Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Fremsat den 7. december 1999 af Ivar Hansen (V), Ole Løvig Simonsen (S), Henning Grove (KF) og Margrete Auken (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed

(Løn og pension)

 

§ 1

I folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed af 20. juni 1975, som senest ændret ved folketingsbeslutning af 31. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»Statsrevisorernes løn udgør halvdelen af den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 i lønskalaen for statstjenestemænd.«

2. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Egenpensionen udgør nedennævnte procent af den til enhver tid for en statstjenestemand på skalatrin 51 med højeste pensionsalder fastsatte egenpension

ved en funktionstid

fra 8-9 år 42,3

fra 9-10 år 43,3

fra 10-11 år 44,2

fra 11-12 år 45,1

fra 12-13 år 46,0

fra 13-14 år 47,0

fra 14-15 år 48,0

fra 15-16 år 48,9

fra 16-17 år 49,9

fra 17-18 år 50,2

fra 18-19 år 50,6

fra 19-20 år 50,9

på 20 år og derover 51,2.«

3. I § 12, stk. 3, ændres »67.« til: »65.«

§ 2

Stk. 1. Folketingsbeslutningen har virkning fra 1. januar 2000.

Stk. 2. Folketingsbeslutningen har ikke virkning for de statsrevisorer, hvis hele funktionstid ligger forud for 1. januar 2000, samt sådanne statsrevisorers efterladte. For disse statsrevisorers vedkommende finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Bemærkninger til forslaget

I henhold til folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed (folketingsbeslutning af 20. juni 1975 som senest ændret ved folketingsbeslutning af 31. maj 1996, aflønnes statsrevisorerne med et vederlag svarende til to tredjedele af skalatrin 40 (lønramme 28) = 187.713 kr. årligt.

I forbindelse med den foreslåede ændring af vederlag for folketingsmedlemmerne vil folketingsmedlemmernes vederlag stige fra lønramme 36 (377.328 kr. årligt) til lønramme 38 (465.678 kr. årligt). Denne stigning udgør i alt godt 23 pct.

I forbindelse med forhøjelsen af folketingsmedlemmernes vederlag har det været overvejet også at foretage en justering af statsrevisorernes vederlag.

Det foreslås, at der gennemføres en procentuel stigning i statsrevisorernes vederlag svarende til stigningen for folketingsmedlemmerne.

Det foreslås derfor, at statsrevisorernes vederlag fremover fastsættes til halvdelen af lønnen i lønramme 38 svarende til 232.829 kr. årligt.

I konsekvens heraf er endvidere foreslået en ændring af pensionsreglerne for statsrevisorerne, således at disse reguleres tilsvarende.

Skriftlig fremsættelse

Ivar Hansen (V):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. (Løn og pension).

(Beslutningsforslag nr. B 61).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.


Bilag 1

Forslaget sammenholdt med gældende bestemmelser

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

   

I folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed af 20. juni 1975, som senest ændret ved folketingsbeslutning af 31. maj 1996, foretages følgende ændringer:

     
   

1. § 11, stk. 1, affattes således:

§ 11. Statsrevisorernes løn udgør to tredjedele af den til enhver tid gældende samlede løn for en statstjenestemand på skalatrin 40.

---

 

»Statsrevisorernes løn udgør halvdelen af den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 i lønskalaen for statstjenestemænd.«

§ 12.

 

2. § 12, stk. 2, affattes således:

Stk. 2. Egenpensionen udgør af den til enhver tid for en statstjenestemand på skalatrin 40 med højeste pensionsalder fastsatte egenpension

 

»Stk. 2. Egenpensionen udgør nedennævnte procent af den til enhver tid for en statstjenestemand på skalatrin 51 med højeste pensionsalder fastsatte egenpension

ved en funktionstid

fra 8-9 år 57,5 pct.

fra 9-10 år 58,8 pct.

fra 10-11 år 60,1 pct.

fra 11-12 år 61,3 pct.

fra 12-13 år 62,6 pct.

fra 13-14 år 63,9 pct.

fra 14-15 år 65,2 pct.

fra 15-16 år 66,5 pct.

fra 16-17 år 67,8 pct.

fra 17-18 år 68,3 pct.

fra 18-19 år 68,8 pct.

fra 19-20 år 69,2 pct.

på 20 år og derover 69,6 pct.«

 

ved en funktionstid

fra 8-9 år 42,3

fra 9-10 år 43,3

fra 10-11 år 44,2

fra 11-12 år 45,1

fra 12-13 år 46,0

fra 13-14 år 47,0

fra 14-15 år 48,0

fra 15-16 år 48,9

fra 16-17 år 49,9

fra 17-18 år 50,2

fra 18-19 år 50,6

fra 19-20 år 50,9

på 20 år og derover 51,2.«

     

Stk. 3. Det i lov om tjenestemandspension § 6, stk. 3, nævnte tillæg, der ydes til egenpensionister indtil det 67. år, udgør for hvert funktionsår 1/20 af det til enhver tid gældende tillæg.

 

 

3. I § 12, stk. 3, ændres »67.« til: »65.«

   

§ 2

   

Stk. 1. Folketingsbeslutningen har virkning fra 1. januar 2000.

   

Stk. 2. Folketingsbeslutningen har ikke virkning for de statsrevisorer, hvis hele funktionstid ligger forud for 1. januar 2000, samt sådanne statsrevisorers efterladte. For disse statsrevisorers vedkommende finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.