Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

(Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler, tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent)

 

    Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til skatteministeren, som denne har besvaret skriftligt.

    Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Bosnack, Michael, København N,

Danmarks Automobilforhandler Forening,

Dansk Autogenbrug,

De Danske Bilimportører,

FDM,

Forsikring & Pension,

Håndværksrådet og

Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Dansk Metal.

    Der er af skatteministeren og af et mindretal stillet ændringsforslag, herunder om delingen af lovforslaget. Der henvises til de ledsagende bemærkninger.

    Herefter indstiller et flertal (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Kristeligt Folkepartis og Frihed 2000 s medlemmer af udvalget) det under A nævnte lovforslag til vedtagelse ved 3. behandling og det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling. Flertallet kan stemme for de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

    Flertallet er imod at samle forslag af så vidt forskelligt indhold i ét lovforslag, som tilfældet er med L 74.

    Flertallet kan således støtte den del af L 74, som vedrører nedslag i registreringsafgiften for særligt brændsstoføkonomiske biler.

    Flertallet er imod den øvrige del af L 74, som vedrører ophævelsen af nedsættelsen af registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr, forhøjelsen af den beregningsmæssige avanceprocent og reglerne om indførelsen af registreringsafgift for biler, der repareres for et beløb, der overstiger 75 pct. af bilens værdi før skaden.

    Hvis lovforslaget ikke bliver delt ved 2. behandling, vil flertallet stemme imod det samlede lovforslaget ved 3. behandling på grund af den vægt, som den del af L 74, som flertallet ikke kan støtte, udgør.

    Et mindretal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af et mindretal (V, KF og KRF), tiltrådt af et mindretal (DF, CD og FRI):

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

 

    A. »Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler)« omfattende § 1, indledningen, nr. 5-7 og 12, § 2 og § 3, stk. 1, 1. og 3. pkt.

    

 

    B. »Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent)« omfattende § 1, indledningen, nr. 1-4, 8-11 og 13-17, § 2 og § 3.

b

Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag

Til § 2

2) Ordene »to redegørelser« ændres til: »en redegørelse«, ordet »henholdsvis « udgår, og ordene »og § 1, nr. 8, for så vidt angår færdelsskadede køretøjer« udgår.

Til § 3

3) I stk. 1, 3. pkt., ændres »lovens § 1, nr. 3, 6-8, 10-12 og 14« til: »lovens § 1, nr. 6, 7 og 12«, og ordene », jf. dog stk. 3« udgår.

c

Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag

Til § 2

4) Ordene »to redegørelser« ændres til: »en redegørelse«, ordet »henholdsvis « udgår, og ordene »§ 1, nr. 6, som omhandler nedslag i registreringsafgiften og« udgår.

Til § 3

5) I stk. 1, 3. pkt., ændres »lovens § 1, nr. 3, 6-8, 10-12 og 14« til: »lovens § 1, nr. 3, 8, 10, 11 og 14«.

d

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

Til titlen

6) Titlen affattes således:

»Forslag

til

Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

(Fradrag for særligt brandstoføkonomiske personbiler, tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent samt visse konsekvensændringer)«.

Til § 1

7) I nr. 6 affattes sidste pkt. således:

»Stk. 2-9 bliver herefter stk. 5-12.«

8) Nr. 7 affattes således:

»7. I § 4, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 6«. «

9) Nr. 8 affattes således:

»8. § 4, stk. 9, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. For brugte køretøjer med en alder indtil 1 år, jf. stk. 6 og 10, nedsættes den afgiftspligtige værdi efter stk. 6 med 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften, der efter § 3, stk. 2, og med 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7, kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt. I perioden indtil år 2005 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af stk. 2, nr. 1. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatserne i stk. 6, nr. 2, nedsættes med samme brøkdele, som afgiften af tilsvarende nye biler på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen nedsættes med efter stk. 2, nr. 1.««

10) I den under nr. 15 foreslåede affattelse af § 27, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres: »§ 5, stk. 1-5 og 7« til: »§ 5, stk. 1-10 og 12«.

11) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af § 27, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, ændres: »5)« til: »6) «.

Til § 2

12) I paragraffen ændres: »§ 1, nr. 8« til: »§ 1, nr. 9«.

13) Efter § 2 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

    I lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet), som senest ændret ved § 5 i lov nr. 386 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 15, nr. 6, affattes således:

»6. § 3, stk. 5, ophæves.«

2. I § 25, stk. 13, ændres »§ 3, stk. 6,« til: »§ 3, stk. 5,«.«

Til § 3

14) I stk. 2 ændres: »31. december 2001« til: »31. december 2000«.

15) I stk. 3 ændres »inden den [datoen for lovforslagets fremsættelse]« til: »senest den 26. oktober 1999« og »inden udgangen af [december] måned« til: »senest den 31. december«.

Bemærkninger

Til nr. 1-5

    Ved ændringsforslag nr. 1 foreslås det at dele lovforslag nr. L 74.

    Efter delingen vil lovforslag nr. L 74 A omfattede de dele af lovforslag nr. L 74, som vedrører nedslag i registreringsafgiften for særligt brændstoføkonomiske biler.

    Efter delingen vil lovforslag nr. L 74 B omfatte de resterende dele af lovforslag nr. L 74, dvs. ophævelsen af nedsættelsen af registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr, forhøjelsen af den beregningsmæssige avanceprocent og reglerne om indførelse af registreringsafgift af biler, der repareres for et beløb, som overstiger 75 pct. af bilens værdi før skaden.

    Efter delingen vil de to lovforslag blive behandlet hver for sig.

    Ændringsforslag nr. 2-5 er tekniske ændringer som følge af den ved ændringsforslag nr. 1 foreslåede deling af lovforslaget.

Til nr. 6

    Ved lov nr. 166 af 24. marts 1999 ophæves registreringsafgiftslovens § 3, stk. 6, om skatteministerens bemyndigelse til at fritage for afgift, hvor ganske særlige forhold taler derfor. Ophævelsen skete som led i objektivering af en række dispensationsbestemmelser inden for skatte- og afgiftslovgivningen. Loven træder dog først i kraft den 1. januar 2000.

    Ved lov nr. 385 af 2. juni 1999 ophæves registreringsafgiftslovens § 3, stk. 1, og de efterfølgende stykker rykkes op. Herved blev det hidtidige § 3, stk. 6, til § 3, stk. 5. Denne lov trådte i kraft den 1. juli 1999.

    Den ophævelse af registreringsafgiftslovens dispensationsbestemmelse, som var indeholdt i lov nr. 166 af 24. marts 1999, vil således af lovtekniske grunde ikke træde i kraft pr. 1. januar 2000. Ændringsforslaget har til formål at rette op på dette forhold, således at dispensationsbestemmelsen bliver ophævet med virkning fra den 1. januar 2000.

    Der henvises i øvrigt til ændringsforslag nr. 13.

Til nr. 7 og 8

    Der er tale om ændringsforslag af redaktionel karakter, der følger af, at lov nr. 837 af 17. november 1999. (Justering af afgiftsskalaer m.v. for brugte køretøjer) er blevet vedtaget efter fremsættelsen af L 74.

Til nr. 9

    Ændringsforslaget går ud på at ligestille eventuelle meget brændstoføkonomiske biler, der måtte blive indført fra udlandet, med tilsvarende biler, der har været registreret 1. gang her i landet, med hensyn til registreringsafgiften.

    Det sker ved at reducere de satser, der anvendes ved beregning af den afgiftspligtige værdi og afgiften af en brugt indført bil, med de samme andele, som gælder for tilsvarende nye biler. I øvrigt skal der bruges de samme principper for beregningen af afgiften, som gælder for andre brugte biler.

    Det betyder blandt andet, at langt den overvejende del af afgiftslempelsen for de brugte indførte biler sker ved, at værdien af en tilsvarende dansk indregistreret bil er forholdsmæssigt lavere, fordi afgiften af nye brændstoføkonomiske biler er nedsat, mens en mindre del skyldes skalaerne.

