Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2000

Forslag

til

Lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

 

Kapitel 1

Oprettelse og formål

§ 1. Med det formål at opbygge en dansk kapacitet inden for det tværfaglige studium af processer, der skaber grundlaget for og udløser folkedrab, oprettes et Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Centeret har til opgave at foretage studier af historiske forløb og aktuelle begivenheder bl.a. med henblik på udvikling af redskaber, der kan forhindre fremtidige folkedrab.

§ 2. Centeret arbejder for opfyldelsen af sit formål ved indsats på tre hovedområder:

1) Uafhængig forskning, herunder indsamling af data og studier af tidligere, igangværende og fremtidige potentielle folkedrab. Et særligt forskningsområde vedrører danske aspekter af holocaust,

2) metodeudvikling, herunder udvikling af instrumenter til forebyggelse af folkedrab gennem studier af de processer, der muliggør eller kan lede til eller udløse folkedrab, samt

3) formidling af viden om folkedrab og processerne bag, herunder løbende foredrags- og undervisningsaktiviteter og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

§ 3. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier er en selvejende institution.

    Stk. 2. Staten yder et årligt tilskud til dækning af centerets udgifter.

§ 4. Centeret kan til opfyldelse af sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed i form af konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af centerets øvrige opgaver.

Kapitel 2

Centerets ledelse

§ 5. Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der har til opgave at sikre centerets videnskabelige standard, fastlægge handlingsprogrammer samt godkende budget og regnskab.

    Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand og syv øvrige medlemmer, der udnævnes af udenrigsministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle centerets tværfaglige karakter og opgaver.

    Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en fireårig periode og kan genbeskikkes for yderligere en fireårig periode. Derefter kan de først beskikkes på ny efter mindst fire års forløb.

    Stk. 4. Centerets daglige ledelse forestås af en direktør, der udnævnes af udenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 6. De nærmere retningslinjer for centerets virksomhed fastsættes i en statut, der godkendes af udenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.

Kapitel 3

Nedlæggelse

§ 7. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier kan kun nedlægges ved lov.

    Stk. 2. I tilfælde af at centeret nedlægges som selvejende institution, overgår dets bygninger, anlæg, inventar samt formue i øvrigt til staten.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.