Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. januar 2007)

 

 

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital)

(Lovforslag nr. L 121).

Formålet med lovforslaget er at udmønte den aftale, som statsministeren og Færøernes lagmand indgik den 27. juni 2006, hvorved drift og ejerskab af de danskejede dele af Vágar Lufthavn overdrages til de færøske myndigheder i henhold til loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder.

En færøsk-dansk arbejdsgruppe fik i forbindelse med drøftelserne mellem den danske regering og det færøske landsstyre til opgave at vurdere behovet for opdatering af lufthavnen, herunder omkostningerne herved og mulige finansieringskilder, jf. arbejdsgruppens rapport af 10. april 2006 ”Opdatering og udbygning af Vágar Lufthavn”. Ifølge rapporten skønnes de samlede udgifter hertil at ville udgøre ca. 365 mio. kr.

Finansieringen af opdateringen sker ved, at egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne nedkapitaliseres med i alt 365 mio. kr. i perioden fra 2007 til 2009. Lovforslaget skal sikre den nødvendige hjemmel, der gør det muligt at nedbringe fondens egenkapital.

Investeringsfonden for Færøerne blev oprettet ved lov nr. 28 af 29. januar 1964. Fondens egenkapital er oprindelig tilvejebragt ved statstilskud i finansårene mellem 1964-65 og 1979.

Gennemførelsen af lovforslaget forudsætter efter regeringens opfattelse, at Færøernes Lagting forud for en vedtagelse i Folketinget udtrykker enighed i, at lovforslaget gennemføres. Forslaget er forelagt for de færøske myndigheder. Et flertal i Lagtinget forventes inden lovforslagets vedtagelse i Folketinget at have tilsluttet sig, at forslaget fremmes.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.