Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (18. november 1998)

 

Erhvervsministeren (Pia Gjellerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven). (Lån til meget risikobetonede udviklingsprojekter, medfinansiering af innovationsfonde og udviklingsselskaber og VækstFondens overtagelse af administrationen af loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed).

(Lovforslag nr. L 94).

VækstFondens hovedaktivitet i dag er at yde lån til perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter. Lånene forrentes på markedsniveau og tilbagebetales i tilfælde af kommerciel succes.

Udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder har meget stor samfundsøkonomisk betydning. Samtidig har erfaringen vist, at de små, nye og innovative virksomheder har særligt vanskeligt ved at skaffe finansiering til disse aktiviteter. Dette er baggrunden for, at det foreslås, at VækstFonden får bedre muligheder for at støtte disse virksomheder og for, at VækstFondens aktiviteter fremover generelt målrettes mod de små og mellemstore virksomheder.

Det er karakteristisk for de meget risikobetonede og længerevarende udviklingsprojekter, at de projekter, der bliver en succes, i nogle tilfælde tjener de investerede penge ind mange gange. Lovforslaget indebærer, at VækstFonden kan kræve en omsætnings- eller overskudsafhængig betaling fra disse projekter.

Det er karakteristisk for de mindre virksomheder, at de typisk har store vanskeligheder med at skaffe finansiering, når der skal ske en udvikling af deres ideer til konkrete produkter. Forslaget medfører, at VækstFonden får mulighed for at indskyde ansvarlig kapital i innovationsfonde og udviklingsselskaber, som investerer i nye, små og uafhængige virksomheder. VækstFonden vil også få mulighed for at stille garanti for udviklingsselskaber, der investerer i små og uafhængige virksomheder.

Forslaget indebærer ligeledes, at Erhvervsministeriet får et medlem af VækstFondens bestyrelse, og at dette medlem kan begære principielle spørgsmål forelagt erhvervsministeren til endelig afgørelse.

Forslaget til ændring af ligningsloven betyder, at den medfinansiering, VækstFonden yder til de meget risikobetonede udviklingsprojekter, også rent skattemæssigt behandles som lån.

Endelig medfører forslaget, at VækstFonden overtager administrationen af loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed. Dette indebærer, at VækstFonden skal dække de fremtidige tab indenfor de garantirammer, som udviklingsselskaberne allerede har fået tildelt.

Med disse ord skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.