Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 1998)

 

Udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen) :

Herved tillader jeg mig for det høje Ting at fremsætte:

Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

(Beslutningsforslag nr. B 3).

Beslutningsforslaget tilsiger, at Danmark ratificerer De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger. Traktaten er pr. 15. september 1998 undertegnet af 150 stater, og 21 lande har ratificeret, herunder de to atomvåbenmagter Storbritannien og Frankrig.

Med ratifikationen forpligter Danmark sig til ikke at foretage prøvesprængninger af atomvåben eller andre nukleare sprængninger og at forbyde og forhindre enhver sådan nuklear sprængning på et hvilket som helst sted under dansk jurisdiktion eller kontrol samt at afstå fra at forårsage, opmuntre eller medvirke til at gennemføre sådanne sprængninger.

Deltagerstaterne opretter en organisation med et dertil hørende verifikationsregime, der har til formål at tilse, at de deltagende stater overholder deres forpligtelser. I alt skal 321 målestationer placeret i alle verdens regioner videresende informationer til et internationalt datacenter i Wien. Danmark skal være vært for to målestationer beliggende i Grønland. Verifikationsregimet gør det muligt at udføre konsultationer og inspektioner, når analyserne giver anledning hertil. Omkostningerne til organisationen og verifikationsregimet afholdes over organisationens pålignede budget.

Spørgsmålet om hvorvidt og i hvilket omfang ny lovgivning til opfyldelse af traktatens forpligtelser vil være nødvendig, er blevet forelagt for de berørte myndigheder - herunder hjemmestyremyndighederne på Færøerne og i Grønland - til nærmere overvejelse. Blandt de spørgsmål, der er under undersøgelse, er bestemmelserne om kontrol, opklaring og inspektion, håndhævelse af den i traktaten forbudte virksomhed på dansk territorium samt behandling af fortrolige oplysninger og data.

Det er regeringens opfattelse, at traktaten om et altomfattende stop for atomprøvesprængninger er et vigtigt skridt i retningen af at opnå internationale aftaler på nedrustningsområdet for at stoppe atomvåbenkapløbet med henblik på helt at kunne afskaffe atomvåbnene.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, skal jeg tilllade mig at anbefale det til det høje Tings velvillige behandling.