Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. april 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.)

 

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til skatteministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Kommunernes Landsforening.

Der er af skatteministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

 

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Det Radikale Venstres og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

En del af mindretallet (Enhedslistens medlem af udvalget) bemærker, at selv om der er dele af lovforslaget, Enhedslisten isoleret set kan støtte, er Enhedslisten imod det kompleks, denne lov er en del af.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (S, V, KF, DF, CD, RV og KRF):

Til § 3

1) I den under nr. 1 foreslåede § 49 A udgår stk. 2-4, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Af tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 1, og stk. 9, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. svares en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

Stk. 3. Tilbagebetaling af bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 2, 4. pkt., stk. 3 eller stk. 4, jf. stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Overførsel af en efterlønsordning efter § 77 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen.

Stk. 5. Ved overførsel af en efterlønsordning efter § 77 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning svares en afgift på 60 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

Stk. 6. Forinden afgiftsberegningen efter stk. 2 eller 5 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

Stk. 7. Der svares afgift efter stk. 2 eller 5, selv om medlemmet ikke har været skattepligtigt her i landet i den periode, hvor indbetaling af bidragene til efterlønsordningen har fundet sted. «

Stk. 5 og 6 bliver stk. 8 og 9.

Til § 4

2) Paragraffen affattes således:

Ȥ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 1999. § 2, nr. 2, og pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, har virkning fra og med den 1. april 1999.«

Bemærkninger

Til nr. 1

Arbejdsministeren stiller ændringsforslag til L 174 (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. (Fleksibel efterløn m.v.). I arbejdsministerens ændringsforslag foreslås det, at en person, der har indbetalt på en efterlønsordning, får en ubetinget ret til at få indbetalte bidrag tilbagebetalt. Personen kan således på et hvilket som helst tidspunkt fravælge at indbetale til efterlønsordningen og alligevel få det indbetalte beløb tilbage. Hvis personen ikke er fyldt 60 år, er det dog en forudsætning, at beløbet overføres til en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold eller, hvis dette ikke er muligt, til en privattegnet pensionsordning.

En overførsel af en efterlønsordning efter § 77 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 skal efter nærværende forslag behandles på samme måde som en overførsel mellem to pensionsordninger, uanset hvilken type pensionsordning der overføres til. Dette betyder, at der ikke skal betales afgift af tilbagebetalingsbeløbet i disse tilfælde, og at der ikke er fradragsret, når beløbet overføres til pensionsordningen. Det betyder endvidere, at medlemmets muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret i det pågældende indkomstår ikke begrænses af overførslen. De beløb, der er overført til ordningen, skal derimod i det hele efterfølgende behandles som en del af ordningen. Eksempelvis følger de altså ved udbetaling de sædvanlige udbetalingsregler. Overførslen svarer således til en overførsel fra en kapitalpensionsordning til en anden pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Udbetalinger fra danske pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger omfattet af kapitel 1 efter indtræden af en pensionsbegivenhed er indkomstskattepligtige, mens udbetalinger fra en dansk kapitalpensionsordning omfattet af kapitel 1 vil være afgiftsbelagt med 40 pct. ved indtræden af en pensionsbegivenhed (typisk det fyldte 60. år). Ved udbetaling forinden opkræves for alle typer af pensionsordninger en afgift på 60 pct. Derimod vil udbetalinger fra til- svarende udenlandske pensionsordninger være skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Det foreslås derfor, at der ved overførsel efter § 77 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. af en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet udenlandsk forsikringsordning, pensionsordning eller lignende, der svarer til en dansk pensionsordning omfattet af kapitel 1, svares en afgift på 60 pct. Situationen behandles dermed skattemæssigt på samme måde som tilfælde, hvor der sker overførsel af en dansk pensionsordning omfattet af kapitel 1 til en udenlandsk pensionsordning.

I arbejdsministerens ændringsforslag foreslås det, at hvis personen er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der anmodes om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingsbeløbet ikke overføres til en pensionsordning, men udbetales kontant til den pågældende. Det foreslås, at tilbagebetalingsbeløbet i disse tilfælde medregnes til den skattepligtige indkomst. Beløbet er i kraft af personskattelovens § 3, stk. 1, personlig indkomst.

I arbejdsministerens ændringsforslag foreslås det, at hvis en person, der har indbetalt til efterlønsordningen, ophører med at indbetale til ordningen og ikke inden 6 år anmoder om overførsel til en pensionsordning, kan personen efter anmodning tidligst få de indbetalte bidrag udbetalt ved det fyldte 60. år. Tilbagebetalingsbeløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på tilbagebetalingstidspunktet. En person, som er ophørt med at indbetale efterlønsbidrag uden at have fravalgt muligheden for efterløn, kan på tilsvarende måde få tilbagebetalt efterlønsbidrag. Det foreslås, at sådanne tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen, jf. § 77 a, stk. 3 eller 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Beløbet er i kraft af personskattelovens § 3, stk. 1, personlig indkomst. På denne måde stilles en person, der undlader at anmode om overførsel til en pensionsordning, tilnærmelsesvis på samme måde som en person, der får efterlønsordningen overført til en pensionsordning.

Til nr. 2

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt ændres, da lovforslaget først bliver vedtaget efter den 1. april 1999.

Per Kaalund (S) Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Erik Mortensen (S) Anna-Marie Hansen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Peter Brixtofte (V) fmd. Mariann Fischer Boel (V) Svend Aage Jensby (V) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (FP)