Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj 2000

Forslag

til

Lov om stormflod og stormfald

 

Kapitel 1

Lovens område m.v.

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes

1) erstatning for skader forårsaget af stormflod og

2) tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

§ 2. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm.

    Stk. 2. Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder.

    Stk. 3. Afgørelse af, om der har været stormflod eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystinspektoratet henholdsvis Miljø- og Energiministeriet.

    Stk. 4. Stormrådet træder sammen hurtigst muligt, efter at en stormflods- henholdsvis stormfaldssituation er indtruffet.

§ 3. Tilskud i henhold til § 1, nr. 2, kan alene ydes til private ejere.

    Stk. 2. En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med det offentlige.

    Stk. 3. Såfremt det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, udbetales tilskud til den, der over for Stormrådet kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

    Stk. 4. I forbindelse med ejerskifte kan den nye ejer overtage rettigheder og forpligtelser ifølge tilsagnet om tilskud.

Kapitel 2

Erstatning for skader forårsaget af stormflod

§ 4. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand, jf. § 24 og § 26, stk. 3.

    Stk. 2. Erstatning ydes dog ikke for

1) fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed, jf. § 5 i lov om forsikringsvirksomhed,

2) fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade,

3) løsøre i kældre og i rum under terræn,

4) indirekte tab eller

5) skader på jord.

§ 5. Erstatning for skader forårsaget af stormflod ydes til den, der er ejer, panthaver eller indehaver af anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for tingen, og som lider tab ved, at den forringes eller går til grunde.

§ 6. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes en selvrisiko.

    Stk. 2. Selvrisikoen er 5 pct., dog mindst 5.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på

1) en- og tofamilieshuse og

2) privat indbo.

    Stk. 3. Selvrisikoen er 10 pct., dog mindst 10.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på

1) andre ejendomme, herunder fritidshuse inkl. indbo, og

2) andet løsøre, herunder varelagre og inventar.

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt

1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,

2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

§ 8. En skade forårsaget af stormflod, jf. § 2, stk. 1, skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet senest 2 måneder efter skadens indtræden.

    Stk. 2. Forsikringsselskaberne foretager taksation af skader forårsaget af stormflod.

    Stk. 3. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som inden 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet. Selskabet indsender taksatorrapporten med forsikringstagerens eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

    Stk. 4. Stormrådets afgørelse meddeles forsikringstageren.

§ 9. Stormrådet kan til fremme af forebyggende foranstaltninger give pålæg til skadelidte som følge af stormflod, ligesom Rådet over for offentlige myndigheder kan stille forslag om foranstaltninger, som Rådet anser for påkrævede for at begrænse følgerne af stormflod.

§ 10. Stormrådet foretager erstatningsudbetalingen.

    Stk. 2. Bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§ 57 og 58 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald

§ 11. Tilskud ydes kun til skovarealer, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Arealet skal være dækket af basisforsikringen inden for en frist, som fastsættes af økonomiministeren.

    Stk. 2. Efter fristens udløb kan et skovareal kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud ved ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af økonomiministeren.

    Stk. 3. Forsikringen kan kun opsiges i forbindelse med et nyt udbud af forsikringsordningen.

    Stk. 4. Opsiges forsikringen, kan arealet kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud igen i forbindelse med ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af økonomiministeren.

    Stk. 5. Økonomiministeren fastsætter regler om, hvornår arealer, som ønskes omfattet af loven, herunder ved ejerskifte, skal være omfattet af en basisforsikring.

    Stk. 6. Ved ejerskifte forstås ikke overdragelse til personer, der er knyttet til ejeren ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og til virksomheder, for hvilke sådanne personer er direktører.

    Stk. 7. Økonomiministeren fastsætter efter drøftelse med miljø- og energiministeren nærmere regler til gennemførelse af forsikringsordningen.

§ 12. Stormrådet yder efter ansøgning tilskud til fredskov, der er ramt af fladefald. Arealet skal senest være fredskov på tidspunktet for udbetaling af første rate af tilskuddet.