    I følgende eksempel er afgiften beregnet for forskellige nye biler, der alle kan køre mere end 33 km pr. liter og som nye koster henholdsvis 200.000 kr., 150.000 kr. og 300.000 kr. Disse biler kan efter lovforslaget få et nedslag på 2/6 i registreringsafgiften. Ligeledes er afgiften beregnet på de tilsvarende biler, når de er ½ år. Som det fremgår, vil bilerne på ½ år blive belastet med en højere afgift end de nye biler. Bilen til 200.000 kr. fra ny af vil f.eks. blive belastet med ca. 7.000 kr. mere i afgift end den tilsvarende nye bil.

     

 

kr.

kr.

kr.

Ny bil

     

Bilens pris på gaden før nedslag

    200.145

    149.745

    300.245

Registreringsafgift

    110.145

    77.745

    174.495

Fradrag ved særlig brændstoføkonomi

    36.715

    25.915

    58.165

Registreringsafgift efter fradrag

    73.430

    51.830

    116.330

Pris på gaden

    163.430

    125.635

    243.706

       

Brugt bil 6 mdr. gl.

     

Værdi som brugt efter 6 måneder, -12 pct.

    143.818

    110.559

    214.461

Afgiftspligtig værdi

    63.444

    51.566

    88.674

Afgift af tilsvarende brugt bil

    80.374

    58.993

    125.788

       

Forskel i reg.afg. ml. brugt bil og ny bil

    6.944

    7.163

    9.458

     

    Beregningerne er følsomme over for, hvilken afskrivningssats der anvendes. I eksemplerne ovenfor antages det, at en ny bil afskrives med 12 pct. i løbet af det første halve leveår og derefter 15 pct. saldomæssigt i de efterfølgende hele år.

    Efter ændringsforslaget skabes en større ensartethed mellem de nye og de brugte biler, ved at de brugte biler behandles på samme måde som de nye biler, det vil sige, hvis de brugte biler i eksemplet ovenfor også får et nedslag på i dette tilfælde 2/6 i afgiften. I det følgende er det beregnet, hvor stor afgiften herefter bliver, hvis de brugte biler er ½ år gamle.

     

 

kr.

kr.

kr.

    Ny bil

     

Bilens pris på gaden før nedslag

    200.145

    149.745

    300.245

Registreringsafgift

    110.145

    77.745

    174.495

Fradrag ved særlig brændstoføkonomi

    36.715

    25.915

    58.165

Registreringsafgift efter fradrag

    73.430

    51.830

    116.330

Pris på gaden

    163.430

    125.635

    243.706

       

Brugt bil 6 mdr. gl.

     

Værdi som brugt efter 6 måneder, -12 pct.

    143.818

    110.559

    214.461

Afgiftspligtig værdi1) f.eks. bil med nyværdi på 200.000 kr. (143.818+2/3*45.100*0,75)/

(2/3*1,8+1)

     75.622

     60.504

     107.732

Afgift af tilsvarende brugt bil2) f.eks. bil med nyværdi på 200.000 kr. ((1,05*45.100)+

(75.622-2.018-45.100)*1,8))*2/3

     65.775

     47.633

     104.307

       

Forskel i reg.afg. ml. brugt og ny bil

    -7.655

    -4.197

    -12.023

    

1) P = 2/3((A - 2.018 - 45.100)*1,8 + 45.100*1,05) + A, og

    A = (P+2/3*45.100*0,75)/(2/3*1,8+1), hvor P = bilens pris med reg.afg. og A = afgiftspligtig værdi, og hvor registreringsafgiften opgøres som 2/3((A - 2.018 - 45.100)*1,8 + 45.100*1,05).

    2) De 2.018 kr., der fratrækkes afgiften, skyldes, at de brugte biler under 1 år kan få et fradrag for ABS-bremser m.v. I kroner kan størrelsen på dette fradrag opgøres til 2.018 kr. Bemærk, at fradraget kun gives, når bilen er indtil 1 år.

