Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 16. december 1999 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

(Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler, tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige avanceprocent samt visse konsekvensændringer)

 

Af skatteministeren:

Til § 1

1) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 4, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 5 «.«

2) Efter nr. 6 indsættes som nye numre:

»02. I § 4, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2«.

03. I § 4, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2 « og »stk. 3 og 4« til: »stk. 6 og 7« .

04. I § 4, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 6, nr. 2 «, og tre steder ændres »stk. 4« til: »stk. 7 «.«

Til § 4

3) I stk. 1 ændres »§ 1, nr. 3, 6-8, 10-12 og 14« til: »§ 1, nr. 3, 01, 6, 02-04, 7, 8, 10-12 og 14«.

4) I stk. 3 ændres »§ 8, stk. 1 og § 9« til: »§ 3, stk. 3, § 8, stk. 1, og § 9«.

Bemærkninger

Til nr. 1-3

    Ændringsforslagene vedrører tekniske ændringer.

Til nr. 4

    Ændringsforslaget gør det klart, at overgangsreglen for slutbrugere, der har købt eller har indgået bindende kontrakt om køb senest den 26. oktober 1999, både gælder avanceregler og fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.