Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren klagede over, at DR havde offentliggjort en kendelse i strid med medieansvarslovens § 49. Pressenævnet udtalte, at oplæsningen af en kendelse på DR 2 kl. 23.30 ikke når det samme publikum som selve udsendelsen, der havde været bragt på DR 2 kl. 19.30. Dette gælder, uanset at kl. 23.30 efter DR's opfattelse er "prime time" på DR 2.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 110/2000

    [K] har klaget til Pressenævnet over, at Danmarks Radio har offentliggjort nævnets kendelse i sag nr. 62/2000 i strid med medieansvarslovens § 49.

    I medfør af Medieansvarslovens § 49 pålagde Pressenævnet ved kendelse af 30. august 2000 Danmarks Radio at offentliggøre en kendelse i anledning af udsendelsen "Miljø med mere" bragt på DR 2 den 4. april 2000.

    Kendelsen havde følgende ordlyd:

    "Danmarks Radio bragte den 4. april 2000 udsendelsen "Miljø med mere", der indeholdt et indslag om økologiske høns. [K], hvis økologiske hønsebesætning omtales i programmet, klagede til Pressenævnet, idet han anså god presseskik for tilsidesat.

    Pressenævnet har i anledning af klagen udtalt, at der i udsendelsen, der drejede sig om dyrevelfærd hos økologiske høns, vistes fem år gamle arkivoptagelser af afpillede høns, der var fritgående høns fra Foulum Forsøgsstation og ikke økologiske høns. Også ud fra udsendelsens oplysninger i øvrigt kom det derved til at fremstå, som om økologiske høns i almindelighed ser ud som de fritgående høns fra forsøgsstationen. Indslaget var derfor vildledende, og Pressenævnet finder, at Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik, hvorfor nævnet udtaler sin kritik.

    København den 30. august 2000

    Per Sørensen, Bo Maltesen, Tage Clausen og Kirsten Dyregaard."

    Klageren har anført, at den offentliggørelse af kendelsen, som indklagede har foretaget, ikke er sket på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges, jf. medieansvarslovens § 49.

    Klageren har endvidere anført, at han kræver at få bragt kendelsen på de samme sendetider samt på de samme kanaler som selve udsendelsen "Miljø med mere".

    Indklagede har oplyst, at udsendelsen "Miljø med mere" blev bragt første gang tirsdag den 4. april 2000, kl. 19.32 på DR 2, samt at udsendelsen blev genudsendt onsdag den 5. april 2000, kl. 23.17 på DR 1, fredag den 7. april 2000, kl. 9.41 på DR 1, og søndag den 9. april 2000, kl. 00.22 på DR 2. Indklagede har endvidere oplyst, at man har bragt Pressenævnets kendelse umiddelbart efter "Deadline" på DR 2 den 4. september 2000, kl. 23.30, samt på DR1 den 5. september 2000, kl. 9.40.

    Indklagede har anført, at kendelsen er offentliggjort i overensstemmelse med Danmarks Radios praksis, ifølge hvilken kendelser fra Pressenævnet oplæses på begge stationer, hvis udsendelsen har været bragt på begge stationer. På den station, hvor udsendelsen først har været bragt, læses kendelsen op i forbindelse med et "prime time" nyhedsindslag, hvilket på DR 1 er efter 21-nyhederne, mens det på DR 2 er i tilknytning til "Deadline". På genudsendelsesstationen vil kendelsen blive læst op på et tidspunkt, der modsvarer genudsendelsestidspunktet. Vedrører kendelsen en udsendelse, der kun er vist på DR 2, oplæses kendelsen ikke på DR 1 og omvendt.

    Indklagede har endvidere anført, at man har opfyldt medieansvarslovens § 49 krav om, at kendelsen skal bringes snarest muligt og på en så fremtrædende måde ,som det med rimelighed kan forlanges, idet kendelsen er bragt "prime time" på førstegangsstationen DR 2 og på genudsendelsestidspunktet for anden genudsendelse på DR 1. Samtidig er den lagt på tekst-tv, som tillige kan nås via on-line. Oplæsningen af kendelsen har således mindst nået samme målgruppe som selve udsendelsen.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Kaare R. Skou, Bo Maltesen og Ole Askvig.

    Tre medlemmer Axel Kierkegaard, Bo Maltesen og Ole Askvig - udtaler:

    Danmarks Radio har i overensstemmelse med sin egen praksis oplæst Pressenævnets kendelse i sag nr. 62/2000 på DR 2 i tilknytning til "Deadline" kl. 23.30 den 4. september 2000. Udsendelsen "Miljø med mere", som kendelsen vedrører, blev imidlertid bragt på DR 2 den 4. april 2000, kl. 19.32. En oplæsning af en kendelse på DR 2, kl. 23.30 når efter vores opfattelse ikke det samme publikum som selve udsendelsen. Dette gælder, uanset at kl. 23.30 efter Danmarks Radios opfattelse er "prime time" på DR 2.

    Det pålægges derfor i medfør af medieansvarslovens § 49 Danmarks Radio at oplæse Pressenævnets kendelse i sag nr. 62/2000 på et tidspunkt på DR 2, der svarer til førstegangsudsendelsestidspunktet for udsendelsen "Miljø med mere".

    Vi har ingen bemærkninger til Danmarks Radios offentliggørelse af kendelsen på DR 1.

    Et medlem Kaare R. Skou udtaler:

    Da udsendelsen "Miljø med mere" ikke indgik i en serie af programmer med en fælles titel på tidspunktet for afsigelsen af kendelsen i Pressenævnet, og Pressenævnets kendelse derfor ikke kunne være bragt i tilknytning til dette program, er medieansvarslovens § 49 efter min opfattelse opfyldt på tilfredsstillende måde ved at bringe kendelsen i tilknytning til kanalens hovednyhedsudsendelse uanset dennes udsendelsestidspunkt.

    Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet pålægger derfor i medfør af medieansvarslovens § 49 Danmarks Radio at oplæse Pressenævnets kendelse i sag nr. 62/2000 på et tidspunkt på DR 2, der svarer til førstegangsudsendelsestidspunktet for udsendelsen "Miljø med mere".

    Afsagt den 1. november 2000.