    Tilsvarende betyder ændringsforslaget, at en brugt bil, der kan køre 33 km pr. liter, får et nedslag i registreringsafgiften på 2/6 ligesom den nye bil, der kan køre 33 km pr. liter. En ny bil, der kan køre 29 km pr. liter, vil få et fradrag på 1/6. Den brugte bil, der kan køre 29 km pr. liter, får derfor også et fradrag på 1/6 og således ikke et fradrag på 2/6 som den brugte bil, der kan køre 33 km pr. liter, vil få.

    I det følgende eksempel er afgiften beregnet for forskellige nye biler, der alle kan køre mere end 28,1 km pr. liter og som nye koster henholdsvis 200.000 kr., 150.000 kr. og 300.000 kr. Disse biler kan efter lovforslaget få et nedslag på 1/6 i registreringsafgiften. Ligeledes er afgiften beregnet på de tilsvarende biler, når de er ½ år.

     

 

kr.

kr.

kr.

Ny bil

     

Bilens pris på gaden før nedslag

    200.145

    149.745

    300.245

Registreringsafgift

    110.145

    77.745

    174.495

Fradrag ved særlig brændstoføkonomi

    18.358

    12.958

    29.083

Reg.afg. efter fradrag

    91.788

    64.788

    145.413

Pris på gaden

    181.788

    138.593

    272.789

       

Brugt bil, 6 mdr. gl.

     

Værdi som brugt efter 6 måneder, -12 pct.

    159.973

    121.961

    240.054

Afgiftspligtig værdi1) f.eks. bil med nyværdi på 200.000 kr. (159.973+5/6*45.100*0,75)/

(5/6*1,8+1)

    75.264

    60.060

    107.297

Afgift af tilsvarende brugt bil2) f.eks. bil med nyværdi på 200.000 kr.
((1,05*45.100) +

((75.264-2.018-45.100)*1,8))*5/6

    81.682

    58.875

    129.730

       

Forskel i reg.afg. ml. brugt og ny bil

    -10.106

    -5.913

    -15.682

    

Bemærk, at det nu er 5/6, som anvendes i stedet for 2/3, som var den faktor, der blev anvendt i eksemplet, hvor bilen kunne køre 33 km pr. liter.

     1) P = 5/6((A - 2.018 - 45.100)*1,8 + 45.100*1,05) + A, og

    A = (P+5/6*45.100*0,75)/(5/6*1,8+1), hvor P = bilens pris med reg.afg. og A = afgiftspligtig værdi, og hvor registreringsafgiften opgøres som 5/6((A - 2.018 - 45.100)*1,8 + 45.100*1,05).

     2) De 2.018 kr., der fratrækkes afgiften, skyldes, at de brugte biler under 1 år kan få et fradrag for ABS-bremser m.v. I kroner kan størrelsen på dette fradrag opgøres til 2.018 kr. Bemærk, at fradraget gives, når bilen er indtil 1 år.

Til nr. 10

    Der er tale om et ændringsforslag af redaktionel karakter, der følger af, at lov nr. 837 af 17. november 1999. (Justering af afgiftsskalaer m.v. for brugte køretøjer) er blevet vedtaget efter fremsættelsen af L 74.

Til nr. 11 og 12

    Der er tale om ændringsforslag af redaktionel karakter.

Til nr. 13

    Der er tale om ændringer begrundet i lovtekniske forhold, jf. bemærkningerne ovenfor til nr. 6, hvortil der i øvrigt henvises.

Til nr. 14

    Ved en fejl er der i lovforslagets overgangsbestemmelse for den avance, der som minimum skal indregnes i den afgiftspligtige værdi, angivet en periode fra 1. januar 2000 til 31. januar 2001 eller 2 år. Dette rettes i overensstemmelse med de almindelige bemærkninger og den skriftlige fremsættelse til 1 år eller 1. januar-31. december 2000.

Til nr. 15

    Der er tale om et ændringsforslag af redaktionel karakter.

     

     

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Pernille Blach Hansen (S) Anna-Marie Hansen (S) Erik Mortensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Svend Aage Jensby (V) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (FRI)