Sagsforløb 1999/1 BF 92
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 30. maj 2000

 

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om pulje til udvikling af økologiske uddannelser

[af Søren Kolstrup (EL) m.fl.]

 

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder.

Udvalget har noteret sig undervisningsministerens tilsagn om at ville bidrage til, at de eksisterende uddannelser og institutioner i højere grad inddrager miljø, bæredygtighed og økologi i undervisningen. Der er således tale om at styrke udviklingen i forlængelse af kampagnen om »grønt islæt« i uddannelserne.

Med udgangspunkt i at der er rum til fortsat udvikling af den økologiske dimension inden for det gældende regelsæt, har undervisningsministeren tillige givet tilsagn om at videreføre dialogen i ministeriets rådgivningssystem. Der vil f.eks. blive fokuseret på emnet i en forpligtende dialog med de faglige udvalg om de nye bekendtgørelser i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. En lignende dialog vil blive ført med rådgivningssystemet inden for ministeriets voksen- og efteruddannelser.

Yderligere har undervisningsministeren givet tilsagn om, at ministeriet ved prioriteringen af kommende ansøgninger om forsøgs- og udviklingsprojekter inden for de erhvervsrettede uddannelser vil lægge vægt på projekternes miljømæssige bæredygtighed og økologiske dimension som en af de udslagsgivende faktorer.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Venstres medlemmer) kan tiltræde undervisningsministerens tilsagn.

Et mindretal (Venstres medlemmer af udvalget) finder, at ideen om yderligere at integrere den økologiske ideologi i eksisterende såvel som nye uddannelsesforløb er inderlig overflødig. I stedet bør bæredygtighedsbegrebet nyde fremme.

Bæredygtighedsbegrebet er bredt politisk accepteret. Det tager udgangspunkt i en afbalancering af økonomiske, sociale og miljømæssige overvejelser, hvilket giver et helhedssyn på de berørte emner i undervisningen.

Bæredygtighedsbegrebet, som indarbejdes i sektorpolitikkerne, bør med samme selvfølge indgå i såvel eksisterende som fremtidige uddannelser, hvor det måtte være relevant.

Da ministerens tilsagn i udstrakt grad fokuserer på snævre øko-ideologiske interesser og for lidt på helhedstænkning i forhold til økonomi og sociale forhold, kan Venstre ikke tilslutte sig undervisningsministerens tilsagn.

 

P. u. v.
Hans Peter Baadsgaard
formand