    Stk. 2. Ved fladefald forstås, at der som følge af kraftig vindpåvirkning på et areal er væltet eller knækket træer i et omfang svarende til, hvad der i fredskov udløser pligt til at gentilplante arealet.

§ 13. Stormrådet yder tilskud til den del af det stormfaldsramte areal, som overstiger 1/60 af skovens bevoksede areal inklusive de midlertidigt ubevoksede arealer, dog kun til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov.

    Stk. 2. Tilskud ydes til gentilplantning. Som led i gentilplantningen ydes tilskud til oprydning, hegn, omkostninger, som skyldes særlige hensyn til fortidsminder, udarbejdelse af tilplantningsplaner og lokalitetskortlægning.

    Stk. 3. Til arealer, der som led i gentilplantningen udlægges til fri succession eller som ubevoksede, kan der kun ydes tilskud til oprydning.

    Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til et areal, hvortil der allerede modtages tilskud fra det offentlige til de i stk. 2 nævnte foranstaltninger.

    Stk. 5. Stormrådets afgørelse meddeles ansøgeren.

    Stk. 6. Tilskud udbetales af Stormrådet.

§ 14. Tilskuddet udbetales i to rater:

1) Første rate vedrører oprydning af arealet, og udbetaling sker samtidig med afgørelsen om tilskud.

2) Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet.

§ 15. Stormrådet fastsætter efter udtalelse fra Miljø- og Energiministeriet for hver stormfaldsbegivenhed, jf. § 2, stk. 2, tilskudssatsernes størrelse.

§ 16. Stormfald på private arealer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet inden en frist, som fastsættes af Stormrådet. Selskabet videresender en kopi af anmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

    Stk. 2. Ansøgning om tilskud sendes til Stormrådet inden for en frist, som fastsættes af Rådet. Ansøgning om tilskud til fladefald på mindst 5 ha skal være vedlagt en tilplantningsplan. Tilplantningsplanen skal godkendes af miljø- og energiministeren.

    Stk. 3. Økonomiministeren kan efter forhandling med miljø- og energiministeren og Stormrådet fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration samt delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljø- og energiministeren. Der kan herunder fastsættes regler om afgrænsning af de arbejder og de udgifter, hvortil der kan ydes tilskud, om ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse om tilsagn om tilskud, ændring af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, regnskaber, revision, afrapportering, kontrol og tilsyn.

Kapitel 4

Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen

§ 17. Tilsynsmyndigheden, jf. § 16, stk. 3, påser, at lovens regler om tilskud til fredskov og regler udarbejdet i henhold til § 16, stk. 3, overholdes.

§ 18. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger, hvortil der er givet tilskud efter loven, kan tilsynsmyndigheden eller den, som tilsynsmyndigheden bemyndiger dertil, til enhver tid besigtige ejendomme, hvortil der er ydet tilskud. Besigtigelsen kan ske uden retskendelse, men mod behørig legitimation. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden eller den, som er bemyndiget dertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for så vidt angår oplysninger om tilskuddet.

    Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvortil der ydes tilskud efter loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden

1) udlevere oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration, og

2) yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

    Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Økonomiministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 4. Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud fortsat opfyldes.

    Stk. 5. Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, underrette tilsynsmyndigheden, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

    Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan indhente oplysninger fra og samkøre offentlige og private registre, herunder i elektronisk form, med henblik på at kontrollere skovens omfang på den enkelte ejendom, om skoven er fredskovspligtig, og om ejeren har betalt basisforsikringen, jf. § 11.

§ 19. Stormrådet kan efter udtalelse fra tilsynsmyndigheden bestemme, at tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalder, og at beløb, der er udbetalt i tilskud efter loven eller efter regler, der er fastsat i henhold til loven, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

1) modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,

3) modtageren af tilskud tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 16, stk. 3, eller pligter i medfør af § 18, stk. 2, 4 og 5, eller

4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter Stormrådets skøn er væsentligt ændrede.

