Sagsforløb 2000/1 BF 41
Den fulde tekst

Fremsat den 9. november 2000 af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Jes Lunde (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn

 

    Folketinget pålægger regeringen snarest muligt at fremsætte lovforslag om, at der indføres en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn, hvorefter der ydes tilskud til den adoptionsformidlende organisation for hvert barn, der ankommer til Danmark.

Bemærkninger til forslaget

    

Baggrunden for forslaget er, at adoptionsgebyrerne til de adoptionsformidlende organisationer nu er af en størrelse, så de lægger hindringer i vejen for international adoption. International adoption er på mange måder en smuk og etisk anbefalelsesværdig måde at stifte familie på. Derfor bør samfundet påtage sig et ansvar for, at denne løsning styrkes og så vidt muligt ligestilles med andre måder at få børn på. Staten kan bidrage hertil ved at kompensere for udgiften til formidlingsarbejdet mellem Danmark og barnets oprindelsesland.

    Det er ikke hensigtsmæssigt blot at forhøje det nuværende adoptionstilskud, da man derved risikerer, at det vil blive spist op af senere stigninger i adoptionsgebyret. Derudover vil en simpel stigning i tilskuddet ikke korrigere for de store udsving i gebyrerne, som har kendetegnet adoptionsområdet de seneste år.

    Den nye model skal erstatte de nuværende regler om tilskud til adoption. Efter den nye model går tilskuddet direkte til den formidlende organisation. Myndighederne skal årligt forhandle budgettet for det næste år med hver enkelt organisation og derefter fastsætte et tilskud, der udbetales for hvert barn, der er ankommet til Danmark. Forhandlingen kan tage udgangspunkt i forskellige kategorier af udgifter, hvoraf nogle kan indeks- og valutakursreguleres.

    Det er forslagsstillernes opfattelse, at statens tilskud bør dække samtlige udgifter til formidlingsarbejdet. Dette vil alligevel betyde, at adoptanternes udgifter vil være betragtelige. Selv om egenbetalingen til formidling af et barn tages væk, vil adoptionsansøgere fortsat skulle betale 25-75.000 kr. til adoptionsforberedende kursus og udrejse, ophold, tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med afhentning af barnet i afgiverlandet.

    Såfremt den lavere egenbetaling medfører flere adoptioner, vil det øge statens udgift til adoptionstilskud. Denne merudgift må vurderes at blive opvejet af en nedgang i udgiften til teknisk behandling af barnløshed, hvorved der frigives ressourcer i sundhedssektoren. Dette anser forslagsstillerne som en fornuftig udvikling.

    Den nye model skal have virkning fra 1. januar 2002.

Skriftlig fremsættelse

Villy Søvndal (SF):

    Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

    

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn.

    (Beslutningsforslag nr. B 41).

    Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.