

 

§ 1

I lov nr. 28 af 29. januar 1964 om en investeringsfond for Færøerne m.v., som ændret ved lov nr. 217 af 27. maj 1970, lov nr. 153 af 31. marts 1976 og § 1 i lov nr. 566 af 16. november 1977, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

» § 4. Fonden skal gennem en nedbringelse af fondens egenkapital yde finansiering på indtil 365 mio. kr. i forbindelse med udbygning af Vágar Lufthavn.

Stk. 2. Færøernes landsstyre kan få udbetalt beløbet i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor landsstyret overtager Vágar Lufthavn fra staten, dog tidligst fra lovens ikrafttræden. Indtil 1. januar 2008 kan landsstyret dog maksimalt få udbetalt 180 mio. kr. Fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 kan landsstyret få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra 1. januar 2009 det resterende beløb.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2007.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. baggrund

I medfør af § 6 i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder kan Vágar Lufthavn og ansvaret for driften heraf – efter aftale med de danske myndigheder – overtages af de færøske myndigheder. Bestemmelsen var begrundet i et ønske fra Færøernes landsstyre om at overtage Vágar Lufthavn og driften heraf samt de forudgående drøftelser mellem Færøernes landsstyre og den danske regering herom.

Færøernes landsstyre havde udtrykt ønske om, at der inden overdragelsen af lufthavnen blev gennemført moderniserings- og forbedringsarbejder, herunder en forlængelse af start- og landingsbanen, ombygning og udbygning af lufthavnsterminalen, ny standplads for flyene samt etablering af navigationsanlæg, der kunne forbedre regulariteten på flyvninger til Vágar Lufthavn.

En færøsk-dansk arbejdsgruppe fik i forbindelse med drøftelserne mellem den danske regering og det færøske landsstyre til opgave at vurdere behovet for disse moderniseringer og forbedringsarbejder, herunder omkostningerne herved og mulige finansieringskilder. Arbejdsgruppen havde til opgave at fastsætte det tekniske og økonomiske grundlag for landsstyrets stillingtagen til den konkrete opdatering af lufthavnen. Dette skete gennem udarbejdelse af en redegørelse for de tekniske muligheder samt omkostninger ved

– en kapacitetsudvidelse af lufthavnsterminalen og ny standplads m.m.

– alternative baneforlængelser, inkl. etablering af glidebaneanlæg.

På baggrund af arbejdsgruppens rapport af 10. april 2006 »Opdatering og udbygning af Vágar Lufthavn« og landsstyrets vurdering af betydningen for det færøske samfund af de heri anførte opdateringsmuligheder samt økonomiske konsekvenser, har landsstyret besluttet – efter en overtagelse af lufthavnen – at forlænge banen med 350 meter til 1.600 meter og udbygge terminalen til ca. 5.700 m2. Herudover har landsstyret besluttet at etablere to nye standpladser og to nye parkeringspladser til fastvingede fly samt at ombygge kontroltårnet. Rapporten skønner de samlede udgifter hertil til ca. 365 mio. kr.

I forlængelse heraf er der ved fælleserklæring af 27. juni 2006 indgået en aftale mellem Færøernes lagmand og den danske statsminister, hvorved driften og ejerskabet af de danskejede dele af Vágar Lufthavn overdrages til de færøske myndigheder i henhold til loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Overdragelsen sker ved udgangen af den måned, der følger efter vedtagelsen af dette lovforslag, jf. fælleserklæring af 27. juni 2006.

Det er i den forbindelse hensigten at tilvejebringe den nødvendige kapital til opdatering af lufthavnen ved, at egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne nedkapitaliseres med op til 365 mio. kr. Eventuelle udgifter til lufthavnens opdatering, der overstiger dette beløb, afholdes af Færøernes landsstyre, jf. fælleserklæringens pkt. 4.

Af hensyn til fondens likviditet er der – på baggrund af oplysninger fra fonden, jf. tabellen nedenfor – fastsat årlige loft for nedkapitaliseringen. Således vil nedkapitaliseringen indtil 1. januar 2008 maksimalt kunne udgøre 180 mio. kr., fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 maksimalt yderligere 90 mio. kr., dvs. i alt en maksimal nedkapitalisering på 270 mio. kr. frem til 1. januar 2009. Herefter vil også det resterende beløb på 95 mio. kr. kunne trækkes ud af fonden.

Færøernes landsstyre vil på anmodning kunne få udbetalt op til 365 mio. kr. fra det tidspunkt, hvor landsstyret har overtaget Vágar Lufthavn fra staten. Udbetaling kan dog tidligst ske fra lovens ikrafttræden. Dog kan landsstyret indtil 1. januar 2008 maksimalt kan få udbetalt 180 mio. kr., fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra 1. januar 2009 det resterende beløb. Færøernes landsstyre har oplyst, at udbetalingerne fra Investeringsfonden til landskassen betales via lagtingets finanslov, således at samtlige udbetalinger fra fonden til landsstyret registreres som indbetalinger på lagtingets finanslov.

