Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. marts 1999)

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven (Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill m.v.).

(Lovforslag nr. L 212).

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 1999 indgået mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Formålet med forslaget er, at sikre en generel lettelse af erhvervslivets generationsskifter.

Med lovforslaget foretages en omlægning af beskatningen af løbende ydelser, der anvendes som betaling for et eller flere aktiver. Lovforslaget betyder, at løbende ydelser skattemæssigt ligestilles med andre finansieringsformer, idet den gældende dobbeltbeskatning af løbende ydelser afskaffes. I dag beskattes løbende ydelser på en sådan måde, at det samme beløb hos modtageren både avancebeskattes og beskattes løbende, når ydelsen modtages.

Ifølge forslaget skal den kapitaliserede værdi af den løbende ydelse lægges til grund ved opgørelsen af sælgers skattepligtige fortjeneste ved salget af aktivet og købers afskrivningsberettigede anskaffelsessum. Først når og hvis de betalte ydelser på et tidspunkt samlet overstiger den kapitaliserede værdi, beskattes sælger af de ydelser, der modtages, og køber får fradrag for de ydelser, der betales.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag om en særlig henstandsordning for beskatning af goodwill og andre immaterielle aktiver, der betales med en løbende ydelse. Ordningen indebærer, at sælger først skal betale den skat, der er opgjort i forbindelse med afståelsen af aktivet, efterhånden som de løbende ydelser modtages. Baggrunden for denne særordning er, at værdien af goodwill kan være så usikker, at det er vanskeligt for køber at få finansieret købet ved lån i eksempelvis et pengeinstitut. En hensigtsmæssig løsning kan derfor være at lade sælger stå for finansieringen, således at købers betaling sker over en årrække som en andel af virksomhedens overskud eller omsætning, altså i form af en løbende ydelse.

Lovforslaget betyder, at løbende ydelser vil kunne anvendes som finansieringsform i langt flere tilfælde end i dag. Forslaget skal gælde for aftaler, indgået efter den 1. juli 1999.

Lovforslaget indeholder endvidere ændringer af boafgiftslovens regler vedrørende kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler løbende ydelser i form af brugs- og indtægtsnydelser. Disse regler justeres, således at de harmonerer med forslaget om beskatning af løbende ydelser. Ændringerne medfører blandt andet afgiftsmæssige lettelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale det til Folketingets velvillige behandling.