Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove

(Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.)

 

    Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til skatteministeren, som denne har besvaret skriftligt.

    Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra Rederiforeningen af 1895 og Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.

    Der er af skatteministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

    Et mindretal i udvalget (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Kristeligt Folkepartis og Frihed 2000 s medlemmer af udvalget) ønsker, at lovforslaget bliver henvist til fornyet udvalgsbehandling efter 2. behandling, idet mindretallet vil have mulighed for at overveje henvendelserne fra Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere og eventuelt komme med ændringsforslag til lovforslaget.

    Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Det Radikale Venstres, Kristeligt Folkepartis og Frihed 2000 s medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

    Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget.

    SF bemærker, at for lovforslaget taler, at det er en nødforanstaltning i forhold til, at andre lande gør noget tilsvarende. Men det ændrer ikke ved, at hele systemet, som ordningen bygger på, er utilfredsstillende. SF mener, at det er et eksempel på et område, hvor det internationale samarbejde burde være bedre, f.eks. i EU med henblik på at løse problemet på en måde, der ikke indebærer, at landene konkurrerer om at undgå beskatning. Endelig finder SF det yderst problematisk, at lovforslaget ikke sikrer de kommuner, der bliver ramt økonomisk, på en tilfredsstillende måde.

    Et andet mindretal (Enhedslistens medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF og FRI):

Til § 2

1) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 48 E, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra a-d eller j« til: »§ 2, stk. 1, litra a-d «.«

2) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»02. § 48 E, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i personskattelovens § 6 a, stk. 4, om forhøjelse af den anden ægtefælles bundfradrag ikke anvendelse for bundfradrag, der tilkommer den skattepligtige i indkomstår, hvor der er valgt beskatning efter stk. 3.««

Bemærkninger

Til nr. 1

    Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at kildeskattelovens § 48 E som affattet ved lov nr. 913 af 16. december 1998 er trådt i kraft den 13. maj 2000.

Til nr. 2

    Der er tale om en lovteknisk korrektion. Kildeskattelovens § 48 E, stk. 8, som affattet ved lov nr. 913 af 16. december 1998 refererer fejlagtigt til personskattelovens § 6 a, som denne var affattet forud for pinsepakken.

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Carsten Koch (S) Anna-Marie Hansen (S) Erik Mortensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Anders Samuelsen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Svend Aage Jensby (V) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (FRI)