Fonden tager i sine øvrige udlånsaktiviteter hensyn til det heraf følgende behov for likviditet.

Investeringsfonden for Færøerne blev oprettet ved lov nr. 28 af 29. januar 1964. Der er tale om et såkaldt statsligt forvaltningssubjekt, dvs. fonden er ikke underlagt de krav, der gælder for privat oprettede fonde. Fonden er således ikke underlagt tilsyn hos hverken Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Justitsministeriet (Civilstyrelsen). Fondens egenkapital er oprindelig tilvejebragt ved statstilskud i finansårene mellem 1964-65 og 1979 og udgør 793,4 mio. kr. pr. 31. december 2005 ifølge Investeringsfondens regnskab for 2005.

Ifølge den gældende lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. skal fondens midler i første række kunne ydes til lån til investeringer, navnlig i større offentlige anlæg og lignende, som må anses for påkrævet eller ønskeligt af hensyn til det færøske erhvervslivs udvikling, og hvortil midler ikke fra anden side kan tilvejebringes i tilstrækkeligt omfang til en rationel og økonomisk forsvarlig gennemførelse af sådanne anlæg m.v.

Efter oplysninger fra Investeringsfonden er den forventede disponible likviditet i perioden 2007 – 2016 beregnet til:

År

2007

2008

2009

2010

2011

Akkumuleret

Likviditet

 

283 mio. kr.

 

350 mio. kr.

 

435 mio. kr.

 

486 mio. kr.

 

532 mio. kr.

 

År

2012

2013

2014

2015

2016

Akkumuleret

Likviditet

 

575 mio. kr.

 

615 mio. kr.

 

654 mio. kr.

 

690 mio. kr.

 

713 mio. kr.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne nedbringes med op til 365 mio. kr. Færøernes landsstyre får på anmodning udbetalt beløbet fra det tidspunkt, hvor landsstyret har overtaget Vágar Lufthavn fra staten, dog tidligst fra lovens ikrafttræden. Landsstyret kan dog indtil 1. januar 2008 maksimalt få udbetalt 180 mio. kr., fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra 1. januar 2009 det resterende beløb.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer, at forslaget ikke indeholder administrative konsekvenser, og lovforslaget bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.

4. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

6. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7. Høring

Lovforslaget har forud for fremsættelsen været sendt i høring hos følgende myndigheder:

Finansministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet og Transport- og Energiministeriet. Lovforslaget er endvidere i overensstemmelse med hjemmestyrelovens § 7 forelagt for de færøske myndigheder til udtalelse.

8. Oversigt over konsekvenser af lovforslaget

 

Positive konsekvenser/mindre udgifter

Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner

 

Ingen

Egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne nedbringes med op til 365 mio. kr. Færøernes landsstyre får på anmodning udbetalt beløbet fra det tidspunkt, hvor landsstyret overtager Vágar Lufthavn, dog tidligst fra lovens ikrafttræden. Landsstyret kan dog indtil 1. januar 2008 maksimalt få udbetalt 180 mio. kr., fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra 1. januar 2009 det resterende beløb.

Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner

 

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

 

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

 

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

 

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Lovforslaget skal ses i forlængelse af Fælleserklæring vedr. færøsk overtagelse af Vágar Lufthavn af 27. juni 2006 og har til formål at tilvejebringe det økonomiske grundlag for en opdatering og udbygning af lufthavnen. Omfanget af opgaven og udgifterne i den forbindelse baserer sig på de forundersøgelser, som blev foretaget af den dansk-færøske arbejdsgruppe.

Færøernes landsstyre vil på anmodning få udbetalt det anførte beløb fra det tidspunkt, hvor landsstyret har overtaget Vágar Lufthavn fra staten. Dog kan udbetaling først finde sted efter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Det er hensigten, at fondens udbetalinger til udbygning af lufthavnen sker efter en nærmere plan for færdiggørelsen af projektet på grundlag af detailprojekteringen af opdatering og udbygning af lufthavnen.

Af hensyn til fondens likviditet er der - på baggrund af oplysninger fra fonden, jf. tabellen ovenfor til afsnit 1 i de almindelige bemærkninger - fastsat årlige loft for nedkapitaliseringen. Således vil nedkapitaliseringen indtil 1. januar 2008 maksimalt kunne udgøre 180 mio. kr., fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 maksimalt kunne udgøre yderligere 90 mio. kr., dvs. i alt en maksimal nedkapitalisering på 270 mio. kr. frem til 1. januar 2009. Herefter vil også det resterende beløb på 95 mio. kr. kunne trækkes ud af fonden.

Fonden tager i sine øvrige udlånsaktiviteter hensyn til det heraf følgende behov for likviditet.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2007. Dette giver tidsmæssigt mulighed for, at loven kan blive kundgjort i landsstyrets kundgørelsestidende for Færøerne, Kunngerðablaðið, forud for lovens ikrafttræden. Vágar Lufthavn overdrages til de færøske myndigheder ved udgangen af den måned, der følger efter vedtagelsen af dette lovforslag, jf. fælleserklæring af 27. juni 2006.