    Stk. 2. Opsiges basisforsikringen for et areal, hvortil der er ydet tilskud efter loven, inden for 15 år efter udbetaling af sidste rate af tilskuddet, skal tilskuddet tilbagebetales efter Stormrådets nærmere bestemmelser.

    Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at forpligtelsen efter stk. 2 registreres i matriklen på de berørte ejendomme.

    Stk. 4. Økonomiministeren kan efter forhandling med miljø- og energiministeren fastsætte regler om tilbagebetaling i henhold til stk. 1 og 2, herunder om beregningen af renter.

§ 20. Økonomiministeren kan efter forhandling med Stormrådet og Miljø- og Energiministeriet fastsætte regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/99 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelsen af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning.

Kapitel 5

Stormrådet

§ 21. Der nedsættes et stormråd bestående af en formand, der skal have bestået juridisk kandidateksamen, og 8 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Rådets formand udnævnes af økonomiministeren, der i øvrigt til medlemmer af Rådet udnævner en repræsentant for hver af følgende myndigheder og organisationer: Økonomiministeriet (næstformand), Trafikministeriet, Justitsministeriet, Forsikring & Pension, Forbrugerrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening. Endvidere udnævnes efter drøftelser med Miljø- og Energiminsteriet et medlem med skovteknisk kendskab.

    Stk. 2. Repræsentanterne for Forbrugerrådet og Amtsrådsforeningen i Danmark deltager ikke i behandlingen af sager vedrørende stormfald, jf. kapitel 3, samt om lagring af træ, jf. § 28. Medlemmet med skovteknisk kendskab deltager ikke i behandlingen af sager vedrørende stormflod, jf. kapitel 2, samt om stormflodsvarsling, jf. § 29.

    Stk. 3. Medlemmerne og disses suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, foretages den kun med virkning til periodens udløb.

    Stk. 4. Økonomiministeren fastsætter Stormrådets forretningsorden.

§ 22. Den daglige administration varetages af Stormrådet med bistand af et sekretariat. Sekretariatet fungerer samtidig som sekretariat for Rådet.

    Stk. 2. Stormrådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med Miljø- og Energiministeriet, taksationens udførelse og beregningen af erstatning vedrørende stormflod.

    Stk. 3. Stormrådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

    Stk. 4. Stormrådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne samt foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

    Stk. 5. Stormrådet fastsætter efter forhandling med økonomiministeren nærmere bestemmelser om betaling for sekretariatets arbejde, for taksationens udførelse og for fremmed bistand, herunder bistand fra Miljø- og Energiministeriet.

    Stk. 6. Stormrådet aflægger beretning om sin virksomhed.

§ 23. Stormflods- og stormfaldspuljens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Stormrådet og Nationalbanken.

    Stk. 2. Stormrådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til økonomiministeren.

    Stk. 3. Økonomiministeren har adgang til Stormrådets regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater m.v.

    Stk. 4. Økonomiministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskabsførelsen.

    Stk. 5. Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for sekretariatets arbejde, taksationerne, fremmed bistand, herunder bistand fra Miljø- og Energiministeriet, og information over for mulige ansøgere om tilskudsmulighederne og de tilknyttede regler afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen.

Kapitel 6

Finansiering

§ 24. Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

    Stk. 2. Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod.

    Stk. 3. Afgiften udgør årligt 20 kr. pr. police og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret.

    Stk. 4. Reglerne i § 210 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

§ 25. Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til Stormrådet anmelde størrelsen af det forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de enkelte forsikringskategorier, jf. § 6. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Det skyldige afgiftsbeløb for en måned omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i den måned, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

    Stk. 3. Forsikringstagere, der på eget initiativ tegner forsikringer mod brand i udlandet, skal selv foretage den i stk. 1 nævnte anmeldelse.

§ 26. Et selskabs eller de i § 25, stk. 3, nævnte forsikringstageres forfaldne afgiftsbeløb for en måned skal indbetales til Stormrådet inden udgangen af den følgende måned.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 20 kr.

