Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. december 1999

Forslag

til

Lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven

(Erstatninger m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af bundfradrag for ydelser fra sociale fonde og skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud m.v.)

 

§ 1

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Udbetalinger m.v. fra stater, fonde, organisationer m.v. er undtaget fra boafgiftspligten, såfremt de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 28. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra z, 1. og 2. pkt., ændres »5.000 kr.« til: »10.000 kr.«.

2. I § 7 F, stk. 1, nr. 2, ændres »ydelsesstøtte« til: »ydelsesbidrag og ydelsesstøtte«.

3. Efter § 7 R indsættes:

»§ 7 S. Tilskud, der ydes af Banestyrelsen til foranstaltninger til begrænsning af støj fra jernbaner, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

    Stk. 2. Tilskud, der ydes af Vejdirektoratet eller af andre offentlige myndigheder til foranstaltninger til begrænsning af støj fra veje, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

    Stk. 3. Hvis der til foranstaltninger til begrænsning af støj er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelserne i stk. 1 eller 2, behandles andre tilskud, der ydes til de samme foranstaltninger, skattemæssigt efter reglerne i stk. 1 eller 2.

    Stk. 4. Den del af udgifterne til foranstaltninger til begrænsning af støj, som dækkes af tilskudsbeløb efter stk. 1-3, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

§ 7 T. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke udbetalinger m.v. fra stater, fonde, organisationer m.v., såfremt de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 og ligningslovens § 7 T som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, har virkning for udbetalinger, som har fundet sted den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning for ydelser, der udbetales fra og med den 1. januar 2000.

Stk. 4. § 2, nr. 2, har virkning fra og med 1. juli 1999.

    Stk. 5. Ligningslovens § 7 S, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, har virkning fra og med den 1. januar 2000. Ligningslovens § 7 S, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, har virkning fra og med den 1. januar 1999.