Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 24. februar 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om virksomhedsansvarlige læger

 

    Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til sundhedsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

    Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Privatkliniken.

    Der er af sundhedsministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

 

    Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af sundhedsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) Efter stk. 3 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 4. Loven omfatter ikke de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.fl.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

    

 

    2) I stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

Til § 5

3) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Såfremt en virksomhedsansvarlig læge på et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, fraskriver sig hvervet som virksomhedsansvarlig læge, skal den pågældende læge skriftligt underrette Sundhedsstyrelsen om årsagen hertil senest 1 uge efter sin fratræden.«

Bemærkninger

Til nr. 1

    Den foreslåede ændring indebærer, at de i lov om sygehusvæsenet (sygehusloven) § 5, stk. 3, nævnte specialsygehuse m.fl. ikke omfattes af lov om virksomhedsansvarlige læger. De pågældende specialsygehuse ville ellers være omfattet af lov om virksomhedsansvarlige læger, i det omfang specialsygehusene m.fl. opfylder de i lovforslagets § 1, stk. 1-3, nævnte betingelser.

    Efter § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet er en række nærmere angivne private foreningsejede specialsygehuse m.v. omfattet af sygehusloven, hvilket indebærer, at amtskommunerne er forpligtede til at yde personer med bopæl i amtskommunen vederlagsfri behandling på disse behandlingssteder inden for en nærmere fastsat årlig økonomisk ramme. De pågældende specialsygehuse m.fl., der er omfattet af sygehusloven, er: Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosehospitalet i Haslev, Sclerosehospitalet i Ry, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium, Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, Vejlefjord og Center for Hjerneskade.

    Det følger af sygehuslovens § 3, stk. 4, at de enkelte amtskommuner skal indgå driftsoverenskomst med de specialsygehuse m.v., som ligger i amtskommunen. Det fremgår af bemærkningerne til sygehuslovens § 3, stk. 4, at formålet med kravet om driftsoverenskomst er, at beliggen-hedsamtskommunen, dvs. den amtskommune, hvori et givent specialsygehus m.v. er beliggende, på de øvrige sygehuskommuners vegne skal sikre en i økonomisk henseende rationel drift samt en faglig udvikling af det enkelte private specialsygehus m.fl. Formålet er endvidere, at beliggen-hedsamtskommunen også skal føre tilsyn med, at tilgangen af patienter, der ønsker behandling på specialsygehuset, tilrettelægges hensigtsmæssigt.

    Beliggenhedsamtskommunen har således tilsynet med, at det enkelte specialsygehus drives forsvarligt såvel fagligt som økonomisk. På denne baggrund findes det med bestemmelsen i sygehuslovens § 3, stk. 4, sikret, at den pågældende beliggenhedsamtskommune har en sådan indflydelse på kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde, der udøves på de pågældende specialsygehuse, at der ikke er behov for, at de i sygehuslovens § 5, stk. 3, nævnte specialsygehuse er omfattet af lov om virksomhedsansvarlige læger.

    Øvrige specialsygehuse, klinikker, institutioner m.fl., der ikke er nævnt i sygehuslovens § 5, stk. 3, vil være omfattet af lov om virksomhedsansvarlige læger, såfremt de i lovforslagets § 1, stk. 1-3 nævnte betingelser er opfyldt, herunder eventuelle sygehuse m.fl., som en amtskommune måtte have indgået driftsoverenskomst med efter § 3, stk. 3, i sygehusloven. Efter denne bestemmelse i sygehusloven kan en amtskommune indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i løsningen af sine sygehusopgaver. Baggrunden for, at disse sygehuse m.fl. fortsat vil være omfattet af lov om virksomhedsansvarlige læger, er, at der ikke efter sygehusloven i disse situationer stilles de samme krav til amtskommunens tilsynsforpligtelse i relation til de nævnte institutioner som til de i sygehuslovens § 5, stk. 3, nævnte specialsygehuse m.fl., jf. ovenfor.

Til nr. 2

    Den foreslåede ændring er en konsekvens af det foreslåede § 1, stk. 4, jf. ændringsforslag nr. 1.

Til nr. 3

    Ændringsforslaget indebærer, at en virksomhedsansvarlig læge, der fraskriver sig hvervet som virksomhedsansvarlig læge for et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, skal underrette Sundhedsstyrelsen om årsagen hertil senest 1 uge efter sin fratræden. I modsætning til de i lovforslagets § 4 og § 5, stk. 1, nævnte forhold, hvor det er ejeren af et sygehus, klinik m.v., der har pligt til at indberette de i bestemmelserne nævnte forhold til Sundhedsstyrelsen, er det her den virksomhedsansvarlige læge, der direkte skal indsende oplysninger om sin fratræden til styrelsen. Dette vil kunne ske på en særlig blanket, jf. lovforslagets § 6.

    Efter loven skal den virksomhedsansvarlige læge påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset m.v., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, herunder for lægers og andet sundhedspersonales virksomhed. Den virksomhedsansvarlige læge skal som anført i bemærkningerne til lovforslaget betragtes som en »garantiperson«, der bl.a. skal bistå tilsynsmyndighederne - herunder Sundhedsstyrelsen - i deres arbejde.

    Det findes derfor vigtigt, at Sundhedsstyrelsen, snarest efter at en virksomhedsansvarlig læge har fratrådt sit hverv, får kendskab til baggrunden for lægens fratræden. Herved får Sundhedsstyrelsen mulighed for at vurdere, hvorvidt der måtte være eventuelle problemer med sygehuset, klinikken m.v. i relation til den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på sygehuset m.v. Sundhedsstyrelsen vil i givet fald, såfremt den fratrædende virksomhedsansvarlige læges indberetning giver grundlag herfor, kunne anmode den pågældende embedslægeinstitution om nærmere at undersøge forholdene på sygehuset m.v.

    Efter lovforslagets § 4, stk. 5, forudsættes det, at et sygehus, en klinik m.v. ikke må foretage lægelig patientbehandling m.v., før ejeren af sygehuset m.v. har indberettet bl.a. navn på den virksomhedsansvarlige læge tillige med den pågældende læges underskrift, som bekræfter, at vedkommende har påtaget sig opgaven som virksomhedsansvarlig læge. Denne bestemmelse indebærer, at såfremt en virksomhedsansvarlig læge fraskriver sig sit hverv og sygehuset m.v. ikke samtidig hermed har udpeget en ny virksomhedsansvarlig læge, må sygehuset m.v. ikke udføre lægelig patientbehandling m.v., før en anden læge har påtaget sig hvervet som virksomhedsansvarlig læge. Herved sikres det, at der altid vil være en læge, der efter reglerne i lov om virksomhedsansvarlige læger kan påse - og er ansvarlig for - at det sundhedsfaglige arbejde, som udøves det pågældende sted udføres i overens-stemmelse med god faglig praksis m.v., jf. lovforslagets § 3, stk. 1.

    Det forudsættes, at virksomhedsejeren og en eventuel ny tiltrædende virksomhedsansvarlig læge ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen vil kunne få oplyst årsagen til den tidligere virksomhedsansvarlige læges fratræden.

Anne-Marie Meldgaard (S) Jytte Wittrock (S) Henrik Sass Larsen (S) Lone Møller (S) nfmd. Dorte Bennedsen (S) Jørn Jespersen (SF) Yvonne Herløv Andersen (CD) fmd. Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Jørgen Winther (V) Ester Larsen (V) Preben Rudiengaard (V) Gyda Kongsted (V) Tom Beck (KF) Gitte Seeberg (KF) Birthe Skaarup (DF) Tove Videbæk (KRF)