Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 9. december 1999 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

(Justering af pinsepakken m.m.)

 

Af skatteministeren:

Til § 4

18) Nr. 25 udgår.

Til § 21

19) I stk. 14 udgår »og 25«.

Bemærkninger

Til nr. 18 og 19

Den foreslåede tilføjelse til ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 9, har til formål at imødegå situationer, hvor en skattepligtig fortjeneste, der konstateres som følge af modtagelse af en erstatnings- eller forsikringssum, konverteres til en skattefri fortjeneste. En udlejet bolig kan således komme ind under reglen om skattefrihed for den del af fortjenesten, der vedrører boligen, såfremt ejeren eller dennes husstand flytter ind i den pågældende bolig før et eventuelt salg af ejendommen.

Problemet med udlejede ejendomme og efterfølgende skattefrihed er imidlertid ikke kun et problem i relation til erstatnings- og forsikringssummer og landbrugs- og skovbrugsejendomme. Der er tale om et problem af langt større rækkevidde, hvorfor vurderingen er, at det vil være mere hensigtsmæssigt at behandle hele problemstillingen samlet med henblik på tilvejebringelse af en fælles løsning. På den baggrund foreslås det, at den foreslåede stramning i relation til erstatnings- og forsikringssummer og landbrugs- og skovbrugsejendomme udgår af nærværende forslag.

Der var ved fremsættelsen af L 85 ikke taget højde for det øgede omfang af udbetalinger af erstatninger og forsikringssummer som følge af stormskader m.v. i forbindelse med stormen den 3. december 1999. Ændringsforslagene indebærer dermed, at der gives afkald på et utilsigtet merprovenu.