Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. februar 1999)

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.).

(Lovforslag nr. L 178).

Lovforslaget er en del af opfølgningen på den del af aftalen om finansloven for 1999 mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti, der vedrører et nyt tilbagetrækningssystem med virkning fra 1. juli 1999.

Lovforslaget skal navnlig ses i sammenhæng med det af arbejdsministeren samtidigt fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (Fleksibel efterløn m.v.).

Lovforslaget indeholder de nærmere regler for den skattemæssige behandling af indbetaling og eventuel tilbagebetaling af efterlønsbidrag samt præmieordningen.

Ved lov nr. 1000 af 23. december 1998 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse (Efterlønsbevis, medlemsbidrag) indføres fra og med 1. april 1999 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. et selvstændigt bidrag til efterlønsordningen.

Det foreslås, at sådanne bidrag til efterlønsordningen bliver fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Dette indebærer bl.a., at fradraget ikke bliver omfattet af begrænsningsreglen for lønmodtageres fradrag på 4.100 kr. (1999-niveau).

Arbejdsministerens ovennævnte lovforslag indeholder muligheder for tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag i visse situationer.

Ved nærværende lovforslag foreslås det, at der af disse tilbagebetalinger fra efterlønsordningen svares en afgift på 30 pct. Dette er modstykket til, at bidraget har været fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved indbetalingen.

I arbejdsministerens lovforslag foreslås der endvidere en præmie, som efterlønsberettigede opnår ret til ved arbejde i mere end 2 år efter efterlønsbevisets virkningsdato. Forudsætningen for at opnå præmie er, at den efterlønsberettigede i 2-årsperioden har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer - deltidsforsikrede dog i mindst 2.496 timer - eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Er disse betingelser opfyldt, optjenes en Aportion@ præmie for hver 481 timers arbejde efter 2-årsperiodens udløb, dog maksimalt 12 Aportioner@ i løbet af tre år.

I dette lovforslag foreslås det, at den nævnte præmie ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

Med disse bemærkninger skal jeg anbefale forslaget til folketingets velvillige behandling.