Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2000

Forslag

til

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

(Hospicer og frit sygehusvalg)

 

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved lov nr. 1117 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, indsættes efter »private specialsygehuse m.fl.«: »Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice,«.

2. I § 5, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »som udgør«: »12 mio. kr. for Sankt Lukas Hospice, 12 mio. kr. for Diakonissestiftelsens Hospice, 12 mio. kr. for Sct. Maria Hospice,«.

3. I § 5, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »Beløbsrammerne er«: »for hospicerne anført i 2000 pris- og lønniveau og for de øvrige specialsygehuse m.fl.«.

4. I § 5 indsættes som stk. 14:

»Stk. 14. Bopælsamtskommunen kan opkræve betaling af bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, der er nævnt i stk. 3, svarende til sengedagstaksten for færdigbehandlede patienter, jf. § 12.«

5. § 5 b, stk. 1, affattes således:

    »En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsamtskommunens sygehuse, andre amtskommuners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 5, stk. 1-3, uanset bopælsamtskommunens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.