Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 25. oktober 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove

(Konsekvensændringer som følge af lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven)

[af skatteministeren (Ole Stavad)]

 

 1. Ændringsforslag
 2.     Skatteministeren har stillet et ændringsforslag til lovforslaget.

 3. Udvalgsarbejdet
 4.     Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2000 og var til 1. behandling den 10. oktober 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

  Møder

      Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder.

 5. Indstillinger
 6.     Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

      Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. EL vil stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

      LH var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

      En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

 7. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

Til § 1

1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 14 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.«

    [Teknisk rettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

    Der er tale om en konsekvensændring vedrørende en henvisningsbestemmelse som følge af lovforslagets § 1, nr. 1.

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Thomas Adelskov (S) Anna-Marie Hansen (S) Helle Christensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Anders Samuelsen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Svend Aage Jensby (V)   Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (FRI)

Det Liberale Højre havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

       

    Socialdemokratiet (S)

    64**

    Enhedslisten (EL)

    5

    Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

    43**

    Kristeligt Folkeparti (KRF)

    4

    Det Konservative Folkeparti (KF)

    16*

    Frihed 2000 (FRI)

    4

    Socialistisk Folkeparti (SF)

    13

    Det Liberale Højre (LH)

    2

    Dansk Folkeparti (DF)

    10

    Valgt på Færøerne (FÆR)

    1

    Centrum-Demokraterne (CD)

    8

    Uden for Partierne (UP)

    2

    Det Radikale Venstre (RV)

    7

   

     

    *) Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

    **) Heraf 1 medlem valgt i Grønland

    


    

Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt på L 28

    Bilagsnr.

Titel

1

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse m.v.

2

Udkast til betænkning

3

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

4

2. udkast til betænkning