Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. oktober 1998)

 

 

Sundhedsministeren (Carsten Koch):

Hermed tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Lov om virksomhedsansvarlige læger

(Lovforslag nr. L 24).

Formålet med lovforslaget er - ved indførelse af en pligt til at udpege en læge, der er ansvarlig for hele virksomheden - at tilgodese patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde på private sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages lægelig patientbehandling m.v.

Lovforslaget indebærer, at de sygehuse, klinikker m.v., som ikke hører til det offentlige sygehusvæsen, skal organisere sig således, at der ikke er tvivl om, hvem der varetager den sundhedsfaglige ledelse, og dermed hvem der har det overordnede ansvar for den udøvede sundhedsfaglige virksomhed, herunder det overordnede ansvar for patienternes sikkerhed og for kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde.

Der skal således udpeges en virksomhedsansvarlig læge, som skal påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, herunder for lægers og andet sundhedspersonales virksomhed.

Sundhedsstyrelsen skal gives meddelelse om udpegelsen af den virksomhedsansvarlige læge med henblik på tydeliggørelse af ansvarsforholdene, således at hverken den virksomhedsansvarlige læge, patienter, pårørende, personale eller tilsynsmyndigheder er i tvivl om, hvem henvendelser i spørgsmål vedrørende den sundhedsmæssige virksomhed skal rettes til.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, tillader jeg mig hermed at anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.