    Stk. 3. Der kan ikke ydes erstatning til en forsikringstager som nævnt i § 25, stk. 3, der ikke har foretaget anmeldelse og indbetaling efter reglerne i stk. 1 og § 25, stk. 3.

§ 27. Staten garanterer for ordningens forpligtelser efter denne lov.

    Stk. 2. Dækker den til enhver tid værende formue i stormflods- og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges økonomiministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods- og stormfaldspuljen.

    Stk. 3. Udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales tillige med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

    Stk. 4. Statens tilgodehavende tilbagebetales af midler fra en midlertidig forhøjelse på 10 kr. af den årlige afgift.

    Stk. 5. Den midlertidige forhøjelse af afgiften træder i kraft ved udbetaling under statsgarantien og ophører med udgangen af det afgiftsår, hvori statens tilgodehavende er fuldt tilbagebetalt.

Kapitel 7

Lagring af træ samt stormflodsvarsling

§ 28. Stormrådet beslutter, om der efter en stormfaldsbegivenhed, jf. § 2, stk. 2, dækkes omkostninger til lagring af stormfældet træ fra statens skove efter ansøgning fra Miljø- og Energiministeriet. I givet fald afholdes omkostningerne hertil af stormflods- og stormfaldspuljen.

§ 29. Kystinspektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forestår stormflodsvarsling og yder efter anmodning bistand til Stormrådet.

    Stk. 2. Kystinspektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen.

    Stk. 3. Beslutning om ændringer i varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes af stomflods- og stormfaldspuljen, træffes af Stormrådet efter indstilling fra Trafikministeriet og Økonomiministeriet.

Kapitel 8

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 30. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i henhold til loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 31. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 25, stk. 1 og 3,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen om erstatning eller tilskud,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en afgørelse efter loven,

4) i strid med § 18, stk. 1, modvirker adgang til ejendommen og regnskabsmateriale m.v. eller

5) undlader at give oplysninger efter § 18, stk. 2.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 3. I regler, der er udstedt efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

    Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

    Stk. 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og energiministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået lovovertrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 6. For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 32. Økonomiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov nr. 340 af 6. juni 1991 om erstatning for skader forårsaget af stormflod.

    Stk. 2. Dækning af Kystinspektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter, jf. § 29, stk. 2, sker med virkning fra den 1. januar 2000.

§ 33. Der vil kunne ydes tilskud efter denne lov til fredskovsarealer, som er ramt af stormfald efter orkanen den 3.-4. december 1999, såfremt der senest på tidspunktet for ansøgning om tilskud er tegnet basisforsikring mod stormfald. Såfremt der på dette tidspunkt endnu ikke udbydes et sådant forsikringsprodukt, skal ansøgeren give tilsagn om at tegne en sådan forsikring inden for en frist, som fastsættes af økonomiministeren. Ønsker ansøgeren efterfølgende alligevel ikke at tegne forsikringen, skal tilskuddet tilbagebetales efter Stormrådets nærmere bestemmelser. Arealer, der ikke er fredskov, omfattes af loven, hvis de bliver fredskov senest på tidspunktet for udbetaling af sidste rate af tilskuddet.

    Stk. 2. I forbindelse med stormfaldet den 3.-4. december 1999 sker anmeldelse af stormfaldet, jf. § 16, stk. 1, til Miljø- og Energiministeriet senest 4 måneder efter lovens ikrafttræden. Ansøgning om tilskud, der er i overensstemmelse med lovens regler herom, jf. § 16, stk. 2, skal indsendes til Miljø- og Energiministeriet senest 1 år efter lovens ikrafttræden. Tilskuddet udbetales efter Stormrådets godkendelse af Miljø- og Energiministeriet. Tilskudssatserne fastsættes af miljø- og energiministeren.

    Stk. 3. Efter Miljø- og Energiministeriets bestemmelse kan der udbetales et beløb a conto ved anmeldelsen af stormfaldet den 3.-4. december 1999.

    Stk. 4. Omkostninger til lagring af det stormfældede træ fra statens skove i forbindelse med stormfaldet den 3.-4. december 1999 afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen.

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.