Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2000

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove

(Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.)

 

    Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde og har herunder stillet spørgsmål til skatteministeren, som denne har besvaret skriftligt.

    Der er af skatteministeren og af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

    Herefter indstiller et flertal (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Kristeligt Folkepartis og Frihed 2000 s medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

    Et mindretal (Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

    Et andet mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil ved 3. behandling stemme imod det under nr. 1 stillede ændringsforslag.

    Et tredje mindretal (Enhedslistens medlem af udvalget) vil ved 3. behandling af lovforslaget redegøre for sin stilling til lovforslaget. Mindretallet vil ved 3. behandling stemme imod det under nr. 1 stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af et mindretal (V, CD, KRF og FRI), tiltrådt af et mindretal (KF og DF):

Til § 1

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. § 2 affattes således:

§ »§ 2. Krigsskibe, fiskerfartøjer og fritidsfartøjer kan ikke optages i Dansk Internationalt Skibsregister. Det samme gælder stenfiskerfartøjer, bortset fra ral- og sandsugere.««

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF og FRI):

Til § 3

2) Indledningen affattes således:

    

»I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, som senest ændret ved det af Folketinget den 26. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove, lov om en arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter), foretages følgende ændringer:«

3) Nr. 1 affattes således:

    

»I § 7, stk. 1, litra a, ændres »kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c, j eller g« til: » kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller g«.«

Bemærkninger

Til nr. 1

    Med ændringsforslaget sikres det, at danske ral- og sandsugere kan registreres i DIS, også når deres tilladelse til at indvinde råstoffer er aktiveret.

    For at DIS-skattereglerne skal kunne finde anvendelse, er det endvidere en betingelse, at skibet er et »dansk skib«, som omhandlet i lov om særlige fradrag til sømænd m.v. Denne lov definerer et dansk skib som et skib med en bruttotonnage på 100 tons eller derover, som udelukkende anvendes til befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj.

    En sandsuger falder ikke umiddelbart ind under denne definition, men som der er redegjort for i punkt 7 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, er der mulighed for at opnå dispensation for den erhvervsmæssige anvendelse til et af de ovennævnte formål.

Til nr. 2 og 3

    De foreslåede ændringer er af redaktionel karakter.

    Ændringerne angår en henvisning i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, om bidragspligt, for så vidt angår lønmodtagerbidraget.

    Efter den gældende affattelse omfatter bidragspligten indkomst, der er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller j.

    Ved lovforslag nr. L 237 (Hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter) foreslås bidragspligten udvidet, så den omfatter indkomst, der er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c, j eller g. Lovforslag nr. L 237 forventes vedtaget inden dette lovforslag. Efter vedtagelsen af L 237 må den foreslåede indledning ændres.

    Efter dette lovforslag ophæves kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra j. Det foreslås derfor, at bidragspligten skal omfatte indkomst, der er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller g.

     

     

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Carsten Koch (S) Anna-Marie Hansen (S) Erik Mortensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Anders Samuelsen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Svend Aage Jensby (V) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (FRI)