Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 10. maj 1999 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven m.fl. love

(Justering af reglerne om forsikringsselskabers fradrag)

 

Af skatteministeren:

 

Til § 1

5) I det under nr. 2 foreslåede § 13, stk. 8, 1. pkt., ændres »og derefter udbytter omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst« til: »og derefter udbytter, der er skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst«.

Til § 2

6) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 3, stk. 3, indsættes efter »fortjenesten«: »og tabet«, og »fortjeneste, der overstiger aktiens eller ejendommens værdi pr. 1. januar 1998« ændres til: »fortjeneste eller tab, der vedrører perioden efter den 1. januar 1998«.«

Bemærkninger

Til nr. 5

Der foreslås en præcisering af, hvilke udenlandske udbytter der kan give anledning til underskudsbegrænsning. Med den formulering, der er indeholdt i lovforslaget, henregnes alle udbytter, der er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, til det beløb, der giver anledning til fradragsbegrænsning. Baggrunden er en formodning om, at selskaberne opnår en lempelse (credit) for den skat, der hviler på udbyttet i udlandet.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor det forhold, at udbyttet er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, ikke medfører en lempelse, der kan sidestilles med skattefrihed. Hvis man i disse tilfælde medregner udbyttet til fradragsbegrænsningen, kan det give anledning til dobbeltbeskatning.

Det foreslåede ændringsforslag har til formål at justere bestemmelsen således, at fradragsbegrænsningen, som det har været tilsigtet med det fremsatte lovforslag, kun vedrører udbytter, der er skattefrie efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ændringsforslag nr. 1 i Skatteudvalgets betænkning afgivet den 5. maj 1999 ønskes samtidig hermed taget tilbage.

Til nr. 6

Det er i lovforslagets § 2 tydeliggjort, at fortjeneste for perioden efter den 1. januar 1998 skal medregnes ved opgørelsen af selskabsskattelovens § 13, stk. 11, 3. pkt., der nu svarer til § 13, stk. 8, 3. pkt.

Som følge af præciseringen ved ændringsforslag nr. 2 i Skatteudvalgets betænkning afgivet den 5. maj 1999 af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 13, stk. 8, hvorefter summen af udbytter og avancer efter § 13, stk. 8, 1. og 2. pkt., skal tillægges et fradragsberettiget tab, er der behov for præcisering af de regler, der vedtoges med lov nr. 420 af 26. juni 1998, om, hvilke fortjenester og tab der skal medregnes. Den foreslåede justering af ikrafttrædelsesbestemmelsen har således til formål at sikre, at bestemmelsen kan rumme både skattepligtige fortjenester og fradragsberettigede tab.

Ændringsforslag nr. 4 i Skatteudvalgets betænkning afgivet den 5. maj 1999 ønskes samtidig hermed taget tilbage.