Sagsforløb 1998/1 BF 70
Den fulde tekst

Fremsat den 11. december 1998 af Kristen Touborg (SF), Jes Lunde (SF) og Anni Svanholt (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om ændring af den kommunale styrelseslov

 

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, der sikrer, at bestyrelser i kommunale fællesskaber, selskaber, foreninger, fonde m.v., hvor flere kommuner deltager, sammensættes, så de bliver politisk repræsentative for befolkningen i de deltagende kommuner.

Bemærkninger til forslaget

Den gældende lov om kommunernes styrelse sikrer typisk ikke mindretal repræsentation i bestyrelser i kommunale fællesskaber, selskaber med kommunal deltagelse m.v. De enkelte bestyrelsesmedlemmer f.eks. i kommunale fællesskaber bliver typisk udpeget af flertalsgruppen i de enkelte kommunalbestyrelser. I selskaber med kommunal deltagelse, f.eks. Tarco A/S, vil det efter de gældende regler være næsten umuligt af få valgt bestyrelsesmedlemmer fra mindre partier.

Det har den konsekvens, at det er de store borgmesterpartier, der sidder på praktisk talt alle bestyrelsesposter. Det er derfor ikke uden grund, at bestyrelserne ofte karakteriseres som lukkede, sammenspiste »borgmesterklubber«. Dette omdømme er nok ikke altid rimeligt, men mistanken får nemt næring, når der kun er bestyrelsesmedlemmer fra flertalsgrupperne i de deltagende kommunalbestyrelser.

Det har endvidere den konsekvens, at bestyrelserne ikke tilføres den dynamik, som typisk følger med, når der i bestyrelsen er et eller flere medlemmer,

der stiller »kritiske« spørgsmål

der stiller krav om bestyrelsens stillingtagen

der rejser kritik i offentligheden.

Socialistisk Folkeparti mener, at denne dynamik ligeledes er vigtig for at skabe åbenhed om selskabet.

Den aktuelle sag om det kommunalt ejede aktieselskab Tarco A/S' deltagelse i rørkartellet viser, hvor galt det kan gå. Krav om mere repræsentative bestyrelser er naturligvis ikke nogen garanti, men jo mere repræsentative bestyrelserne bliver, desto større sikkerhed har man for, at skandaler ikke får lov at udvikle sig.

SF ønsker, at den kommunale styrelseslov ændres, således at der sikres et valgsystem til disse bestyrelser, der både er politisk repræsentativt i forhold til befolkningen i de deltagende kommuner og sikrer repræsentation fra de enkelte kommunalbestyrelser.

Dette kunne ske ved, at bestyrelserne sammensættes efter det almindelige forholdstalsprincip på baggrund af stemmetallene ved det seneste kommunalvalg i de deltagende kommuner. Nogle kommunalbestyrelser ville blive repræsenteret af et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget af en mindretalsgruppe, men den pågældende ville ved afstemninger i bestyrelsen være forpligtet til at følge kommunalbestyrelsens beslutning.

Med hensyn til, hvorledes reglerne nærmere skal udformes og herunder, hvorledes udpegningen af repræsentanter fra de enkelte kommunalbestyrelser skal ske, så der samlet set er forholdsmæssig repræsentation, vil forslagsstillerne som en mulig model henvise til gældende regler i forbindelse med valg til skolebestyrelser. Forslagsstillerne er i øvrigt åbne over for andre løsningsforslag fra regeringen.

Skriftlig fremsættelse

Kristen Touborg (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af den kommunale styrelseslov.

(Beslutningsforslag nr. B 70).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.