Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. oktober 1999)

 

Skatteministeren (Ole Stavad):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven. (Erstatninger m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af bundfradraget for ydelser fra sociale fonde og skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud m.v.).

(Lovforslag nr. L 44).

Formålet med lovforslaget er for det første at gøre erstatninger for nazistiske overgreb under Anden Verdenskrig skattefri. Denne del af lovforslaget indebærer også, at tilbagebetaling af værdier konfiskeret under krigen gøres skattefri.

Baggrunden for forslaget er, at flere lande, organisationer, fonde m.v. er begyndt at udbetale beløb, fortrinsvis til jøder, som kompensation for nazistiske overgreb under Anden Verdenskrig. Samtidig leveres ejendomme, der er konfiskeret i forbindelse med nazistiske overgreb, for tiden tilbage til de oprindelige ejere og deres efterkommere. Det bør efter regeringens opfattelse ikke have de skattemæssige konsekvenser, det har efter de nuværende regler.

Herudover indeholder lovforslaget en opjustering af den skattefri bundgrænse fra 5.000 kr. til 10.000 kr. årligt for ydelser, der udbetales af fonde, stiftelser og foreninger, som er godkendt af socialministeren, og hvis formål det er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Den skattefri bundgrænse har ikke været reguleret siden indførelsen af skattefritagelsen i 1987.

Desuden lægger lovforslaget op til skattefrihed for offentlige tilskud til begrænsning af vejstøj.

Forslaget har baggrund i regeringens målsætning om, at antallet af boliger belastet med et trafikstøjniveau på over 65 db skal mindskes. Et af midlerne hertil er statstilskud til facadeisolering.

Endelig indeholder lovforslaget en ændring af ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 2. Ændringen er en konsekvens af en ændring af byfornyelsesloven og indeholder ingen materielle ændringer.

De provenumæssige konsekvenser for den del af forslaget, der omfatter fritagelse for erstatninger for overgreb under Anden Verdenskrig, skønnes at blive meget beskedne. For forhøjelsen af bundfradraget for ydelser fra de sociale fonde skønnes provenutabet at udgøre ca. 2 mill. kr., hvoraf ca. 1,6 mill. kr. vedrører kommunerne. Fritagelsen for støjbegrænsningstilskud skønnes ikke at medføre noget egentligt provenutab.

Idet jeg iøvrigt henviser til bemærkningerne i lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.