Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 2. marts 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer

(Om sammensætningen af de sociale nævn m.v., Det Rådgivende Praksisudvalg, Det Sociale Råd, advokatbistand, psykologers tavshedspligt m.v.)

 

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til socialministeren, som denne har besvaret skriftligt. Et af udvalgets spørgsmål til socialministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA).

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Jørn Pedersen (S) Inger Bierbaum (S) Karen J. Klint (S) Else Marie Mortensen (S) Grete Schødts (S) Villy Søvndal (SF) fmd. Yvonne Herløv Andersen (CD) Anders Samuelsen (RV) Jette Gottlieb (EL) Erik Larsen (V) Else Winther Andersen (V) Tove Fergo (V) Eva Kjer Hansen (V) Jens Heimburger (KF) Knud Erik Kirkegaard (KF) Inge Refshauge (DF) Tove Videbæk (KRF) nfmd.

Frihed 2000 havde ikke medlemmer i udvalget.


Bilag

Et af udvalgets spørgsmål til socialministeren og dennes svar herpå, som er optrykt efter ønske fra Venstre

Spørgsmål 3:

Ministeren bedes redegøre nærmere for, hvorfor SALA og PLO ikke skal kunne indstille medlemmer til Det Rådgivende Praksisudvalg og Det Sociale Råd. SALA s og PLO s høringssvar, jf. L 166 - bilag 1, og SALA s henvendelse, jf. L 166 - bilag 4, bedes i den forbindelse kommenteret.

Svar:

Det Centrale Koordinationsudvalg beskæftiger sig med at følge og rådgive kommunerne på de områder, som kommunernes koordinationsudvalg beskæftiger sig med - udvikling af den lokale forebyggende indsats for dem, der har det svært på arbejdsmarkedet - samt med at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale love kan indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

Det Rådgivende Praksisudvalg skal alene beskæftige sig med at støtte Ankestyrelsen i den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen og de sociale nævn har pligt til at foretage. Udvalget har således ikke relation til hverken konkrete enkeltsager eller til arbejdet for Det Rummelige Arbejdsmarked. Der er derfor ikke grundlag for at indstille PLO som medlem af Det Rådgivende Praksisudvalg, idet deltagelse af PLO ikke anses at være en nødvendig forudsætning for løsning af opgaven. PLO vil stadig være repræsenteret i de lokale koordinationsudvalg og vil kunne gøre sin indflydelse gældende der.

Det Sociale Råd skal have en mere arbejdsmarkedsrettet profil, end Det Centrale Koordinationsudvalg har, og skal primært beskæftige sig med overordnet politikformulering på centralt plan.

Det er naturligvis positivt, at SALA, i lighed med andre arbejdsmarkedsorganisationer, vil bidrage til at styrke indsatsen for Det Rummelige Arbejdsmarked. Ved sammensætningen af Det Sociale Råd er der sket en afvejning af på den ene side hensynet til, at Rådet skal være operationelt, og på den anden side, at det i sin sammensætning i vidt omfang skal afspejle den lokale arbejdsmarkedsrepræsentation.

Det er derfor Socialministeriets opfattelse, at den foreslåede sammensætning i fornødent omfang tilgodeser disse hensyn.

Det vil være en del af Det Sociale Råds kommende opgaver at sikre dialog med - og information til andre - organisationer, herunder SALA og PLO.