Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. maj 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler

(Beskyttelse af forsikringstager i visse tilfælde, hvor det senere viser sig, at forsikringstageren var syg, da en forsikring mod sygdom blev tegnet)

 

    Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder.

    Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

    Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at justitsministeren under lovforslagets førstebehandling erklærede, at udvalget om revision af forsikringsaftaleloven med vedtagelsen af nærværende lovforslag ikke vil være bundet i sin samlede konklusion i forhold til en generel revision af forsikringsaftaleloven.

Dorte Bennedsen (S) Lissa Mathiasen (S) fmd. Per Kaalund (S) Else Marie Mortensen (S) Jan Petersen (S) Anne Baastrup (SF) nfmd. Sonja Albrink (CD) Elisabeth Arnold (RV) Søren Søndergaard (EL) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Karen Rønde (V) Tom Behnke (FRI) Helge Adam Møller (KF) Jens Heimburger (KF) Peter Skaarup (DF) Jann Sjursen (KRF)