Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 17. november 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og lov om folkekirkens økonomi

(Ajourføring af bestemmelser vedrørende værgemål, tidsfrister og brevstemmer på institutioner samt bestemmelser vedrørende medlemmer af Skt. Petri tyske menighed)

 

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til kirkeministeren, som denne har besvaret skriftligt. Spørgsmålene og kirkeministerens svar herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Hanne Andersen (S) nfmd. Poul Qvist Jørgensen (S) Anna-Marie Hansen (S) Karen J. Klint (S) Frode Sørensen (S) Margrete Auken (SF) Kaj Stillinger (SF) Henrik Svane (RV) Keld Albrechtsen (EL) Bodil Thrane (V) Birthe Rønn Hornbech (V) fmd. Christian Mejdahl (V) Else Winther Andersen (V) Knud Erik Kirkegaard (KF) Kaj Ikast (KF) Poul Nødgaard (DF) Flemming Kofod-Svendsen (KRF)

Centrum-Demokraterne og Frihed 2000 havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 


Bilag 1

Udvalgets spørgsmål til kirkeministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 1:

Er der - bortset fra døvemenighederne - andre eksempler på tilhørsforhold til to menigheder?

Spørgsmål 2:

Hvilke beregninger ligger bag antagelsen om, at det årlige driftsunderskud vedrørende Skt. Petri modsvares af medlemmernes kirkeskat?

Spørgsmål 3:

Forventes det årlige driftsunderskud at stige eller falde i de kommende år?

Spørgsmål 4:

Er det hensigten, at tilsynet med kirken, efter de planlagte restaureringer, fortsat skal varetages af Slots- og Ejendomsstyrelsen?

Spørgsmål 5:

Er det under overvejelse at lade bygningstilsynet overgå til de folkekirkelige tilsynsmyndigheder i København?

Spørgsmål 6:

Hvilke konsekvenser - ud over de økonomiske - vil det få for menighederne i Storkøbenhavn, at Skt. Petri tyske menigheds status ændres?

Spørgsmål 7:

Har man i forbindelse med ændringen af menighedens status haft overvejelser i relation til de igangværende forhandlinger om reduktion af antallet af menigheder i Storkøbenhavn?

 

Svar ad 1:

Der findes ikke andre end de særlige menigheder for døve, der har en status som den ved lovforslaget foreslåede.

Svar ad 2:

Der er ikke foretaget eksakte beregninger, men alene et skønsmæssigt overslag med udgangspunkt i, at de kirkeskattepligtige medlemmer af Skt. Petri tyske menighed forventes at skulle betale mellem 800 og 1200 kr. i kirkeskat årlig. Der er ca. 450 medlemmer af menigheden, hvoraf de 40 er børn.

På baggrund heraf skønnes Skt. Petri tyske menigheds medlemmer at skulle betale ca. 400.000 kr. (400 x 1000 kr.) i kirkeskat årlig, hvis lovforslaget vedtages.

Svar ad 3:

Ministeriet forventer ikke, at det årlige driftsunderskud stiger ud over, hvad den årlige fremskrivning tilsiger.

 

Svar ad 4:

Spørgsmålet kan besvares bekræftende. Skt. Petri Kirke, der i 1985 blev bygningsfredet, er undergivet tilsyn af Slots- og Ejendomsstyrelsen, som med virkning fra den 1. januar 1994 har overtaget det bygningsmæssige ansvar for Skt. Petri Kirke.

Svar ad 5:

Der er ikke sådanne overvejelser, idet der henvises til mit svar ad spm. 4.

Svar ad 6:

Ud over at medlemmerne af Skt. Petri tyske menighed får ret til kirkelig betjening i bopælssognet samt er valgbare og har valgret til menighedsråd i bopælssognet, har lovforslaget ingen konsekvenser for menighederne i Storkøbenhavn.

Svar ad 7:

Jeg kan oplyse, at spørgsmålet har været behandlet af biskoppen over Københavns Stift og Københavns Stifts landemode. Det er imidlertid biskoppens og landemodets opfattelse, at Skt. Petri Kirke ikke bør inddrages under den kirkelige ligning i København på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om lukning af kirker i København stadig hyppigere dukker op.